co się wlicza do urlopu

Marta Piątkowska

Ile urlopu nam przysługuje?

Ile urlopu nam przysługuje?

Prawo do płatnego urlopu mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Co zaliczamy do stażu pracy?

Jak przy wyliczaniu okresu przysługującego pracownikowi urlopu traktuje się czas, w którym prowadził on działalność gospodarczą lub pracował na umowę zlecenie? Czy okresy te zalicza się do stażu pracy? (Paweł)

Urlop po pracy na studiach

W 2005 roku ukończyłem studia mgr w trybie zaocznym. Cały czas pracowałem i pracuje nadal. Ile urlopu mi przysługuje w tym roku? I kiedy będę mógł mieć 26 dni urlopu? Nadmienię tylko, że mam 6 lat stażu pracy. (Adam)

Dział siódmy - Urlopy pracownicze. Rozdział II - Urlopy bezpłatne

Art. 174. § 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. § 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. § 3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego

Praca młodocianych w czasie przerwy świątecznej

nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Powyższe regulacje dotyczą jednak ferii szkolnych - letnich i zimowych. Przerwa w okresie 23 - 31 grudnia 2006 r. jest natomiast zimową

Nauczyciele protestują

Nauczyciele protestują

nauczycielom miliony Polaków pracujących na podstawie Kodeksu pracy, na razie nie korzysta. Gdyby jednak chciał, Karta nauczyciela ma dla niego kilka interesujących propozycji. I choć od lat kolejne ekipy rządzące próbują ją rozmontować, to jeszcze żadnej się to nie udało. Co przysługuje nauczycielowi? Urlop

Urlop na żądanie

każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Wymiar urlopu na żądanie wlicza się do ilości dniu urlopu wypoczynkowego. Niekiedy zdarza się tak, że pracownikowi wypadnie nieprzewidywalna, prywatna sprawa. Toteż, aby mógł on załatwić naglący

Dział dziewiąty - Zatrudnianie młodocianych. Rozdział V - Urlopy wypoczynkowe

wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. § 5. W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszego rozdziału do urlopów przysługujących młodocianym stosuje się przepisy działu siódmego.

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

Urlop to w każdej firmie drażliwa sprawa, zwłaszcza teraz, gdy wiele firm pozwalniało pracowników i liczy się każda para rąk do pracy. Ale nie poddawaj się. Pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. Co więcej, należy mu się za ten czas pełne wynagrodzenie. I nie może się tego prawa

Dział siódmy - Urlopy pracownicze. Rozdział I - Urlopy wypoczynkowe

. § 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. § 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do

Urlopowe ABC

Urlopowe ABC

dłuższy niż ten okres, to przysługuje mu 26 dni urlopu. To nie koniec komplikacji. Bo do okresu pracy wlicza się także czas poświęcony na naukę w szkołach zawodowych (3 lata dla szkoły zasadniczej, 5 dla ogólnokształcącej), ogólnokształcących (4 lata) i wyższych (8 lat). Co jednak ważne - jeśli ktoś uczył

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

można je wręczyć najpóźniej do 31 lipca. Okres wypowiedzenia to trzy miesiące. Można go skrócić nawet do miesiąca, jeżeli nauczycielowi zostanie wypłacona suma za pozostałe dwa, obliczona tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Co z odprawą? Odprawa przysługuje każdemu nauczycielowi

Jak długo wypoczywają w Europie

Hiszpanii pracuje się od 9.00-9.30 do 13.30-14. Później następuje przerwa na lunch i sjestę. Około 16.30-17 pracownicy wracają do firmy i pracują do 19.30-20. W ostatnich latach dąży się jednak do skrócenia przerwy popołudniowej. Najpopularniejszym miesiącem wakacyjnym jest sierpień. Holandia - urlop roczny

Umowa na czas wykonania określonej pracy

sezonowych oraz w celu wykonania przez pracownika ściśle określonego zadania, na przykład: zorganizowanie szkolenia, wybudowanie obiektu. Osobom zatrudnionym na umowę na czas wykonania określonej pracy przysługuje prawo do urlopu, a przepracowany czas wlicza się do stażu pracy. Pracownik zatrudniony w

