świadectwo pracy

Anna Maria Sierpińska

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca wydaje pracownikowi tzw. świadectwo pracy. Świadectwo pracy jest to dokument, w którym pracodawca potwierdza zatrudnienie pracownika, a także dostarcza nieodzownych informacji o podwładnym kolejnemu pracodawcy.

Świadectwo pracy w spadku

Aby otrzymać świadectwo pracy, łodzianka musi odszukać spadkobierców swojego zmarłego pracodawcy. - Jak mam to zrobić? Przecież to był obcy człowiek, a dane osobowe są chronione prawem - pyta.

Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

Zatrudniam pracownika młodocianego od 01.09.2006 r. (nauka zawodu). Jest to umowa na czas nieokreślony. Pracownik wystąpił dzisiaj o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z powodów osobistych. Przychyliłem się do prośby pracownika młodocianego. Pracownik jest obecnie w pierwszej klasie i pracuje 6 godzin dziennie. Urlop młodocianego wynosi 38 dni. I pracownik 38 dni urlopu wypoczynkowego wykorzystał po 6 godzin. Jak w świadectwie pracy mam ująć ilość dni urlopu wykorzystanych w roku, w którym ustaje stosunek pracy? Czy mam wpisać 38 dni (228 godzin)?

Świadectwo pracy

Zaświadczenie wystawiane przez pracodawcę po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Świadectwo pracy zawiera informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne dane niezbędne do ustalenia

Kontrole inspekcji pracy dotyczące świadectw pracy

W aż 40 proc. przedsiębiorstw skontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy w ub. roku były jakieś kłopoty związane ze świadectwami pracy. Inspekcja wybrała losowo do kontroli w sprawie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy 110 firm zatrudniających łącznie prawie 3,5 tys. pracowników. Co

Czy polskie świadectwa pracy będą przydatne w pracy w UE?

Po przystąpieniu Polski do UE w maju przyszłego roku pojawi się możliwość swobodnego wyboru pracy w niektórych krajach (np. Szwecja, Wielka Brytania). Jak w związku z tym wygląda sprawa świadectw pracy? - Będą ważne i respektowane w każdym kraju Unii. Nie mówi o tym co prawda żaden szczegółowy

Co zrobić, gdy nie mamy świadectwa pracy, a firma już nie istnieje

Największa fala likwidacji, upadłości przedsiębiorstw miała miejsce w poprzedniej dekadzie. Wiele z nich zatrudniało po kilka tysięcy osób. Teraz b. pracownicy potrzebują swoich dokumentów (w tym świadectw pracy), bo są one potrzebne do obliczenia ich kapitału początkowego. - Trzeba szukać u nas

Aby mieć ładne świadectwo

Czym jest świadectwo pracy? To źródło informacji o tobie dla kolejnego pracodawcy. Dowód, że wcześniej pracowałeś. Potwierdza twoje słowa o powodach rozwiązania umowy z poprzednim pracodawcą, że pracowałeś na takim a takim stanowisku, od kiedy do kiedy. Jest podstawą do określenia wymiaru

Zwolnienia w małych firmach

Zwolnienia w małych firmach

przyjął propozycji szefa rozstania z dnia na dzień, ten nie dał mu świadectwa pracy. - Sprawę oddałem do sądu, ale nie pozbyłem się kłopotów. W urzędzie pracy nie chcą mnie zarejestrować, bo nie mam dokumentów od pracodawcy - mówi poirytowany. Od urzędniczki usłyszał tylko, że bez świadectwa pracy nic nie

Państwowa Inspekcja Pracy wyróżnia przedsiębiorców

Pomysł akcji "Prawo pracy w małych zakładach" zrodził się dwa lata temu. - Skłoniły nas do tego słabe wyniki kontroli małych przedsiębiorstw - mówi koordynator akcji Tomasz Dorucki z PIP. Najgorzej było z umowami o pracę (praca na czarno), zawyżaniem czasu pracy i zaległymi urlopami

Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

pracodawcy z obowiązku wypłacenia wynagrodzenia za pracę. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, gdyż przez zwolnienie ze świadczenia pracy zaległy urlop nie został Pani udzielony. Pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo

Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy. Pracodawca nie może uzależnić wydania świadectwa pracy od jakichkolwiek warunków. Spełnienia przez pracodawcę swoich roszczeń może się Pani domagać na drodze sądowej, wnosząc powództwo przeciwko pracodawcy do sądu

Kapitał początkowy na przyszłą emeryturę

wszystko dokładnie w naszym poradniku. ( A może być też tak, że ZUS wyliczył już twój kapitał początkowy. Ale odnalazłeś np. zagubione świadectwa pracy i okazało się, że w niektórych latach zarabiałeś lepiej, niż w tych, na podstawie których wyliczono ci kapitał. Możesz wysłać korektę i ZUS przeliczy ci

