ile należy się urlopu wypoczynkowego

e-prawnik

Zatrudnienie pracownika młodocianego

Zatrudnienie pracownika młodocianego

Zatrudniam pracownika młodocianego na umowę o pracę na czas określony (nauka zawodu) od 01.09.2004 r. do 31.08.2007 r. Chciałbym dalej pracownika zatrudnić od 01.09.2007 r. Pracownik wykorzystał 26 dni urlopu (208 godzin). Jaką umowę powinienem sporządzić (na czas określony czy nieokreślony) z jakim wynagrodzeniem zasadniczym (wiem, że w pierwszym roku obowiązuje mniej niż 936,00) i czy będzie się należał temu pracownikowi urlop wypoczynkowy do końca roku? Ile mam urlopu wypoczynkowego liczyć od roku 2008?

Urlop przy umowie zlecenie

Od dwóch lat pracuje na umowę zlecenie. Chcę się dowiedzieć czy należy mi się urlop wypoczynkowy (basiak1)

Ile urlopu nam przysługuje?

Prawo do płatnego urlopu mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Kodeks pracy 2012: ekwiwalent za urlop

wykorzystał urlopu wypoczynkowego i chciałby dostać za to pieniądze. Niestety, nie dostanie. W takiej sytuacji ekwiwalent urlopu nie należy się pracownikowi, a zaległy urlop z poprzedniej umowy przechodzi na nową. Cały Kodeks Pracy 2012 kupisz w Kulturalnym sklepie!

Wakacje bez urlopu

Wakacje bez urlopu

łatwiej będzie się nam zrelaksować. Powodów, dla których nie korzystamy z przysługującego nam urlopu, jest wiele. Jedni uważają, że jest ich tak mało (od 20 do 26 w roku), że za wszelką cenę należy je oszczędzać. Drudzy są zdania, że zawsze jest coś superważnego do zrobienia, więc po prostu nie mogą

Urlop na żądanie

każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Wymiar urlopu na żądanie wlicza się do ilości dniu urlopu wypoczynkowego. Niekiedy zdarza się tak, że pracownikowi wypadnie nieprzewidywalna, prywatna sprawa. Toteż, aby mógł on załatwić naglący

Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego: nie działalność a etat

Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego: nie działalność a etat

współpracę. Samozatrudnionemu, który okazał się etatowym pracownikiem, będzie zaś przysługiwać płatny urlop wypoczynkowy za wszystkie lata, w których świadczył pracę. Precedensowa sprawa Rozstrzygnięcie zapadło w oparciu o stan faktyczny, w którym kobieta wykonywała działalność gospodarczą współpracując z

Co musisz wiedzieć o zarobkach i kosztach życia w Danii

Co musisz wiedzieć o zarobkach i kosztach życia w Danii

Francuzi i Słowacy pracują krócej. Ponadto pracownikom zatrudnionym na etacie przysługuje pięć tygodni płatnego urlopu wypoczynkowego. Zarobki w Danii Średnie miesięczne wynagrodzenie w Danii w 2016 roku wyniosło 4 850 EUR brutto. Jest to drugi najwyższy wynik wśród członków Unii Europejskiej. Więcej

Roszczenie o udzielenie urlopu może ulec przedawnieniu

praktyce może dojść do sytuacji, w której pracownikowi nie uda się wykorzystać urlopu do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku, za który należy się urlop. Nie oznacza to jednak utraty prawa do urlopu.Jeśli urlop nie został wykorzystany w wyniku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

Też możesz wziąć roczny urlop

Też możesz wziąć roczny urlop

skonsultować z najbliższą rodziną, która również odczuje bezpośrednie konsekwencje wynikające choćby z braku pensji. Jak go wziąć? Po pierwsze, należy porozmawiać z przełożonym i poinformować go o decyzji oraz motywach, które nami kierowały. Dlaczego? Bez zgody szefa na taki urlop po prostu nie możemy się udać

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

celu ustalenia całej kwoty ekwiwalentu - trzeba pomnożyć wysokość ekwiwalentu za 1 godzinę przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Śmierć pracownika W razie śmierci pracownika ekwiwalent za urlop niewykorzystany w roku, w którym stosunek pracy wygasł, należy się

