ekwiwalent za urlop

red.

Kodeks pracy 2012: ekwiwalent za urlop

Kodeks pracy 2012: ekwiwalent za urlop

Kiedy pracownikowi należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy art. 171. w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Pamiętać należy jednak, że taki tok postępowania nie ma zastosowania, gdy stosunek pracy obowiązuje.

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

Rozpoczęłam pracę w połowie stycznia br. Umowa została podpisana na czas określony do 15.04.07. Obecnie jestem w okresie wypowiedzenia. Czy w pierwszej kolejności muszę wykorzystać przysługujący mi urlop, czy raczej zostanie mi wypłacony ekwiwalent za urlop? (apelk)

Urlop wypoczynkowy a ciąża

Odpowiedź eksperta Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia Pani ekwiwalentu. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego ma Pani prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w wymiarze 25 dni w naturze (czyli w dniach wolnych). Ekwiwalent przysługuje jedynie w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia

Wakacje bez urlopu

Wakacje bez urlopu

wakacje za biurkiem – mówi 28-latek. Według polskiego kodeksu pracy pracownik nie może przenieść do kolejnego pracodawcy niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nawet, gdy strony wyrażą na to zgodę. Może jedynie otrzymać za ten okres ekwiwalent pieniężny. Odpoczynek mimo pracy Brak urlopu nie

[2.10.2014]V Konwent Prawa Pracy!

urlopu wypoczynkowego oraz wysokość wynagrodzenia, . sposoby ustalania wysokości wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop, . jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić ustalając wysokość premii lub nagrody, . odpowiedzialność materialna pracowników - zasady jej ustalania a przede wszystkim

Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

Co do zasady, pracodawca w świadectwie pracy, wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i

Polscy premierzy wolą pieniądze zamiast wakacji

Polscy premierzy wolą pieniądze zamiast wakacji

". Na razie ma zamiar wykorzystać jedynie 5 dni na przełomie września i października. Według prawa każdy pracownik, również szef rządu, gdy odchodzi z pracy odbiera z tytułu niewykorzystanego urlopu ekwiwalent pieniężny. To powszechna sytuacja wśród byłych premierów. Łącznie wypłacono im ponad 166

Roszczenie o udzielenie urlopu może ulec przedawnieniu

praktyce może dojść do sytuacji, w której pracownikowi nie uda się wykorzystać urlopu do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku, za który należy się urlop. Nie oznacza to jednak utraty prawa do urlopu.Jeśli urlop nie został wykorzystany w wyniku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

. Jeśli do czerwca go nie wykorzystasz, dostaniesz ekwiwalent, a u nowego pracodawcy odbierzesz sobie urlop za drugą połowę roku. Ale jeśli w byłej firmie wykorzystałeś cały urlop przysługujący w danym roku, to u nowego pracodawcy nie dostaniesz już ani jednego dnia. Pieniądze zamiast wolnego Pieniężny

Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

powyższym pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za rok 2008 oraz za zaległy urlop wypoczynkowy niewykorzystany przez pracownika w poprzednim roku. Pracodawca ma ustawowy obowiązek prowadzenia akt osobowych pracownika, a brak

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

można je wręczyć najpóźniej do 31 lipca. Okres wypowiedzenia to trzy miesiące. Można go skrócić nawet do miesiąca, jeżeli nauczycielowi zostanie wypłacona suma za pozostałe dwa, obliczona tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Co z odprawą? Odprawa przysługuje każdemu nauczycielowi

Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

obowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za rok 2008 r oraz za zaległy urlop wypoczynkowy niewykorzystany przez pracownika w poprzednim roku. Pracodawca ma ustawowy obowiązek prowadzenia akt osobowych pracownika, a brak takich akt bądź dokumentów

Dział siódmy - Urlopy pracownicze. Rozdział I - Urlopy wypoczynkowe

. Art. 172-1. § 1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o

Do kiedy możesz wykorzystać urlop

masz szans odzyskać wolnych dni, np. sprzed czterech lat. Choć roszczenie się przedawniło (czyli nie można dochodzić już swoich praw w sądzie), to pracodawca może udzielić zaległy urlop - ale to zależy tylko od jego dobrej woli. Za zaległy (nawet latami) urlop nie należy się ekwiwalent pieniężny. Nie