50-latek w urzędzie pracy: na co może liczyć? Nie tylko na zasiłek

Co czwarty zarejestrowany bezrobotny znajduje się w tym przedziale wiekowym. Dlatego urzędy pracy przygotowały specjalne programy ułatwiające powrót na rynek pracy. Bez rejestracji Nawet, jeżeli nie jesteśmy zarejestrowani jako osoba bezrobotna, to w powiatowym urzędzie pracy przysługuje nam dostęp

Haczyki z notatnika prawnika

Prawne haczyki związane ze świadectwami pracy zdradza nam dr Sebastian Samol, adiunkt w katedrze prawa pracy i prawa socjalnego na wydziale prawa i administracji UAM. - Jeżeli pracownik nie zgłasza się po odbiór świadectwa pracy, a jego adres jest nieznany, to zakład jest zwolniony od

Kiedy można zwalniać dyscyplinarnie?

. dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę. Jest ono dopuszczalne także podczas trwania okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę rozwiązuje się wówczas natychmiastowo, a w świadectwie pracy należy jako podstawę rozwiązania umowy wypisać art. 52 § 1 pkt 1 KP.

Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I - Obowiązki pracodawcy

. (skreślony). Art. 96. (skreślony). Art. 97. § 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z

Praca dla fryzjerów na Jersey

poświadczone kopie świadectw ukończenia szkoły, kursów zawodowych, świadectwa pracy.

"GP": Pracodawcy chcą kar za porzucanie pracy

Radców Prawnych Wojewódka Pabisiak, pracodawcy chcąc ukarać pracowników za porzucenie pracy nie wydają im świadectw pracy. Wyjaśnia on jednak, że wydanie świadectwa jest jednak bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy. Mogą oni natomiast, po otrzymaniu informacji o porzuceniu przez pracownika pracy, rozwiązać

Zwolnili i co teraz?

Zwolnili i co teraz?

będą: dowód osobisty, świadectwa ukończenia ostatniej szkoły, świadectwa pracy lub umów cywilnoprawnych. Rejestracja trwa kilkanaście minut, a dzięki temu jest się ubezpieczonym i można iść do lekarza. Jeśli spełnia się warunki, wypłacony będzie zasiłek. Przez pierwsze trzy miesiące to 711 zł netto

Pytanie do Gazety Praca

pracy art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Czy powinnam dostać świadectwo pracy? Pracuję w supermarkecie. Ale umowy o pracę (jedno lub dwumiesięczne) podpisuję z agencją pracy tymczasowej. Czy po

Spory o umowy okresowe

Spory o umowy okresowe

pracodawcę. A pracownik przy nawiązaniu umowy nie ma obowiązku przedstawiania świadectwa pracy, więc ustalenie, czy pracował w danym miejscu, może być utrudnione. Odstępstwa od zasad Projekt przewiduje, że w wyjątkowych sytuacjach zatrudnienie na czas określony może trwać dłużej niż 33 miesiące. Związkowcy

Jaka praca, taka umowa

Jaka praca, taka umowa

wypadku zatrudniona może być - za zgodą rodzica - młodzież poniżej 16. roku życia, a nawet małe dzieci. Uwaga! Zatrudnianie nastolatków dozwolone jest tylko pod warunkiem ukończenia przez nich gimnazjum oraz przedstawienia świadectwa lekarskiego stwierdzającego, że dana praca nie zagraża ich zdrowiu. Gdy

Niż uderza w nauczycieli

kwalifikacje. Nawet zastanawiałam się, czy nie zataić w CV mojego wykształcenia, ale przecież trzeba pokazać świadectwo pracy - mówi. W końcu znalazła pracę biurową - odbieranie telefonów, umawianie spotkań, prowadzenie korespondencji. Tyle szczęścia nie miała pani Anna z Krakowa. Pięć lat uczyła matematyki w

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub świadectwo dojrzałości

Bezrobotni szkolą się na... tanatologów

wyglądzie. Profesjonalny tanatolog zarabia około 6 tys. złotych miesięcznie. Od września liczba osób wykonujących ten zawód ma wzrosnąć. - Rozpoczynamy naukę balsamowania wśród bezrobotnych skierowanych przez urząd pracy. Osoby przeszkolone otrzymają świadectwo ukończenia kursu. Pracę znajdą bez problemu

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby pracować w aptece za granicą?

odsyła się je do NRA, a Rada przesyła je do odpowiednich organów w tych państwach. Nie można wysłać ich bezpośrednio. W przypadku Norwegii do wniosku należy dołączyć świadectwa pracy dotyczące zatrudnienia w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat.

