choroba zawodowa odszkodowanie

Iwona Dudzik

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

Renty przyznane w związku z chorobami zawodowymi nie będą weryfikowane. Jeśli więc boli cię kręgosłup, masz ciągle zapalenie spojówek, męczy cię uporczywy kaszel, sprawdź na naszej liście (obok, po prawej stronie), czy nie jest to przypadkiem choroba zawodowa. Poniżej wyjaśniamy też, jak starać się o odszkodowanie lub rentę.

Choroba zawodowa i co dalej?

Masz chorobę zawodową? Staraj się o pieniądze z ZUS. Jeżeli pracowaliśmy w trudnych warunkach i zachorowaliśmy, mamy prawo do renty albo odszkodowania

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

Wykonywana przez ciebie praca przyczyniła się do pogorszenia stanu twojego zdrowia? Sprawdź, czy masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Bo za choroby zawodowe pracownikowi należy się rekompensata

Kiedy praca psuje zdrowie

Kiedy praca psuje zdrowie

do utraty zdrowia. Gdy ktoś straci zdrowie w pracy, może się starać o odszkodowanie lub rentę. Niezależnie od tego, czy wina leży po jego stronie, czy pracodawcy. Warunki? Schorzenie musi się znaleźć na liście, a choroba zostać potwierdzona przez lekarza. Zmiany na liście Lista chorób zawodowych jest

Chory przez pracę

Chory przez pracę

upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający pół roku. Taki stan może się jednak poprawić. Ile dostaniesz odszkodowania? Od 1 kwietnia 2012 jednorazowe odszkodowania z tytułu choroby zawodowej wynoszą: (680 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; (11 898 zł z

Wypadek w pracy. Co robić?

Wypadek w pracy. Co robić?

określa obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 26 lutego 2014 r. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (z 30 października 2002 r.) za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie wynosi 20 proc. przeciętnego

Dział dziesiąty: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VII - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

niezwłocznie zgłosić właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu inspektorowi pracy każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę. § 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy także lekarza, który rozpoznał lub podejrzewa przypadek

Terroryści w krawatach. Kto, kogo i dlaczego mobbuje?

Terroryści w krawatach. Kto, kogo i dlaczego mobbuje?

dowieść, że był ofiarą prześladowania. Aby wywalczyć odszkodowanie w sądzie, warto zapisywać wszystkie przypadki mobbingu, przechowywać korespondencję elektroniczną czy rejestrować rozmowy. Jeśli szef złośliwie odmawia udzielania urlopu albo zwiększa zakres odpowiedzialności czy wydłuża godziny pracy

Jak w ostatnich latach zmieniły się choroby zawodowe?

pracownicy starsi, najbardziej chorzy, już odeszli, a młodzi, nawet jeśli mają jakieś dolegliwości, to dopóki pracują, nie ujawniają ich i nie występują o odszkodowania. A na co obecnie najczęściej chorujemy z powodu pracy? Wiodą choroby narządu głosu, choć i ta liczba spada. Także narządu słuchu i choroby

Groźny mobbing w pracy

Groźny mobbing w pracy

pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go. Wywołują one zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu. Uwaga! Sprawcą mobbingu może

Jaki zawód, taka choroba - poradnik o chorobach zawodowych

Czy każdą dolegliwość, na którą cierpisz, można uznać za chorobę zawodową? Oczywiście, nie! Po pierwsze, musi być ona wyraźnie związana z twoją pracą (np. nauczyciel może dostać odszkodowanie z powodu utraty głosu, ale raczej nie z powodu astmy). Po drugie, choroba musi znajdować się w wykazie

Nie bój się sądu pracy

, o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeśli w pracy jesteś ofiarą mobbingu. 2. Czy z pozwem muszę się spieszyć i do którego sądu pisać? Tak. Generalnie nasz 7 dni. Termin, w jakim należy go złożyć, zależy od charakteru sprawy. Na złożenie odwołania od wypowiedzenia

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

Wiek Aktywność zawodowa Polaków wydłuża się. Z jednej strony zmuszają do tego zmiany w prawie - wydłużenie wieku emerytalnego, z drugiej - żyjemy dłużej, jesteśmy zdrowsi i dłuższa praca jest dobrowolnym wyborem. Jak wynika z danych Eurostatu, przybywa Polaków, którzy zostają na rynku pracy jak

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1

Trzeba mieć odwagę mówić

Trzeba mieć odwagę mówić

, zanim poniesie się konsekwencje zgody na niekorzystne dla siebie warunki. Jakie to konsekwencje? - W przypadku pracy na czarno pracodawca nie odprowadza za pracujących składek, więc w razie wypadku nie można liczyć na odszkodowanie, a w przypadku zwolnienia nie otrzymuje się zasiłku dla bezrobotnych

Jak mogą cię zwolnić?

miesiące, w czasie, gdy był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy u danego pracodawcy. Nie dotyczy to sytuacji, jeśli nieobecność spowodowana jest wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Pracodawca może też cię zwolnić, jeśli jesteś nieobecny dłużej, niż wynosi okres zasiłkowy (przez 6, 9 lub 12 miesięcy

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

(art. 53 kp) pracownika bez jego winy, np. jeżeli choruje dłużej niż trzy miesiące, w czasie gdy był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy. Nie dotyczy to sytuacji, jeśli nieobecność spowodowana jest wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Pracodawca może też zwolnić, jeśli nieobecność jest dłuższa