Przywileje budżetówki

pensum odpowiadające pełnemu etatowi wynosi 18 godzin tygodniowo. Do tego pedagodzy cieszą się najdłuższymi urlopami spośród wszystkich pracujących. Przysługują im również liczne dodatki (łącznie jest ich 14), w tym m.in.: dodatek za trudne oraz uciążliwe warunki pracy (20 proc. wynagrodzenia

Wypowiedzenie a dwa dni na szukanie pracy

pracy. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2005, s. 336). Należy przy tym zwrócić uwagę, iż pracownikowi przysługuje za dni wolne wynagrodzenie, lecz nie przysługuje mu żadne roszczenie (o dodatkowe wynagrodzenie) w razie nie udzielenia dni wolnych - kodeks nie przewiduje bowiem ekwiwalentu za

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć

urlopu. Jeśli do czerwca go nie wykorzystasz, dostaniesz ekwiwalent, a u nowego pracodawcy odbierzesz sobie urlop za drugą połowę roku. Uwaga! Jeśli w byłej firmie wykorzystałeś cały urlop przysługujący w danym roku, to oczywiście u nowego pracodawcy nie dostaniesz już ani jednego dnia. Natomiast jeżeli

Rozmowa z Elżbietą Wąsińską z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. A co wychodzi z rutynowych kontroli? Jakie są najczęstsze przypadki niestosowania się pracodawców do kodeksu pracy? - Zdecydowanie zaległości urlopowe. To się zdarza nagminnie, praktycznie w każdej instytucji bez względu

Słodka zemsta byłych pracowników

Słodka zemsta byłych pracowników

więcej niż rok wcześniej. Wynik jest rezultatem aktywizacji grupy zwalnianych pracowników - to właśnie oni najczęściej składali zawiadomienia o łamaniu zasad bhp lub informowali o tym, że szef "zapomniał" wypłacić im ekwiwalent za zaległy urlop. Aż o 50% wzrosła również liczba składanych

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

. Dopiero w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Jestem pracownicą w wieku 51 lat i mam okres zatrudnienia w szczególnych warunkach uprawniający do uzyskania emerytury z tego tytułu. Czy

Mediacja przed sądem pomaga

mazowieckim ponad 3,6 tys. kontroli. A najczęstsze grzechy pracodawców to: - niewypłacanie w terminie wynagrodzeń, obniżanie wynagrodzenia za chorobowe (dotyczy 30 dni, za które płaci pracodawca); - niepłacenie za nadgodziny, wyjazdy służbowe i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop; - mobbing

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

na trzy miesiące daje 25 proc. rocznego wymiaru urlopu. Gdy tych umów jest kilka, dni urlopu oczywiście sumuje się. Natomiast jeśli szef nie przedłuży umowy, musi zapłacić nam ekwiwalent urlopowy za czas u niego przepracowany. Przy tym nie ma znaczenia, czy pracujesz na cały etat, czy tylko na część

Austria szuka Polaków

, a po przepracowaniu 25 lat - odpowiednio 30 i 36 dni. Dodatkowe dni urlopu przysługują pracującym na nocną zmianę. W Austrii nie ma jednak możliwości otrzymania ekwiwalentu finansowego za niewykorzystany urlop. - Polacy podejmujący legalną pracę w austriackich przedsiębiorstwach podlegają także

Wypowiedzenie ogólnie

. Łajeczko, Urlop wypoczynkowy pracownika, Warszawa 1998, s. 55; M. Łajeczko, Urlop pracownika przechodzącego na emeryturę, PP Nr 8/1999, s. 18; T. Nycz, Planowanie urlopów wypoczynkowych, PiZS Nr 6/1999, s. 32; J. Strusińska-Żukowska, Wynagrodzenie za czas urlopu pracowniczego i ekwiwalent za urlop, PP Nr 8