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

pracodawcą pracownika tymczasowego. To agencja jest zobowiązana zatem do prowadzenia dokumentacji pracowniczej i wypełniania obowiązku płatnika zaliczek podatkowych, czy składek ubezpieczeniowych. Także agencja, po zakończeniu pracy, wystawia świadectwo pracy. - Umowa na czas określony w przypadku

Prawie sto ofert pracy w Hiszpanii

. euro. Osoby zainteresowane ofertami muszą złożyć w wojewódzkim lub powiatowym urzędzie pracy ankietę (dostępna w urzędach) wraz ze zdjęciem, CV (ze zdjęciem podpisanym na odwrocie), kopię świadectwa szkolnego (oryginał do wglądu) oraz kopie świadectw pracy, kursów zawodowych, posiadanych uprawnień

Pan samochodzik i fuszerka

warsztatowych, opowiada o jednym z klientów, któremu mechanik nie wymienił klocków hamulcowych i tarcz, co jest podstawową naprawą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. – Mechanik wyczyścił je jedynie z brudu, ale wziął pieniądze za wymianę. Jakby ktoś spojrzał na tę pracę, to na pierwszy rzut oka wszystko

Dofinansowanie kształcenia młodocianego

potwierdzające spełnienie warunku dla pracodawcy - świadectwo dojrzałości, umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzającego ukończenie nauki zawodu i zdania egzaminu przez ucznia.

Praca w branży finansowej oczami pracowników

się pochwalić jedynie świadectwem maturalnym. Zaczęłam od sprzedaży telefonicznej kart kredytowych. Szło mi dobrze, bo w tamtym okresie stosunkowo niewiele osób je posiadało, a każdy chciał mieć możliwość szybkiego pożyczenia pieniędzy. Po trzymiesięcznym okresie próbnym podpisano ze mną umowę o pracę

Praca za granicą

kwalifikacyjna z przedstawicielem Federalnego Urzędu Pracy), w przypadku recepcjonistów dodatkowo wymagana jest znajomość języka angielskiego. Wiek kandydatów: 18-40 lat. Dokumenty: podanie (po niemiecku); dokument potwierdzający zameldowanie; świadectwo wykształcenia; świadectwo zdrowia (dotyczy pracowników

Czy szkoły policealne dają pracę?

oblał z dwóch przedmiotów: matematyki i angielskiego. Jego rodzice zastanawiali się, co dalej. On nie bardzo się tym martwił. W końcu wspólnie zdecydowali, że coś robić trzeba. O studiach nie mogli nawet myśleć, a praca - jak mówi Kuba - była tylko "przy kopaniu rowów". Postanowili więc, że

Partnerstwo, nie pomoc dla Afryki

też nie. Innym istotnym kłopotem jest brak dokumentów potwierdzających formalne wykształcenie przybyszów. - "Świadectwa uzyskane w Afryce często nie mogą być nostryfikowane. Uniemożliwia to imigrantom kontynuację i poszukiwanie pracy zgodnej z wyuczonym zawodem" - piszą analitycy w raporcie

Rejestracja w urzędzie pracy

Idąc do urzędu, bezrobotny powinien zabrać dokumenty potwierdzające tożsamość, świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia, numer NIP oraz legitymację ubezpieczeniową. Mężczyźni biorą ze sobą także książeczkę wojskową. W przypadku osób, które prowadziły własną działalność gospodarczą konieczne

Doktorat i MBA: to można łączyć

Na pierwszy rzut oka MBA i studia doktoranckie to tytuły dla ludzi z dwóch różnych światów. Na MBA (Master of Business Administration) decydują się osoby, które chcą zrobić błyskotliwą karierę w zarządzaniu i całkowicie poświęcić pracy zawodowej. Doktorat jest uważany za formę kształcenia

Jak szybko i łatwo zwiększyć szanse na lepszą pracę?

dokumentacji potwierdzającej ukończenie danej szkoły, kursów czy zdobycia kwalifikacji. Przydaje się również ostatnie świadectwo pracy i w zasadzie wszystko, co w formalny sposób potwierdza przebieg naszej kariery zawodowej. Jeżeli do tej pory nie uporządkowaliśmy dokumentów, warto to zrobić w wolnej chwili

Rejestracja

;oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie (np. świadectwo, dyplom, zaświadczenie o ukończeniu kursu), - świadectwa pracy i legitymacja ubezpieczeniowa (jeśli osoba pracowała wcześniej), - zaświadczenie o ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania pracy w określonym zawodzie, - 

