art. 36 kodeksu pracy

e-prawnik

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zalicza się do okresu pracy, więc rozumiem, że w tym czasie nabywa się również prawa do proporcjonalnego urlopu. Czyli od 01.01.08 r. do 31.03.08 r. będzie to prawo do 7 dni urlopu (przy prawie do 26 dni urlopu rocznie) w podstawowym 5 dniowym 8 godzinnym czasie pracy. Ponadto skoro w wypowiedzeniu umowy powodem wypowiedzenia jest likwidacja etatu ze względu na złą sytuację finansową firmy, to rozumiem, że pracodawca zastosował wypowiedzenie umowy w trybie art. 36[1] kp. Ponieważ w umowie o pracę jest 3 miesięczny okres wypowiedzenia, a pracodawca skrócił ten okres w wypowiedzeniu umowy do 1 miesiąca, za pozostałe 2 miesiące przysługuje odszkodowanie. Jeżeli jednak umowa o pracę wypowiadana jest w trybie art. 36[1] kp, to co dzieje się z urlopem za czas, za który zostaje wypłacone odszkodowanie? Jak interpretować w temacie urlopów art. 36[1] § 2? Czy przy powyższym ujęciu powodów wypowiedzenia umowy o pracę może wchodzić w grę jeszcze inny tryb tego wypowiedzenia i stosowanie innych przepisów kp? Jaka jest procedura dochodzenia odszkodowania w powyższym trybie? Jakie są terminy ewentualnego pozwu do sądu pracy? Kiedy pracodawca powinien wypłacić to odszkodowanie?

Druga twarz śmieciówek

W dyskusji o umowach cywilnoprawnych za dużo jest emocji, a za mało argumentów opartych o rzetelne dane - mówią eksperci. Czy faktycznie ta forma zatrudnienia spycha ludzi na margines?

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

Jak zatrudniać, aby zmniejszyć koszty pozapłacowe i administracyjne w firmie? Jak dostosować zasoby personalne do aktualnych potrzeb firm? Temu wszystkiemu służą elastyczne formy zatrudnienia, oto krótki przewodnik wyjaśniający na czym polegają.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Odpowiedź eksperta Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracownik jest aktualnie zatrudniony na czas nieokreślony od 1 października 2007 r. Zgodnie z powyższym zastosowanie będzie miał art. 30 §1 pkt 2 Kodeksu pracy, czyli rozwiązanie stosunku pracy przez oświadczenie jednej ze stron

Nauczyciele protestują

Nauczyciele protestują

nauczycielom miliony Polaków pracujących na podstawie Kodeksu pracy, na razie nie korzysta. Gdyby jednak chciał, Karta nauczyciela ma dla niego kilka interesujących propozycji. I choć od lat kolejne ekipy rządzące próbują ją rozmontować, to jeszcze żadnej się to nie udało. Co przysługuje nauczycielowi? Urlop

Kodeks pracy

Rozdział I. Przepisy wstępne Art. 1. [Przedmiot regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Pojęcie pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Art. 3. [Pojęcie

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Art. 35. (skreślony). Art36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi

Wypowiedzenie ogólnie

Podajemy Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - pdf (program Acrobat do ściągnięcia). 1.1.1. Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Praca na czarno, praca na szaro - konsekwencje

jego zgodą), popełnia przestępstwo z art. 219 kodeksu karnego. Co grozi pracownikowi? Kiedy ktoś godzi się pracować "na czarno", chcąc dostać do ręki więcej pieniędzy, jest później zdany sam na siebie. Za każdą chorobę płaci z własnej kieszeni, nie mówiąc o tym, że czasu pracy na czarno nie

Rozw. umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika

pracy albo chorobą zawodową; 2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc. Zmiany wprowadzone w nowelizacji Kodeksu pracy (ustawa z 2.2.1996 r.) do art. 53 KP mają charakter redakcyjny. Istotniejsze są modyfikacje

Okres wypowiedzenia

, a nie z dniem złożonego przed rozpoczęciem tego okresu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę. Instytucja okresów wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony została bowiem unormowana w sposób szczególny i pełny w Kodeksie. Przepisy art. 36 § 1 i 30 § 21 KP

Jak mogą cię zwolnić?

pracy. Dlatego rozważ, czy nie będzie dla ciebie lepiej, jeśli zostaniesz zwolniony za wypowiedzeniem. Zwolnienie za wypowiedzeniem Pracodawca musi uzasadnić (w myśl art. 45 K.P. ). Przed sądem może się więc okazać, że podana przyczyna zwolnienia np. konieczność cięcia kosztów czy twoja niska wydajność

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów (rozliczenie PIT 2010), w Polsce blisko 800 tys. osób pracuje na umowach cywilnoprawnych. Ilu z nich tą formę zatrudnienia narzucono - nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że w pierwszej kolejności odczuwają brak ochrony ze strony kodeksu pracy, który

Strzeż się tych paragrafów!

sześć miesięcy, to można przewidzieć w niej możliwość wcześniejszego, dwutygodniowego wypowiedzenia. Dzięki temu w razie nagłej potrzeby pracodawca i podwładny mogą bezproblemowo się rozstać (mówi o tym art. 33 kodeksu pracy). Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony Okresy

Z kodeksem do Europy

Jakie nowe przepisy pojawią się w kodeksie 1 maja? Trzecia umowa na czas nieokreślony Pracujesz na umowę na czas określony? Nie martw się, to nie będzie trwało w nieskończoność! Twój szef może podpisać z tobą tylko dwie umowy na czas określony. Trzecia umowa, zgodnie z art. 25 (1) par. 1 kp, nawet

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

dotyczące rynku pracy zawarte w dyrektywach prawa wspólnotowego. Kodeks pracy stanowi, że kobiety i mężczyźni mają być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 183a §

Znaleźć pracę po wyroku

Znaleźć pracę po wyroku

celem kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw. W art. 49 par. 1 czytamy: "Zatrudnienie skazanego ma na celu wdrożenie go do pracy i nauczenie zawodu dla przygotowania do uczciwego życia na wolności". Więźniowie

Mamy w pracy mogą więcej?

Mamy w pracy mogą więcej?

ważne, bo przecież coraz więcej specjalistów wyjeżdża za granicę i rodzime firmy powinny starać się ich zatrzymać. Pracodawcy oferują więc mamom trzy czwarte etatu, uelastycznienie godzin pracy i możliwość wykonywania części obowiązków w domu. Zgodnie z art. 187 Kodeksu Pracy karmiąca matka ma prawo do

Naliczanie urlopu w pierwszej pracy

pierwszy pracę. Niestety, w wyniku takiego obliczenia nie otrzymujemy liczby całkowitej (1/12 z 20 dni urlopu to 1,6(6) dnia). Brak jest zaś przepisu wskazującego - tak jak to jest w przypadku pracowników niepełnoetatowych (art. 154 § 2 KP) - że niepełny dzień urlopu należy zaokrąglić w górę do