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Poza tym do urlopów młodocianych stosuje się przepisy dotyczące urlopów w ogólności z działu siódmego kodeksu

Warunki zatrudniania osób niepełnoletnich

młodocianego udzielić mu dodatkowo urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych, jednak okres tego urlopu łącznie z urlopem wypoczynkowym nie może przekroczyć 2 m-cy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Czy pracownikowi niepełnoletniemu można

Odpoczywać po nowemu

masz w roku. Po co się trudzić i wyliczać te godziny? Zgodnie z przepisami jeden dzień urlopu to osiem godzin pracy. Jeżeli pracujesz tylko cztery godziny dziennie, przysługuje ci 10 ośmiogodzinnych dni urlopu (patrz obliczenia wyżej). A to oznacza, że pracując cztery godziny dziennie, masz prawo do 20

Zatrudnienie pracownika młodocianego

). Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, nie może być niższa niż 80 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do okresu, o którym mowa powyżej, wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z

Co przyszługuje młodej mamie (lub tacie) w pracy

(również mężczyznom), którzy zdecydowali się na adopcję lub prowadzą rodzinę zastępczą, przysługuje 16-tygodniowy urlop, jednak mogą z niego korzystać tylko do czasu, aż dziecko skończy rok. Co jeszcze warto wiedzieć o macierzyńskim: część urlopu kobieta może wykorzystać dwa tygodnie przed porodem; na

Jaka praca, taka umowa

Jaka praca, taka umowa

mamy prawa do płatnego urlopu czy zwolnienia chorobowego, ponieważ nie obowiązuje nas Kodeks pracy. A jeżeli pracodawca okaże się nieuczciwy, swoich praw będziemy musieli dochodzić w sądzie cywilnym. Agencja pracy tymczasowej Zanim zaczniemy myśleć o podpisaniu umowy czy chociażby rejestracji w danej

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Odpowiedź eksperta Co do zasady okres wypowiedzenia zalicza się do okresu pracy pracownika, a w związku z tym przysługują mu wszelkie świadczenia związane ze świadczeniem pracy. W związku z tym za okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego (proporcjonalnego

Co mówi prawo o urlopach

Liczba dni wolnych, płatnych dni w roku zależy od stażu pracy: po roku masz prawo do 18, po sześciu latach - do 20, a po dziesięciu - do 26 dni obowiązkowego urlopu. Do urlopu nie wlicza się wolnych sobót, niedziel i świąt. Urlop przysługuje tylko zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie jest

Odprawa po urlopie wychowawczym

pracownika, otrzyma Pani odprawę. Wysokość odprawy pieniężnej zależy od zakładowego stażu pracy. Wlicza się okres urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Odprawa przysługuje w wysokości: - jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował u danego pracodawcy mniej niż 2 lata, - dwumiesięcznego

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć

naliczaniu ci urlopu w firmie X kadrowa musi uwzględnić twój staż w firmie Y. Najlepiej po studiach Do stażu pracy, od którego zależy długość urlopu, wlicza się czas nauki. Jeśli skończyłeś jedynie szkołę podstawową lub zawodową, dolicza ci się trzy lata. Za technikum (również po zawodówce) - pięć lat, za

Prawo do zasiłku chorobowego

Odpowiedź eksperta Prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego pracownik nabywa po upływie 30 dni nieprzerwanego okresu zatrudnienia (tzw. okres wyczekiwania). Do okresu wyczekiwania wlicza się też poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (zarówno obowiązkowo jak i

Dział ósmy - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

wynagrodzenia. Art. 186. § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się

Prawa matek - wszystko o urlopach i zasiłkach

dojdziesz do wniosku, że łączenie obowiązków w pracy i w domu jest ponad twoje siły, po kilku miesiącach znowu skorzystać z urlopu wychowawczego. Czy każdy może otrzymać urlop wychowawczy? Musisz mieć umowę o pracę i co najmniej półroczny staż pracy. Do stażu wlicza się wszystkie poprzednie okresy

Prawnik odpowiada:

Wojsko a urlop Czy czas, który spędziłem w wojsku, wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego? - Prawo urlopowe w tej sytuacji traktuje żołnierza podobnie jak pracownika. Dlatego też okres zasadniczej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia i bierze pod uwagę m.in. przy wyliczaniu

Polacy są najbardziej zestresowani w UE

papierosa. Alkohol, kawa, nikotyna, czy ostro przyprawione posiłki zmuszają żołądek do produkcji dużej ilości kwasu, co wpływa negatywnie na stan żołądka i może prowadzić do wrzodów. Jak minimalizować stres w pracy? Urlop czy zwolnienia lekarskie, choć tak bardzo przez nas lubiane, przynoszą jedynie doraźny

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

dziesięciu latach do 26 dni obowiązkowego urlopu (oczywiście bez wolnych sobót, niedziel i świąt). Pamiętaj, że do stażu pracy wlicza się zatrudnienie w każdym poprzednim miejscu pracy. UWAGA! Inaczej mierzy się prawo do urlopu osobom zatrudnionym przy pracach sezonowych. Im za każdy przepracowany miesiąc

Jak się nie dać zwolnić

zatrudniona/y co najmniej 6 miesięcy (czas zatrudnienia u poprzednich pracodawców jest zaliczany) masz prawo do urlopu wychowawczego do 3 lat, nie dłużej jednak niż do 4. roku życia dziecka. Urlopu udziela się na wniosek pracownika. Może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach. W okresie urlopu wychowawczego

O czym powinnaś wiedzieć, zanim zostaniesz mamą

, co oznacza, że nie ma znaczenia, czy pracodawca wie, że jesteś w ciąży, czy nie. Np. jeśli w pierwszych dniach ciąży zostaniesz zwolniona - masz prawo żądać od pracodawcy przywrócenia cię do pracy (ale powinnaś przedstawić w pracy zaświadczenie od lekarza). Jeśli tego nie zrobi - zwróć się do sądu

Niepełnosprawny pracuje

pracy. Do urlopu wlicza się dni robocze, czyli wszystkie dni z wyjątkiem: niedziel i świąt; dni dodatkowo wolnych od pracy, których nie może być w danym roku mniej niż 39. Należy pamiętać, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy "wymiar urlopu", wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

porodu. Niestety, od końca ubiegłego roku obowiązuje przepis, który pozwala pracodawcy nie przedłużyć twojej umowy do dnia porodu, nawet jeśli jesteś w zaawansowanej ciąży. Dzieje się tak, gdy pracujesz na tzw. zastępstwo. Urlop macierzyński. Nie można cię zwolnić (wyjątkiem jest likwidacja lub upadłość

Wypowiedzenie umowy o pracę - termin wypowiedzenia

wydane w tej materii orzeczenia Sądu Najwyższego. I tak zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 1979 r. (I PZP 33/78), do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony w rozumieniu art. 36 § 1 kp, wlicza się okres

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

przenoszeniu działalności z zagranicy do Trójmiasta. Prawnik: Czasem pracy w podróży służbowej jest czas świadczenia pracy w miejscu oddelegowania, czyli nie wlicza się do niego czasu dojazdu. Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe będzie przysługiwało wówczas gdy faktyczny czas świadczenia pracy w miejscu

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów

prawo do 18, po sześciu latach do 20, a po dziesięciu do 26 dni roboczych obowiązkowego urlopu. Do stażu pracy liczony jest także czas poświęcony na naukę. Nie jest obowiązkowy. Może być uzgodniony między stronami. Aby nie budzić wątpliwości, powinien różnić się od urlopu pracowniczego

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia

Kontrakty zamiast etatu - zysk i ryzyko

Krzysztof Bukiel, szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Dlaczego lekarze na kontraktach mają więcej pieniędzy? Bo robią wszystko, by płacić jak najmniejszy podatek. Samochód, telefon, komputer, stetoskop, co tylko się da, wliczają w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Składka na ZUS

Ile zarabiają w szkole a ile na korepetycjach?