Nie bój się sądu pracy

1. Czy z moją sprawą mogę iść do sądu pracy? Możesz, jeżeli spór dotyczy prawa pracy, np. chodzi o: niewypłacenie pensji lub wynagrodzenia za nadgodziny, wydanie i sprostowanie świadectwa pracy, przywrócenie do pracy, ustalenie, czy mamy do czynienia z umową o pracę, czy też z umową cywilnoprawną

Walka o odprawę emerytalną: Marian Flunt ma wyrok sądowy i jest bezsilny. Komornik umorzył postępowanie

? Na początku 2013 r. trwające na dobre postępowanie sądowe w sprawie pana Mariana zostało zawieszone do momentu, gdy ZUS przyzna mu emeryturę. Dlaczego? - Ponieważ pozwany pracodawca zakwestionował prawdziwość moich świadectw pracy. Twierdził, że je sfałszowałem i wcale nie byłem w okresie ochronnym

Student cię ochroni

. Poszukiwani są także kierownicy ochrony. Prawie wszystkie oferty kierowane są do pracowników fizycznych. Pracodawcy nie wymagają praktycznie żadnych kwalifikacji oprócz odbycia kursów zawodowych. A ku ich zaskoczeniu na ogłoszenia odpowiadają studenci. Traktują tę pracę jako dorywcze zajęcie, tak samo jak

Jak założyć własną firmę

można wystąpić również do Powiatowego Urzędu Pracy. W tym celu należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Decydując się na taki krok powinniśmy przygotować komplet oryginałów następujących dokumentów: dowodu osobistego, świadectwa ukończenia ostatniej szkoły lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub

Jak się zwalniać z pracy?

spowodował rozwiązanie stosunku pracy za swej winy, a przy mobbingu nie ma winy pracownika. W świadectwie pracy musi koniecznie jako podstawa rozwiązania umowy znaleźć się art. 94(3) § 4 KP. Okres wypowiedzenia liczy się do stażu pracy.

Referencje daj mi szefie

wystawienia pracownikowi świadectwa "prawdziwego" i "życzliwego", co jest szczególnie trudne, kiedy nie byli zadowoleni z efektów pracy opisywanej osoby. Żeby być w zgodzie z wymiarem sprawiedliwości i jednocześnie dać sygnał pozostałym przedsiębiorcom, że z danym pracownikiem mogą mieć

Zatrudnienie pracownika młodocianego

młodocianych, którzy: ukończyli co najmniej gimnazjum; przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest

Ile kosztuje legalne zatrudnienie gosposi?

mycia u nas okien, to za leczenie zapłaci ubezpieczenie. A jeszcze pewnie będzie się bardziej starać w nadziei, że to my wystawimy jej świadectwo pracy, napiszemy referencje.

Polak pierwszym fachowcem z uznanym w Niemczech wykształceniem zawodowym

36-letni Waldemar Felix, z zawodu mechanik maszyn i urządzeń był jednym z pierwszych, którzy złożyli wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych. I jako pierwszemu w całych Niemczech jego kwalifikacje zostały uznane. - To dla mnie bardzo ważne. Jest ogromną różnicą, czy o pracę stara się ktoś, kto

Koniec urlopu na studia podyplomowe

, odpocząć od pracy i pouczyć się do egzaminów. Niestety, od niedawna studentom podyplomowym nie przysługuje 21-dniowy urlop szkoleniowy. Dlaczego? Obowiązujące od półtora roku nowe przepisy kodeksu pracy określające, na jakich zasadach ma się odbywać dokształcenie pracowników, były nieprecyzyjne

Referencje ważniejsze niż CV

menedżerskie, ma niezbędne miękkie umiejętności i czy potrafi zrozumieć potrzeby swoich pracowników. Najlepszym tego świadectwem są opinie dotychczasowych podwładnych.Gdy nowe stanowisko zakłada pracę zespołową, postarajmy się o dobre referencje od współpracowników. W przypadku freelancerów przyda się dobra

Praca dla młodzieży: kiedy nastolatki mogą ruszyć do pracy?

Olga i Marta mają po 16 lat. Kilka dni temu ze świadectwem w ręku weszły do jednego ze stołecznych butików. Pracę dostały od ręki. Zakasały rękawy i zaczęły układać nowy towar z odzieżą. - Chcemy same zarobić na ubrania i książki - mówi Olga. - Niewielkie kieszonkowe od rodziców na niewiele

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

. Na początek należy zwrócić uwagę, na dwie kwestie : wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być

Cypr czeka na Polaków

wew. 321. Aby starać się o pracę, należy w jednym z wymienionych urzędów złożyć ankietę (można ją otrzymać na miejscu. Uwaga! Jest po angielsku!). Do ankiety trzeba dołączyć: CV po angielsku, ze zdjęciem, kopie ukończenia szkoły, kursów zawodowych, zaświadczeń posiadanych uprawnień, świadectwa

MBA: ważne czy nie?