Gdy boisz się zwolnienia

wypowiedzeniu wykorzystał zaległy urlop (ma do tego prawo), w przeciwnym razie będzie musiał zwrócić jego ekwiwalent. Może również - chociaż to jego wybór - zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Oznacza to, że przez cały okres wypowiedzenia formalnie jest się pracownikiem firmy, podlega się pod

Pytanie do "Gazety Praca": jeśli pracodawca nie chce zapłacić odprawy?

wynagrodzenie oraz odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia (czyli pensję za jeden miesiąc) oraz ekwiwalent za zaległy urlop (ok. 30 dni). Otrzymałem tylko jedną czwartą należnej kwoty. O reszcie szef nie chce ze mną rozmawiać. Czy pracodawca ma prawo skrócić mi okres wypowiedzenia i nie zapłacić należnych

Zima w pracy

. Nie oznacza to jednak, że do pracy możemy nie dotrzeć w ogóle. Mimo spóźnienia należy zachować określony wymiar godzin pracy. Jeżeli przerazi nas zimowa aura i na widok słupka rtęci odechce się wychodzić z domu, najlepiej skorzystać z urlopu na żądanie, pamiętając jednak o tym, żeby poinformować

Umowa na zastępstwo

pozostali pracownicy, gdyż jest on pełnoprawnym pracownikiem (art. 18(3a) k.p.). Pracownik ów ma prawo, m.in. do: urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy a także świadectwa pracy w chwili rozwiązania lub ustania stosunku pracy.W celu sprawdzenia kompetencji i przydatności

Nowelizacja kodeksu pracy. Jakie przepisy wchodzą w życie 1 stycznia

Urlopy. Pracownicy zostali pozbawieni prawa do wynagrodzenia za pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego. Dotyczy to tylko zwolnień krótszych niż sześć dni. Nadal będzie przy tym obowiązywać zasada wypłacania 80 proc. wynagrodzenia za kolejne płatne dni choroby. Jeśli jednak pracownik poczuje się źle

Zanim cię zwolnią. Co każdy pracownik wiedzieć powinien

wykorzystać. Jeśli nie, pracodawca musi wypłacić ci pieniężny ekwiwalent. Nalicza się go proporcjonalnie do liczby miesięcy, które w roku kalendarzowym zdążyłeś przepracować. Jeśli np. przysługuje ci 26 dni urlopu, a umowa o pracę wygasa z końcem czerwca (czyli po pół roku), otrzymasz ekwiwalent za 13 dni

Państwowa Inspekcja Pracy kontrolowała supermarkety

za pracę w nocy ani ekwiwalentów za urlop. Nie prowadzono ewidencji czasu pracy. Brakowało oddzielnych szatni, umywalni i toalet dla kobiet i mężczyzn. Nieterminowo wypłacano wynagrodzenia. Błędne były też decyzje o rozbudowie powierzchni handlowej supermarketów bez równoczesnego rozbudowania

Będzie kolejna, dobra dla pracowników, zmiana w kodeksie pracy

Co dziesiąty pracownik w Polsce nie dostaje na czas wynagrodzenia albo dodatków do pensji, ekwiwalentów za urlop czy pieniędzy za nadgodziny - szacuje Państwowa Inspekcja Pracy. O nieuczciwych pracodawcach niedawno z trybuny sejmowej mówił minister pracy Jerzy Hausner. Przypomniał liczby: w ub.r

Rozmowa z adwokatem Waldemarem Gujskim, specjalistą prawa pracy

Paweł Nosowski: Na co może liczyć w sądzie pracownik, któremu pracodawca nie płaci? Waldemar Gujski: Na zwrot zaległych pensji, delegacji, nadgodzin, ekwiwalentów za urlop itp. wraz z odsetkami. A czy ma szansę na odszkodowanie? - Tak, dzięki przepisom o ciężkim naruszeniu podstawowych obowiązków

Od samozatrudnienia do etatu. Czy to możliwe?