Formy dyskryminacji w miejscu pracy

pracy, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dyskryminacja bezpośrednia może na przykład objawiać się poprzez zaznaczenie w ofercie pracy, iż kierowana jest ona wyłącznie do mężczyzn poniżej 40 roku życia. Dyskryminowany jest pracownik, któremu odmawia się

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

przyczyną nieszczęśliwego zdarzenia jest choroba danej osoby, wówczas nie można liczyć na odszkodowanie. Przykład. Olga cierpi na epilepsję. Kilka miesięcy temu miała atak w pracy, podczas zdarzenia zwichnęła rękę. To jednak według przepisów prawa nie jest wypadek przy pracy, bo mimo że Olga doznała urazu

Kontrakty zamiast etatu - zysk i ryzyko

Kontrakty zamiast etatu - zysk i ryzyko

tylko marzyć. Jedyne, czego się boję, to wypadku albo choroby. Staram się o tym nie myśleć, ale przecież, jak przestanę znieczulać, moja rodzina nie będzie miała z czego żyć. Na urlopie i konferencji nie zarabiam Kardiochirurg proszący, by nie zdradzać nawet jego imienia: - W naszym szpitalu wszyscy są

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, 2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc. § 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności

Zwolnienia - poradnik dla pracowników i pracodawców

na czas nieokreślony? Pracodawca, zanim cię zwolni, musi o tym poinformować (na piśmie wraz z podaniem przyczyn wypowiedzenia) twój związek zawodowy. Jeśli szef o tym zapomni, masz szanse np. na odszkodowanie. Niestety pracodawca nie musi uwzględnić ewentualnych zastrzeżeń związkowców. Pamiętaj

Kodeks pracy

zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. Art. 18.3d. [Skutki naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu] Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę

Niewolnicy - kiedyś, dziś, tu i teraz

;Ukrytych historiach Dorset". Tylko pomiędzy 1700 i 1760 rokiem na brytyjskie plantacje trzciny cukrowej na Barbadosie trafiło sto osiemdziesiąt tysięcy niewolników. Z przemęczenia, chorób i innych powodów zmarło pięćdziesiąt tysięcy. O tym, jak wielka rolę odgrywał handel niewolnikami świadczyć może

Jak się nie dać zwolnić

choroby zakaźnej. Nie bój się, że mogą cię zwolnić, gdy przyjedziesz do pracy oddać zwolnienie lekarskie - zwolnienie nie ma wtedy żadnej mocy sprawczej. Podobnie, gdy przyślą ci je pocztą. Dobrym sposobem jest także wzięcie urlopu bezpłatnego. Wprawdzie nie dostajesz pensji a składki nie są odprowadzane

Rozw. umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika

pracy albo chorobą zawodową; 2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc. Zmiany wprowadzone w nowelizacji Kodeksu pracy (ustawa z 2.2.1996 r.) do art. 53 KP mają charakter redakcyjny. Istotniejsze są modyfikacje

Kiedy i kogo nie można zwolnić

krócej niż pół roku. Chronieni jesteśmy jednak, jeśli dotknęła nas choroba zawodowa lub kiedy nieobecność jest wynikiem wypadku, do którego doszło w pracy. Tak było w przypadku pana Jacka: szef chciał go zwolnić, ale chociaż nie było go w pracy od czterech miesięcy, nie mógł tego zrobić, bo budowlaniec

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

Staramy się o dziecko Lecząc niepłodność, możemy korzystać ze zwolnień lekarskich na takich samych zasadach, jak podczas choroby. Czy, kiedy i na jak długo je dostaniemy, decyduje lekarz prowadzący. Mamy prawo do zasiłku chorobowego (patrz: słowniczek) w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru (podczas

Świadczenia pracownicze. Jak rozliczyć delegację, od jakich dodatkowych świadczeń płaci się podatek

. Zapomogi Z podatku zwolnione są także zapomogi w razie zdarzeń losowych (np. kradzież, wypadek samochodowy), klęsk żywiołowych (powódź, huragan), długotrwałej choroby lub śmierci wypłacane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz z funduszy związków zawodowych - niezależnie od

"Gazeta Praca" na Nowy Rok

granicą (26 maja) i załatwić wszelkie formalności; dla przyszłych emerytów - co to jest kapitał początkowy, dlaczego jest taki ważny, komu się wylicza, a komu nie? (2 czerwca); zwolnienia z pracy - o co musisz zadbać, gdy rozstajesz się z pracodawcą (23 czerwca); choroby zawodowe - wykaz

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

udowodnić, że był dyskryminowany, należy się odszkodowanie. Jak wysokie? Nie niższe niż pensja minimalna (czyli 824 zł brutto). Maksymalna kwota odszkodowania nie została określona. A co z molestowaniem seksualnym? To też przejaw dyskryminowania - chodzi o molestowanie "werbalne, pozawerbalne oraz

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

). Nie zrażaj się liczbą konkurentów. Firma, która zgłosi się do agencji po pracowników czasowych, poszukuje osób o konkretnych kwalifikacjach (np. sekretarka z biegłą znajomością języka angielskiego i dwuletnim doświadczeniem zawodowym). Agencje przeprowadzają rekrutacje tylko wśród osób spełniających