Radosław ma 36 lat, jest doradcą finansowym, w tej samej firmie pracuje od 8 lat. Najpierw sam doradzał klientom, które produkty finansowe - czyli np. lokaty lub pożyczki są najkorzystniejsze, dwa lata temu awansował. Nadzoruje pracę kilku konsultantów. Niedawno wpadł na pomysł, by ukończyć MBA, bo

Co szef może o Tobie wiedzieć?

względu na ciężkie naruszenie obowiązku pracowniczego. Załóżmy, że wyrzucono mnie dyscyplinarnie z pracy. Powinnam o tym mówić w miejscu, gdzie staram się o pracę, czy lepiej to ukryć? - Trudno jest ukryć zwolnienie dyscyplinarne, bo jest ono wpisane do świadectwa pracy. Pracownik nie jest jednak

Chińczycy werbują Polaków do pracy w przedszkolach

kurs. Jego uczestnicy zyskają uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo świadectwo ukończenia kursu pilotów wycieczek, które umożliwia pracę pilota w 120 krajach świata. Zajęcia będą się odbywały w Bydgoszczy i innych miejscowościach, w których uzbiera się przynajmniej 10-osobowa grupa. Koszt kursu to

MBA: drożej znaczy lepiej?

Krakowską oraz świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego Politechniki Krakowskiej. Studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego kosztują 31 500 zł, trwają 4 semestry i obejmują 420 godzin dydaktycznych. Prowadzone są w języku polskim, 2 razy w miesiącu przez 3 dni. Są one podzielone na specjalizacje, wśród

Spytaj prawnika o prawa pracy

. Jeśli sami rezygnujemy z pracy, to urząd pracy raczej nam tego zasiłku nie przyzna. Żeby go dostać, należy postarać się, żeby na świadectwie pracy znalazł się zapis o rozwiązaniu umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy albo poprosić pracodawcę o taki załącznik do świadectwa pracy. Podstawa

Jacy jesteśmy ?

Godłem „Teraz Polska” stanowi świadectwo naszej codziennej pracy i zadowolenia konsumentów. W naszych sklepach Klienci mają możliwość zadbać o swoje zdrowie i jednocześnie wesprzeć Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii. Każdy z produktów oznaczonych logotypem Fundacji

Studia podyplomowe: rozpoznanie terenu

Droga na studia podyplomowe dla wielu absolwentów jest podobna - Kończysz studia, idziesz do pierwszej pracy, która często nie okazuje się szczytem twoich marzeń. Powstaje pytanie, co dalej. Jak zdobyć kwalifikacje, żeby mieć szansę na coś innego, lepszego. I wtedy pojawia się pomysł na studia

Rekruterzy sprawdzą rekruterów

konsultantów z nietypowych sytuacji zawodowych, z którymi muszą się mierzyć oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Za egzamin trzeba zapłacić 400 zł.Certyfikacja konsultantów to pomysł Polskiego Forum HR (dawniej Związku Agencji Pracy Tymczasowej). - Pomysł zrodził się z dwóch źródeł - mówi Agnieszka Zielińska

Dział dziewiąty - Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I - Przepisy ogólne

: 1) ukończyli co najmniej gimnazjum, 2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. § 2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. § 3. Rada

Język obcy na wagę złota

uprawnieniami organizacji to duże wyróżnienie i prestiż, ale przede wszystkim świadectwo doskonałych predyspozycji, profesjonalizmu i nieprzeciętnych zdolności analitycznych. Podczas egzaminów studenci muszą wykazać się wiedzą z zakresu finansów, która musi się wspierać na fundamencie systematycznej pracy oraz

Firmy w Polsce potrzebują sprzedawców

Do pracowników sprzedaży i call center firmy skierowały w pierwszych trzech kwartałach br. ponad 280 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych. To ponad 20% wszystkich ofert opublikowanych w sieci. 98,5% stanowiły oferty pracy dotyczące zatrudnienia na terenie kraju, a tylko 1,5% ogłoszeń dotyczyło pracy za

Pracownik szyty na miarę

, kucharze, hotelarze, a nawet marynarze. Tak po prostu zniknęli? Z dnia na dzień? - Z jednej strony my sami wessaliśmy masę ludzi z lokalnego rynku pracy. Zatrudnialiśmy po 200-300 nowych osób rocznie. Z drugiej strony z okolic zaczęły znikać zakłady rzemieślnicze i młodzież nie miała gdzie uczyć się zawodu