Zobacz pełną listę płac nauczycieli Za 1600 zł miesięcznie musi się utrzymać w drogim Poznaniu bibliotekarka szkolna z 6-letnim stażem. Jej koleżanka z Bydgoszczy za tę samą pracę dostaje tysiąc złotych więcej, ale to m.in. dlatego, że ma za sobą 25 lat w zawodzie. Obie przychodzą do szkoły na

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

miesięcy przed dniem rejestracji pracowałeś i odprowadzałeś składki na ZUS i Fundusz Pracy co najmniej przez 365 dni. Uwaga! W tym okresie nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni. Jeżeli odszedłeś z pracy z winy pracodawcy, np. zlikwidowano twoje stanowisko, masz

Przepisy dotyczące wakacyjnej pracy nieletnich

praca nie zagraża jego zdrowiu. Jeśli chodzi o czas pracy, to młodociani do 16. roku życia nie mogą pracować więcej niż 6 godz. dziennie, a po ukończeniu 16 lat nie więcej niż 8 godz. dziennie. Wszystkim niepełnoletnim pracującym dziennie co najmniej 4,5 godz. przysługuje półgodzinna przerwa wliczana

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

roku. Zazwyczaj chodzi o pracę, kiedy firma ma dużo zleceń i potrzeba kogoś do pomocy (często dzieje się tak w wakacje). W grę wchodzi także zastąpienie pracownika będącego na chorobowym lub urlopie. Może to być zarówno praca fizyczna (np. rozładowanie magazynu, pakowanie towarów), jak i umysłowa

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

zatrudnienia. Jeśli nie masz wyboru, zanim cokolwiek podpiszesz przeczytaj, co ci się należy i jakie masz prawa. Umowa o pracę Regulują ją art. od 25 do 67 kodeksu pracy. Jako pracownik masz najwięcej przywilejów, chroni go prawo, związki zawodowe czy inspekcja pracy. - Należą się ci płatne urlopy

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

do czwartego roku życia. Dotychczas nie można było ich zatrudniać w godzinach nadliczbowych, nocą oraz [do?] pracy poza firmą. Teraz dodano zakaz zatrudniania ich w tzw. przerywanym systemie czasu pracy (chodzi o pracę z przerwą w ciągu dnia, której nie wlicza się do czasu pracy). Zmiany w urlopach

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

: 1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. § 1-1. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się

Aby mieć ładne świadectwo

, co widniało w twoich obowiązkach, nawet jeśli czasowo zostałeś oddelegowany na trzy miesiące do pracy w innym dziale na innym stanowisku. W czas pracy wlicza się tylko terminy wynikające z twojej umowy o pracę. Jeśli więc zanim ją podpisałeś, pracowałeś np. na umowę-zlecenie, to nie będzie o tym

Forum: Ciąża: kiedy powiedzieć szefowi?

zaczęły się zakusy na moje stanowisko, że po takiej przerwie to odstałam itp. Wzięłam wychowawczy, mogę sobie na niego pozwolić, mam w nosie firmę. Nie wrócę do niej, a nawet "fundnę" jej jeszcze jedno moje dziecko. Teraz zależy mi tylko na ciągłości zatrudnienia wliczanego do emerytury. magda.k

Kto się przejmie karą za porzucenie pracy?

zatrudniony i może się cieszyć wszystkimi pracowniczymi przywilejami. Okres zatrudnienia wlicza się np. do stażu, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Tak więc za czas takiej nieobecności (jeżeli nie przekroczy 30 dni) należy mu się ekwiwalent za urlop; a jeśli w tym czasie umrze, jego rodzinie

Kodeks pracy

, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. § 11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych

"Gazeta Praca" na Nowy Rok

czy lwem? Z którym najlepiej pracować? Czy umiesz podejmować decyzje? Może liczysz, że problemy rozwiążą się same? A może przyparty do mury wybierasz pierwsze lepsze rozwiązanie? Co wiesz o manipulacji? Każdy z nas codziennie spotyka się próbami manipulacji. Ale o tym, czy damy się zmanipulować