Tato, weź urlop od pracy i zajmij się dzieckiem

Tato, weź urlop od pracy i zajmij się dzieckiem

Urlopy ojcowskie to w Polsce nowość, a ich wprowadzeniu powinna towarzyszyć społeczna rewolucja. W końcu całe pokolenia zostały wychowane w przekonaniu, że nikt nie potrafi zająć się małym dzieckiem tak dobrze jak matka, a ojciec jest od tego, żeby zarabiać na dom. W efekcie scenariusz pojawienia

Wyliczanie urlopu na pół etatu

etatu. Wymiar urlopu oblicza się następująco: 1 x 20 dni=10 dni. Po przeliczeniu na godziny, należy udzielić urlopu w wymiarze godzinowym równym 80 godzinom pracy (10 dni x 8 godziny=80 godzin). Pracownica pracuje 5 dni w tygodniu po 4 godziny. 80 godzin należy podzielić przez 4 godziny. 80 godzin : 4

Praca młodocianych w czasie przerwy świątecznej

nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Powyższe regulacje dotyczą jednak ferii szkolnych - letnich i zimowych. Przerwa w okresie 23 - 31 grudnia 2006 r. jest natomiast zimową

[2.10.2014]V Konwent Prawa Pracy!

urlopu wypoczynkowego oraz wysokość wynagrodzenia, . sposoby ustalania wysokości wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop, . jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić ustalając wysokość premii lub nagrody, . odpowiedzialność materialna pracowników - zasady jej ustalania a przede wszystkim

Nowe urlopy rodzicielskie: dla kogo i jak długi urlop na dziecko

Nowe urlopy rodzicielskie: dla kogo i jak długi urlop na dziecko

Obecnie urlop macierzyński trwa niewiele ponad pół roku. Po tym czasie kobiety często starają się, by jak najdłużej pobyć z dzieckiem - biorą zaległe urlopy wypoczynkowe albo idą na zwolnienia. Wszystko dlatego, że kto nie ma babci w miejscu zamieszkania, nie ma co zrobić z półrocznym dzieckiem

Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

skrócenie terminu wypowiedzenia wiąże termin ustawowy. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przysługujący pracownikowi w danym roku kalendarzowym urlop przekształca się w urlop proporcjonalny w wymiarze, w jakim pracownik pozostawał w stosunku pracy w danym roku kalendarzowym. W okresie wypowiedzenia

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

być bowiem niższa od płacy minimalnej. Zaległy urlop nawet we wrześniu Tu także zmieniły się przepisy. Wolne - czyli urlop wypoczynkowy - nadal trzeba wykorzystać do końca grudnia. Ale gdy zajdzie taka potrzeba, szef może dać pracownikowi niewykorzystany urlop do końca września roku następnego, a nie

Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

wypowiedzenia wiąże termin ustawowy. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przysługujący pracownikowi w danym roku kalendarzowym urlop przekształca się w urlop proporcjonalny w wymiarze, w jakim pracownik pozostawał w stosunku pracy w danym roku kalendarzowym. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

Urlop to w każdej firmie drażliwa sprawa, zwłaszcza teraz, gdy wiele firm pozwalniało pracowników i liczy się każda para rąk do pracy. Ale nie poddawaj się. Pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. Co więcej, należy mu się za ten czas pełne wynagrodzenie. I nie może się tego prawa

Pytanie do prawnika: urlop na ćwierć etatu

wymiaru pracy zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Czyli należy się panu 7 pełnych dni urlopowych. 3. Jeżeli jednak wystąpi pan o 7 dni urlopu, nie oznacza to automatycznie, że nie będzie pana w pracy przez tydzień i od razu wykorzysta pan cały przysługujący urlop. Bo 7 pełnych dni urlopowych, które

Dział dziewiąty - Zatrudnianie młodocianych. Rozdział V - Urlopy wypoczynkowe

wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. § 5. W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszego rozdziału do urlopów przysługujących młodocianym stosuje się przepisy działu siódmego.