Praca za granicą - oferty

kwalifikacjach zawodowych (ukończone szkoły, szkolenia) i doświadczeniu zawodowym (miejsca pracy, staże) oraz CV ze zdjęciem (podpisanym na odwrocie) i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ukończenia szkoły, kursów zawodowych, zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, świadectwa pracy urzędnicy WUP muszą

ZEPTER OTRZYMUJE NAGRODY

wzornictwa oraz zaawansowanej technologii. Czerpiemy przyjemność z naszej pracy. Szanujemy naszych współpracowników. We wszystkich naszych działaniach pozostajemy wierni jednemu, głównemu priorytetowi: Twojemu Zdrowiu i urodzie"   W 2009 roku Zepter International Poland Sp. z o.o. otrzymała

Praca za unijne dotacje

kredyt, a to już spore ryzyko, bo nigdy nie wiadomo, jak będzie z pracą - przyznaje Makowska. A tak koszty wziął na siebie unijny budżet. 26 czerwca Dorota Makowska odebrała we Wrocławiu świadectwo kwalifikacji i już następnego dnia przyjechała do świdnickiego PKS, by spytać, czy znajdzie się dla niej

Warunki zatrudniania osób niepełnoletnich

pewnych warunków. Jakie warunki muszą być spełnione aby można było zatrudnić młodocianego? Młodocianego można zatrudnić, gdy: ukończył co najmniej gimnazjum oraz posiada świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca którą ma wykonywać nie zagraża jego zdrowiu. Abyś mógł skutecznie zawrzeć umowę o pracę z

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca"

? - Wtedy z siedmiodniowym wyprzedzeniem powinien złożyć wymówienie na piśmie. W takim przypadku umowę rozwiązuje pracownik, ale w świadectwie pracy będzie napisane, że umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Co to oznacza dla pracownika? -Tyle, że po siedmiu dniach od

Tymczasowo coraz częściej

pracownika tymczasowego do 18 miesięcy. Zniknął też biurokratyczny zapis, który za każdym razem nakazywał wydawać świadectwo pracy. Ze zmian zadowoleni są zarówno pracodawcy, jak i pracownicy oraz właściciele agencji pracy tymczasowej. Zaraz po nowym roku Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji

Za kółkiem, za granicą, za duże pieniądze

. Chętni muszą więc posiadać minimum 2-3 lata praktyki w prowadzeniu pojazdów o odpowiednim tonażu (np. 40 ton). - Nie przyjmujemy kandydatów bez udokumentowanego doświadczenia w transporcie międzynarodowym. Ponadto zawsze sprawdzamy świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia - mówi Agnieszka

Dział trzynasty - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (oznaczenie oraz tytuł rozdziału I skreślone).

) nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny. § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy. Art. 283. § 1. Kto, będąc

Do you speak..?

Narodowej w Polsce nauczanie dwujęzyczne prowadzone jest w około stu szkołach. W przyszłym roku zmienią się zasady wydawania świadectw maturalnych dla uczniów zdających maturę w innym języku. Ministerstwo dąży do porozumienia z organizacjami międzynarodowymi, które miałyby wydawać świadectwa polskim uczniom

Umowa na zastępstwo

pozostali pracownicy, gdyż jest on pełnoprawnym pracownikiem (art. 18(3a) k.p.). Pracownik ów ma prawo, m.in. do: urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy a także świadectwa pracy w chwili rozwiązania lub ustania stosunku pracy.W celu sprawdzenia kompetencji i przydatności

Kto się nadaje na szefa urzędników

służby wojskowej. Dalsze wymagania: pięcioletni staż pracy (poświadczony świadectwem pracy) i znajomość co najmniej jednego z unijnych języków. I jeszcze coś - nieposzlakowana opinia. Czy chodzi o zaświadczenie od pracodawcy, opinię ze stowarzyszenia, w którym się działa? - Można mieć nieposzlakowaną

System studiów w Polsce

już w czerwcu. Z reguły decyduje kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna (najczęściej sprawdza ona predyspozycje kandydata). Przykra wiadomość jest taka, że w przeważającej większości są to studia płatne. Kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej i otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów

Abp Życiński wzywa do solidarności z bezrobotnymi

okazywanej tym naszym braciom, którzy po utracie pracy czują się bezsilni i bezradni. Niechaj nasza solidarność z nimi pozwoli im odczuć, że nie są sami" - czytamy w liście. Abp Życiński prosił, żeby zrezygnować ze wznoszenia pomników i fundowania tablic pamiątkowych w świątyniach, a zamiast tego

Leasing pracowniczy - rozwiązanie nie tylko na kryzys

, znosi obowiązek wydawania świadectw pracy po każdym rozwiązaniu lub ustaniu umowy o pracę. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 24 stycznia 2010 roku, co daje szansę wielu pracodawcom zmuszonym w zeszłym roku do dużej redukcji załogi na szybkie uzupełnienia braków kadrowych, zwłaszcza w przypadku prac