Ile ci się należy za dziecko

, gdy nie zajmujesz się dzieckiem osobiście, ale oddasz je do przedszkola czy żłobka. Chyba że dziecko niepełnosprawne jest w takiej placówce ze względów terapeutycznych. Nawet jeśli i jeden, i drugi rodzic równocześnie korzysta z urlopu wychowawczego, należy się im tylko jeden dodatek. Dla rodzin

Prawa kobiet w ciąży - informator "Gazety Praca"

szkodliwa), pracodawca również ma obowiązek się do tego stosować. Co to oznacza? W zależności od zaleceń lekarskich musi np. skrócić czas pracy albo zaproponować inną pracę. W innym razie pozostaje "zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy" (w każdym przypadku pensja jest taka jak przed ciążą

Znajdź pracę na wakacje

prawo do zwolnienia lekarskiego i dwóch dni urlopu miesięcznie, taką pracę wlicza się też do stażu pracy. Młodzi nie wiedzą czego chcą - rozmowa z Robertem Majkowskim, dyrektorem ds. rekrutacji i szkoleń w firmie Xelion. Doradcy Finansowi Aneta Borowiec: Dlaczego firmy nie chcą zatrudniać absolwentów

Prawa kobiet w ciąży

zaświadczenie, że kobieta ze względów zdrowotnych nie może wykonywać dotychczasowych obowiązków (nawet gdy nie jest to praca uciążliwa lub szkodliwa), pracodawca również ma obowiązek się do tego stosować. Co to oznacza? W zależności od zaleceń lekarskich musi np. skrócić czas pracy albo zaproponować inną pracę

Program "Pierwsza praca"

W styczniu bezrobocie doszło do katastrofalnego poziomu 18 proc. (3,2 mln bezrobotnych). Co w tej sytuacji proponuje minister pracy Jerzy Hausner? Przede wszystkim stworzony dla absolwentów program "Pierwsza praca". Pomóc na początku Bezrobocie wśród absolwentów wynika z nawarstwienia

Okres wypowiedzenia

zatrudniony co najmniej 3 lata (art. 36 § 1 KP). Do tego okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi jedynie okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 KP, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca

Sprawdź, ile pracujesz i co się Ci należy za pracę w nadgodzinach

pracy. W ciągu dnia, o ile dzienna norma przekracza sześć godzin, każdemu należy się co najmniej 15-minutowa przerwa - płatna, wliczana do czasu pracy. Ale pracodawca ma prawo narzucić nam kolejną, nieprzekraczającą godziny przerwę (np. na zjedzenie posiłku, załatwienie prywatnych spraw). W tym

Podwyżki w mundurówce

służby (do stażu wlicza się zasadniczą służbę wojskową) wynosi 2 proc. wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta o 1 proc. za każdy kolejny rok, aż do 20 proc. Powyżej 20 lat służby (do trzydziestu) wzrasta co roku o 0,5 proc., łącznie do wysokości 25 proc. (Dodatek za stopień. To określona kwota: od 380 zł

Wypowiedzenie umowy o pracę

. I tu należy odwołać się do pisemnego charakteru oświadczenia składanego przez pracodawcę, w którym umieszcza się pouczenie. Wykazanie, że pouczenie zostało złożone w inny sposób, jest niekiedy niemożliwe, a co najmniej utrudnione. Konsekwencją braku pouczenia może być to, że terminy, jakie

Wyjazdy typu Work & travel do USA

polisę lub legitymować się kartą ISIC lub EURO 26. Pieniądze Potrzeba od 5 do 7 tys. zł (mniej, gdy samemu znajduje się pracę). Cena zawiera wpisowe (ok. 500 zł), opłatę za program (ok. 500 dol.), koszt wizy (100 dol.), przelot do Stanów (ok. 500-700 dol.). Uwaga! Należy mieć ze sobą co najmniej 500

Od 1200 zł do 2699 zł

polskiego w podstawówce w 20-tysięcznym mieście w woj. świętokrzyskim. Do pensji zasadniczej (1453 zł) wlicza się dodatki: motywacyjny -30 zł, za staż - 159,83, za wychowawstwo - 27 zł, za opiekę nad stażystką 15 zł). Dochodzi ok. 60-70 zł miesięcznie za jedną dodatkową godzinę tygodniowo oraz dodatkowa