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

, niezależnie od stanowiska. Jej wysokość oblicza się tak jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Zwolniony nauczyciel zatrudniony na umowę o pracę otrzyma dodatkowo: wynagrodzenie miesięczne, jeśli pracował w szkole krócej niż 2 lata; dwumiesięczne, jeśli pracował od 2 do 8 lat; trzymiesięczne, jeśli

Do kiedy możesz wykorzystać urlop

Urlop wypoczynkowy należy się zatrudnionemu na umowie o pracę co roku i zgodnie z prawem powinno się go wykorzystać w całości do końca grudnia. W uzasadnionych przypadkach zaległy urlop można wziąć do końca marca roku następnego. Ale w praktyce nie potrzeba żadnych uzasadnionych przypadków, bo w

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Odpowiedź eksperta Co do zasady okres wypowiedzenia zalicza się do okresu pracy pracownika, a w związku z tym przysługują mu wszelkie świadczenia związane ze świadczeniem pracy. W związku z tym za okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego (proporcjonalnego

Urlopowe ABC

przysługującego urlopu wypoczynkowego. W końcu kodeks pracy jasno określa komu ile się należy. Czy rzeczywiście jest tak prosto? Niekoniecznie. Przede wszystkim dużo zależy od stażu pracy. Jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, wówczas może liczyć na 20 dni wolnego rocznie. Ale jeśli jego staż jest

Przetrwać na własnym rachunku

, trzeba zaliczyć dodatkowe obowiązki podatkowo-księgowe. - Samozatrudnieni nie mogą też korzystać z wielu przywilejów i praw wynikających ze stosunku pracy: wynagrodzenia chorobowego, urlopu wypoczynkowego, uprawnień rodzicielskich, ochrony pracownika w szczególnych sytuacjach itp. Należy także pamiętać

Dział siódmy - Urlopy pracownicze. Rozdział I - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". § 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Art. 153. § 1. Pracownik podejmujący pracę po raz

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

określony wyżej obowiązuje także w przypadku, gdy młodociany jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Dlatego należałoby przed nawiązaniem stosunku pracy uzyskać od młodocianego oświadczenia o zatrudnieniu albo o nie pozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. Urlopy wypoczynkowe młodocianych

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć

podstawie umowy o pracę. Pracujesz na czas określony? Należy ci się odpowiednia część urlopu - np. umowa na pół roku daje 50 proc. rocznego wymiaru urlopu (jest to tzw. urlop proporcjonalny). Jeśli pracujesz na podstawie umowy cywilnoprawnej - o dzieło lub zlecenia - nie masz prawa do urlopu wypoczynkowego

Umowa na zastępstwo

określony, obejmujący czas tej nieobecności. Przez usprawiedliwioną nieobecność w pracy rozumie się w tym przypadku wszystkie okresy zawieszenia obowiązku świadczenia pracy niezawinione przez pracownika np. urlop wypoczynkowy, macierzyński, wychowawczy, bezpłatny, z powodu choroby.Treść umowy powinna być

Przywileje budżetówki

specjalizację, studia podyplomowe, a zarabiam 1,8 tys. zł na rękę. Wychowuję samotnie dziecko, żadnych przywilejów, same problemy. Nie starcza mi do pierwszego". Atrakcyjność pracy "na państwowym" zależy od tego, do jakiej grupy zawodowej się należy. Nie wszyscy mają ten sam pakiet przywilejów

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

Czym różni się umowa o pracę od umów cywilnoprawnych (zlecenie, umowa o dzieło) i co należy rozumieć pod pojęciem samozatrudnienia? W Polsce najwięcej osób jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Z pracodawcą wiąże ich tzw. stosunek pracy. Poza nim istnieją inne, prawnie dopuszczalne formy

Świadectwo pracy

jednak niż w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.Jakie informacje w świadectwie pracy?Wykazać należy, iż świadectwo pracy nie zawiera w swej treści elementów oceny, a jedynie informacje określone w przepisach kodeksu pracy art. 97.§ 2, oraz rozporządzeniu Ministra

Masz mnóstwo powodów, by zostać programistą

w ogóle nie musi pokazywać się w firmie, bo mogą pracować zdalnie. Do tego należy doliczyć kosztowne szkolenia zawodowe, chociaż w tej materii nie wszystkim przypada po równo. O ile 96 proc. programistów PHP na zagwarantowane kursy języków obcych, to z podobnego pakietu może się już cieszyć zaledwie

Warunki zatrudniania osób niepełnoletnich

młodocianego udzielić mu dodatkowo urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych, jednak okres tego urlopu łącznie z urlopem wypoczynkowym nie może przekroczyć 2 m-cy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Czy pracownikowi niepełnoletniemu można

Wypowiedzenie ogólnie

, pracownikowi należy się ekwiwalent pieniężny odpowiadający pełnemu wymiarowi urlopu, czy odpowiadający wymiarowi proporcjonalnemu do okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym. W uchwale z 20.8.1997 r., III ZP 26/97 (OSNAPiUS Nr 5/1998, poz. 145; OSP z. 7-8/1998, poz. 126) Sąd Najwyższy uznał, że w