Oferty zagraniczne z departamentu rynku pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

pracy, staże) oraz CV ze zdjęciem (podpisanym na odwrocie) i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ukończenia szkoły, kursów zawodowych, zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, świadectwa pracy - urzędnicy WUP muszą odesłać do ministerstwa do 20 maja. Ankiety będą rozpatrywane według kolejności

Samozatrudniony jest pracownikiem

pensji za wrzesień 2004 r., 3077 zł za okres wypowiedzenia umowy o pracę i ponad 4 tys. zł za niezgodne z prawem zwolnienie. Polmos musi także wystawić świadectwo pracy mieszkańcowi Rzeszowa. - Zapis w umowie wyraźnie mówił, że będę świadczył usługi w imieniu i na rzecz Polmosu. Wszyscy świadkowie

Moda na psychologię

sukces sportowy, oceniają wydarzenia polityczne, ostatnio pomagają powodzianom, wspierają rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej. W dużych firmach psycholog pomaga rozwiązywać konflikty interpersonalne, doradza, jak motywować pracowników. Nie mówiąc o tradycyjnych miejscach pracy psychologów: szkołach

Mokra robota

potrzebnych dokumentów, m.in. świadectw pracy czy referencji. Z kolei CV musi zawierać dokładny zakres wykonywanych obowiązków. Dla rekrutujących istotna jest historia zatrudnienia danej osoby. Źle odbierane są np. częste zmiany firm oraz branży.- Nie warto wyolbrzymiać swoich kwalifikacji zawodowych

Zanika okres próbny

powiedział, że potrzebuje fachowców od razu. Wystarczyło mu moje świadectwo pracy i rekomendacja z poprzedniej firmy - wspomina Majewski. Stałe umowy otrzymało także kilku jego kolegów. Tych z kolei nowemu pracodawcy zarekomendował sam Majewski. Zaufanie procentuje Okresu próbnego nie musieli przechodzić

Wszystko o agencjach pracy tymczasowej

pracy tymczasowej. Jednym z takich przepisów, na które agencje narzekają jest nakładana na pracodawcę konieczność każdorazowego wydawania świadectwa pracy. Niezależnie od czasu pracy. - Wydaje się, że jest to niepotrzebna biurokracja. Podobnie jest np. z obowiązkiem przechowywania dokumentacji przez 50

Księża na emigracji pilnie poszukiwani

, Francji. Za granicą jest już prawie 60 księży z archidiecezji krakowskiej. Kolejni przygotowują się do wyjazdu, szlifując język. Na apel Benedykta XVI, który podczas pielgrzymki do Polski wezwał duchownych do pracy duszpasterskiej wśród emigrantów zarobkowych, odpowiedziała też diecezja tarnowska

Junk job - kiedy praca staje się udręką

Zjawisko junk job, inaczej zwane McJob, zostało po raz pierwszy opisane w USA w latach 90. ubiegłego stulecia. To w wolnym tłumaczeniu"praca śmieciowa", czyli praca nisko płatna, nie dająca szans rozwoju i awansu. Najczęściej w sektorze usług, bo to tam istnieje spora grupa prac

Kierowca

Kierowca, zwłaszcza olbrzymiego tira, kojarzy nam się z mocnym facetem, który nie daje sobie w kaszę dmuchać, jeździ po świecie i ma ciekawą pracę. To prawda, ale nie do końca. - To wyjątkowo monotonna praca. Jeśli ktoś myśli, że jako kierowca zwiedzi kawał świata, jest w błędzie. Pięknych widoków

Jak założyć firmę w...

przyjęcie rejestracji. Działalność trzeba zarejestrować najpóźniej trzy miesiące od rozpoczęcia pracy na własny rachunek. Jeśli zapomnisz dopełnić tego obowiązku, zapłacisz 100 funtów kary. Założenie firmy w terminie jest bezpłatne. Jeśli zdecydujesz się na samozatrudnienie, nie musisz rejestrować się w

Oferty zagraniczne z departamentu rynku pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

zawodowym (miejsca pracy, staże) oraz CV ze zdjęciem (podpisanym na odwrocie) i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ukończenia szkoły, kursów zawodowych, zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, świadectwa pracy - urzędnicy WUP muszą odesłać do ministerstwa do 20 maja. Ankiety będą rozpatrywane