, pracowałeś jak na etacie, możesz wiele wygrać. Czeka na ciebie m.in. wynagrodzenie za nadgodziny, urlop lub ekwiwalent za urlop, diety i zwrot kosztów podróży służbowych, premie, nagrody i inne dodatki, które wynikają z wewnętrznego regulaminu wynagradzania pracowników. A kiedy pracodawca będzie chciał cię

Zaciągnij się. Do wojska...

szkolenie. Obecnie pracujemy nad nowym systemem motywacyjnym. Będzie obejmował m.in. dodatek za kwalifikacje zawodowe i umiejętności, bezpłatne wyżywienie lub gratyfikację finansową, ekwiwalent finansowy na wynajem mieszkania (w razie braku możliwości zakwaterowania żołnierza w zasobach mieszkaniowych

Dziesięć najważniejszych zmian w kodeksie pracy

jest w firmach transportowych nieco dłuższa - do sześciu godzin. 10. Jak urlop, to nie praca Pracownikowi na wypowiedzeniu pracodawca będzie mógł nakazać wykorzystanie zaległego urlopu. Nie będzie wtedy mowy o ekwiwalencie urlopowym. Nie dostanie także ekwiwalentu pracownik, któremu kończy się umowa o

Praca tymczasowa krok po kroku

wyjątkami, np.: urlop Należą ci się dwa dni urlopu wypoczynkowego za każdy miesiąc pracy. Ale jeżeli pracujesz krócej niż pół roku, to pracodawca decyduje, czy i kiedy go dostaniesz (jeśli go nie da, to płaci ekwiwalent pieniężny). Gdy pracujesz ponad sześć miesięcy - dostajesz urlop na zwykłych zasadach

Jak będąc na samozatrudnieniu wygrać etat

pensji podczas ciąży i urlopu macierzyńskiego oraz ubezpieczenie na czas urlopu wychowawczego. Co możesz zyskać w sądzie? Udowadniając, że istniał stosunek pracy, możesz otrzymać: wynagrodzenie za nadgodziny; urlop lub ekwiwalent za urlop; diety i zwrot kosztów podróży służbowych; premie, nagrody i

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

. Teraz będą traktowani tak samo jak pozostali pracownicy. - Urlop a służba wojskowa. Nie będzie już ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop dla pracowników powołanych do wojska lub na przeszkolenie wojskowe. Dla młodych matek. Więcej przywilejów mają kobiety w ciąży i opiekujący się dzieckiem

Raport o łamaniu prawa pracy w warszawskich firmach sprzątających

przeciwko prawom pracowników wydano 155 mandatów na łączną kwotę 46 860 zł, do sądu trafiło 19 wniosków przeciwko pracodawcom. 26 proc. wykroczeń dotyczyło wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przede wszystkim niewypłacania wynagrodzenia za pracę i ekwiwalentu za niewykorzystany

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

roku, masz prawo poprosić o urlop, ale to nie ty decydujesz, czy i kiedy go dostaniesz. Jeśli pracodawca odmówi ci wolnego, to po zakończeniu umowy agencja wypłaci ci tzw. ekwiwalent pieniężny (np. za cztery dni urlopu należą się cztery dniówki). b) Inaczej jest, jeśli pracujesz ponad sześć miesięcy

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca"

obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Bułeczki Igora

wysokości ponad 3000 euro. Igor pracował na czas określony, więc otrzymał tylko ekwiwalent za urlop. Dziewczyna Igora dość szybko znalazła pracę w sklepie. Igor dalej szukał bezskutecznie. Najbardziej zezłościli go miejscowi Polacy. Jeden z nich, właściciel firmy remontowo-budowlanej, obiecywał, że na pewno

Będzie łatwiej zwalniać

go do wykorzystania urlopu. W ten sposób pracownik traci prawo do pieniężnego ekwiwalentu za urlop). Wreszcie przyszedł czas na ostatnią - dotyczącą ustawy z 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli tzw. ustawy