Co przyszługuje młodej mamie (lub tacie) w pracy

Urlop macierzyński Należy się niezależnie od stażu pracy i tego, czy jest to umowa na cały etat, czy jego część. Na macierzyńskim dostaje się całą pensję i zachowuje wszystkie prawa pracownicze (szef nie może np. przesunąć na niższe stanowisko)! Ile wolnego: przy pierwszym dziecku - 16 tygodni

Prawa matek - wszystko o urlopach i zasiłkach

pracodawca płacił składki ZUS. A jeśli mam własną firmę? Sama sobie płacisz składkę na ZUS. A po urodzeniu dziecka ZUS będzie ci wypłacać zasiłek macierzyński - o ile wcześniej przystąpiłaś do dobrowolnego ubezpieczenia choroboweg. Jestem studentką. Czy należy mi się urlop macierzyński? A co z egzaminami

Nie jestem śmieciem

więc nie ma prawa do zwolnienia ani do urlopów rodzicielskich; * nie może pójść na urlop wypoczynkowy; * nie podlega żadnej ochronie. - Od kilku lat pracuję na umowę o dzieło. Dla mnie to "umowa śmieciowa", bo mi ją narzucono. Albo to, albo nic - skarży się Agnieszka z Warszawy, 50-latka z

Rozmowa o dziejach pracy i wakacji

Aneta Borowiec: Wyobrażamy sobie, że urlop to coś oczywistego i nam się należy. Czy to prawda? Bogusław Pawłowski*: Wystarczy spojrzeć na polską wieś, gdzie pracuje się intensywnie przez cały rok. Proszę sobie wyobrazić rolnika, który zostawia dobytek i idzie na trzytygodniowy urlop. Urlop to

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

i należy ci się wypoczynek w pełnym wymiarze. UWAGA! Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenia czy umowy o dzieło - nie mają prawa do urlopów. A ile mamy wolnych płatnych dni w roku? To zależy od stażu pracy. po roku mamy prawo do 18 dni, po sześciu latach do 20 dni, a po

Ułatwić rodzicom życie

zaległe urlopy wypoczynkowe, najczęściej z ostatnich dwóch lat. Czyli tak naprawdę już teraz mają blisko półroczną przerwę w pracy. I nic złego na rynku pracy na szeroką skalę się nie dzieje. Ale ponieważ cały czas toczyła się dyskusja, czy te dłuższe urlopy nie zaszkodzą kobietom, zdecydowaliśmy, że

Wymarzone zawody

, które zwykle kojarzą się urlopem wypoczynkowym, Southall otrzymał 150 tysięcy dolarów australijskich. Irlandzka agencja podróży zainspirowała się kampanią ''Najlepsza praca na świecie'' i stworzyła jej własną wersję. Do zadań testerów podróży poślubnych należy podróżowanie pomiędzy 5

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

dzień tygodnia. Ponieważ pracuje Pan w soboty i niedziele to najprawdopodobniej należy się Panu również wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. raskol: W firmie nie ma zwyczaju "wyganiania" ludzi na zaległy urlop. Ogólnie ciężko o urlop. Jak dochodzić swoich praw o zaległy urlop? Jak ma się

Wypowiedzenie umowy o pracę - termin wypowiedzenia

przysługujący Panu urlop wypoczynkowy - jeśli pracodawca go Panu udzieli (może być i tak, że pracodawca udzieli Panu częściowo urlopu, a w pozostałym zakresie zwolni Pana z obowiązku świadczenia pracy). Pracodawca może także skierować Pana do innej pracy w okresie wypowiedzenia. Jak wskazuje przepis art. 42

Czy umowy śmieciowe cywilizują pracę

zatrudnienia. Można je wypowiedzieć w każdej chwili. Często nie dają możliwości zaciągnięcia kredytu. Ale wiele je różni. Np. umowa na czas określony jest zwykłą umową o pracę, która gwarantuje wszystkie przywileje pracownicze: urlopy wypoczynkowe i rodzicielskie, ochronę kodeksową, a także opłacanie składki

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

zaznaczyć, że pracownik nie uzyskuje prawa do urlopu wypoczynkowego w okresie, za który przyznano mu odszkodowanie na podstawie art. 56 Kodeksu pracy. Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi, jeśli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o