Poradnik o tym, jak wyjechać do pracy na Cypr

motywacyjny (po polsku i angielsku), czasem także formularz, który można znaleźć na stronach internetowych pośredników; zdjęcia - zdjęcie paszportowe, często również zdjęcie całej sylwetki. Bez tego ostatniego szansy na pracę raczej nie ma kelnerka czy barman; świadectwa - ukończenia szkoły lub uzyskania

Informator o pracy za Odrą i Nysą

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Należy złożyć podanie (Bewerbung) wypełnione w języku niemieckim ze zdjęciem paszportowym, zaświadczenie o znajomości języka potwierdzone przez tłumacza przysięgłego lub lektora, a także potwierdzone przez tłumacza przysięgłego dokumenty: kserokopię świadectwa

Kursy odwołane. Brakuje kierowców autobusów

stronie internetowej ogłoszenie o pracy czekającej na kierowców. Wymagania nie są duże. Wystarczą: prawo jazdy kat. D, kurs przewozu osób, aktualne badania psychologiczne oraz świadectwo niekaralności. Doświadczenie, choć mile widziane, wcale nie jest konieczne. Zainteresowanie było niewielkie. PKS

Uprawnienia pracodawcy

danego pracodawcy (lub według wzoru opracowanego jako pomocniczy przez Ministra Pracy) wraz z niezbędną liczbą fotografii, świadectwa pracy z poprzedniego miejsca pracy, dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (w

Pielęgniarki przyjmę od zaraz

z opisem przebiegu zatrudnienia, staży i praktyk. 8. Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki poza granicami kraju (wydawane przez Izbę Pielęgniarską). 9. Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej (wydawane na podstawie świadectw pracy przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i

Pierwsza praca absolwentów bez składki

skierowany do dalszych prac w komisji. Według ustawowej definicji status absolwenta można mieć maksymalnie przez rok od daty uzyskania dyplomu albo świadectwa szkolnego. Jeżeli wcześniej podejmie się pracę, ten status przepada.

Rzemieślnicy potrzebują dyplomów

. - Zawiedli się na tych, którzy mieli tylko świadectwa pracy, a w praktyce nic nie umieli. Dlatego zaostrzyli wymagania - tłumaczy. Szefowie izb podkreślają, że dyplomów wymagają też w innych krajach, np. w Niemczech. W Kielcach, nazywanych przez rzemieślników "budowlanym zagłębiem Zachodu" (tu mają

Kłamiemy w CV, popieramy lewe zwolnienia

wymagali i weryfikowali świadectwa pracy, jeśli nie są pewni czy są one autentyczne. Pierwszeństwo w kolejce po pracę Kolejny problem, o który eksperci zapytali opinię publiczną to pierwszeństwo na rynku pracy; przy czym nie chodzi o zwykłe warunki, a czas kryzysu, taki jak panujący obecnie w gospodarce. W

Jak pracować w Unii w swoim zawodzie

pracodawcę, to musi załatwić wiele zezwoleń (1) Jeśli w Polsce w zawodzie pracował co najmniej dwa lata Zakłada agencję nieruchomości. Nie potrzebuje pozwolenia na pracę, ale potwierdza kwalifikacje. Jak to robi? W prefekturze składa dokumenty: kopie wraz z tłumaczeniami świadectwa maturalnego lub dyplomu

Poradnik "Gazety" - Jak dostać się na studia we Włoszech i na nich wytrwać

ortodoncji, świadectwo maturalne nie wystarczy - obowiązują egzaminy wstępne. Za egzaminy obowiązkowe i fakultatywne dostaje się punkty, które wraz z punktami za obecność na wykładach decydują o zaliczeniu roku akademickiego i dopuszczeniu do obrony dyplomu. Kursy podyplomowe. Na kurs podyplomowy Master I

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest oficjalnym dokumentem wydawanym przez pracodawcę pracownikowi wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Świadectwo pracy zawiera informacje o: okresie wykonywanej pracy; rodzaju wykonywanej pracy; zajmowanym stanowisku; sposobie ustalania stosunku pracy; uprawnieniach pracowniczych. Co ważne, tylko na życzenie pracownika może zostać podana informacja dotycząca wynagrodzenia - nie jest to warunek konieczny, ponieważ świadectwo może zostać wydane bez tej informacji.

Kiedy zostaje wydane świadectwo pracy? Wszystko formalności związane z wydawaniem świadectwa reguluje Kodeks pracy oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. W przypadku śmierci pracownika z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy może wystąpić bliski członek rodziny zmarłego pracownika lub spadkobierca wskazany przez zmarłego.

Co w przypadku braku wydania świadectwa? Jeśli dokument nie zostanie wydany pracownikowi na czas lub w wypadku wydania niewłaściwego/błędnego dokumentu, pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy. Obliczyć można je za pomocą kalkulatora płac w taki sam sposób, jak w przypadku obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany ur