Informator "Gazety Praca" o naborze kandydatów na ławników

. Wynagrodzenie pracującego ławnika. Pracujący ławnicy za każdy dzień w sądzie otrzymują ekwiwalent wyliczany jak za dzień płatnego urlopu. Wysokość ekwiwalentu zależy od wynagrodzenia. Zatem - to ważne - przed rozpoczęciem kadencji nie zapomnij dostarczyć sądowi zaświadczenia o zarobkach. Pracujących ławników

Kto się przejmie karą za porzucenie pracy?

zatrudniony i może się cieszyć wszystkimi pracowniczymi przywilejami. Okres zatrudnienia wlicza się np. do stażu, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Tak więc za czas takiej nieobecności (jeżeli nie przekroczy 30 dni) należy mu się ekwiwalent za urlop; a jeśli w tym czasie umrze, jego rodzinie

Księża, którzy mają kasę

. oraz gratyfikację urlopową i ekwiwalent za niewykorzystane przejazdy w roku zwolnienia. Jak wyliczyli dziennikarze - wyszło ok. 136 tys. zł. Ponadto w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej jako generał dywizji biskup Głodź skorzystał również z przysługującego mu prawa do jednorazowego

Nowy system świadczeń rodzinnych

Kto może ubiegać się o nowe świadczenia? Każda rodzina, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza netto (na rękę) 504 zł (lub 583 zł z dzieckiem niepełnosprawnym). Taki dochód to podstawa do starania się również o dodatki (o nich szczegółowo za chwilę). Według nowej ustawy świadczenia

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

świadczeń rodzinnych Musisz wykazać wszystkie dochody (bez świadczeń z pomocy społecznej), czyli np. wynagrodzenie za pracę, z działalności gospodarczej, emerytury i renty, zasiłki chorobowe, stypendia, alimenty, ekwiwalenty, ryczałty i diety. Muszą to być dochody netto (czyli - mówiąc najprościej - po

Co, gdy nie dostajesz pensji na czas

informacji podasz, tym większe masz szanse na pozytywne załatwienie swojej sprawy! Podaj daty wypłat, sumy zaległości (wylicz je sam, zsumuj wszystko, co składa się na twoją pensję, więc premie, ryczałty, ekwiwalenty za urlop itp.). Inspektor na rozpatrzenie twojej skargi i inspekcję w firmie ma 30 dni. Co

Sprawdź, ile pracujesz i co się Ci należy za pracę w nadgodzinach

wynagrodzenie ani dodatkowy urlop. Nie wszystkim można wydłużać Uwaga! Pracownikom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz kobietom w ciąży bądź opiekującym się dziećmi do czterech lat można wydłużyć dobową normę tylko za ich zgodą. Inne rozkłady czasu pracy obowiązywać też mogą w tzw. ruchu

Polska Lista Płac 2003 odcinek pierwszy: pensje od 0 do 1300 zł

stoisku mięsnym w supermarkecie w Lublinie. Ma prawo do tańszych zakupów na święta. 964 zł - 35-letnia sprzątaczka w akademiku w Rzeszowie. 988 zł - listonosz z trzyletnim stażem w Szczecinie. Wypłacając emerytury i renty, dostaje tzw. końcówki - do 350 zł miesięcznie. Poczta zapewnia mu ekwiwalent za

Ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za urlop - Zgodnie z przepisami kodeksu pracy art. 171. w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Pamiętać należy jednak, że taki tok postępowania nie ma zastosowania, gdy stosunek pracy obowiązuje.

Ustanie stosunku pracy jest wyłącznym zdarzeniem prawnym uzasadniającym wypłatę ekwiwalentu pieniężnego. Ekwiwalent pieniężny podlega ochronie w takim samym zakresie, jak wynagrodzenie za pracę. We wszystkich innych wypadkach pracodawca jest w obowiązku udzielić pracownikowi urlopu w "naturze", zgodnie z zasadą naturalnego wykonania zobowiązań urlopowych. Do wniosku takiego prowadzi ochronny charakter zarówno przepisu art. 152 § 1 k.p, jak i art. 171 k.p, których celem jest ochrona pracownika przed zamianą naturalnego wykorzystania urlopu wypoczynkowego na ekwiwalent.