Niepełnosprawny pracuje

pracy. Do urlopu wlicza się dni robocze, czyli wszystkie dni z wyjątkiem: niedziel i świąt; dni dodatkowo wolnych od pracy, których nie może być w danym roku mniej niż 39. Należy pamiętać, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy "wymiar urlopu", wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia

Laureaci III edycji plebiscytu

wdzięczne swoim pracodawcom, że umożliwili im połączenie urlopu macierzyńskiego z zaległym wypoczynkowym, że szef - ze względu na karmienie piersią - zgodził się skrócić czas pracy do siedmiu godzin albo cieszyły się, że stworzono miejsce do intymnego karmienia piersią na terenie firmy. Uważały, że nagroda

Mniejsze pensje wakacyjne dla wykładowców

skoro w wakacje nie prowadzimy żadnych zajęć ani nie mamy wykładów, to dodatek ten nam się nie należy. Dziwi mnie jednak, że nikt wcześniej nie poinformował nas o takiej decyzji. Przez trzy miesiące mój budżet będzie szczuplejszy o 600 zł. - Na moje konto w lipcu wpłynęło o prawie 500 zł mniej niż

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

pokrywają się z godzinami otwarcia przychodni specjalistycznej). Mimo że nie była ona w tym czasie w pracy, należy się jej normalne wynagrodzenie za ten czas. Macierzyński/tacierzyński W Sejmie leżą projekty ustaw, które przewidują zmiany zasad przyznawania urlopu macierzyńskiego. Posłowie debatują

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów

pracują na czarno, urlop to dziura w domowym budżecie. w przypadku choroby... W większości przypadków należy ci się od pracodawcy 80 proc. wynagrodzenia miesięcznego za pierwsze 33 dni choroby w ciągu roku. Od 34. dnia możesz pobierać zasiłek

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

podpisaną umowę na dwa miesiące (zbiór jabłek), przysługuje mu więc jedna szósta rocznego wymiaru urlopu (w zależności od jego stażu pracy 20 lub 26 dni - będzie miał 3 lub 4 dni wolnego). Inaczej za to oblicza się wolne dni pracownikom tymczasowym - należy im się dwa dni wolnego za miesiąc pracy. Jeśli

Praca tymczasowa krok po kroku

wyjątkami, np.: urlop Należą ci się dwa dni urlopu wypoczynkowego za każdy miesiąc pracy. Ale jeżeli pracujesz krócej niż pół roku, to pracodawca decyduje, czy i kiedy go dostaniesz (jeśli go nie da, to płaci ekwiwalent pieniężny). Gdy pracujesz ponad sześć miesięcy - dostajesz urlop na zwykłych zasadach

Umowa o pracę. Nowe obowiązki pracodawcy

czerwca br. o: obowiązującej ich dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym, długości okresu wypowiedzenia umowy. Dodatkowo w małych firmach (do 20 osób, w których nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy) pracodawca musi

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

). Jak domagać się swoich praw? Należy pracodawcy zwrócić uwagę, że np. konkretny punkt w regulaminie pracy to przejaw dyskryminacji. Jeśli pracodawca nie naprawi błędu, pozostaje zwrócić się do sądu pracy albo powiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Co grozi za dyskryminację? Pracownikowi, który zdoła

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

pracę (np. w okresie wypowiedzenia była Pani kilka dni na urlopie, albo w ogóle nie korzystała Pani z urlopu) otrzyma Pani ekwiwalent za urlop. Ekwiwalent należy się Pani nawet za jeden dzień niewykorzystanego urlopu.

Dział pierwszy: Przepisy ogólne. Rozdział II - Podstawowe zasady prawa pracy

. 14. Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. Art. 15. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Art. 16. Pracodawca, stosownie do możliwości i warunków

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

Z powodu kryzysu firmy oszczędzają w pierwszej kolejności na etatowych pracownikach, bo należą się im przywileje takie jak płatne urlopy, zwolnienia lekarskie, odprawy. Pracodawca musi też opłacać za nich składki na ZUS. Pracownika nie jest też łatwo zwolnić. Stąd popularność innych rodzajów

Co szef może o Tobie wiedzieć?

zobowiązany mówić, czy wyrzucono go z pracy za picie, czy za nieusprawiedliwioną nieobecność. A gdybym nie dała pracodawcy wszystkich świadectw pracy, ale tylko wybrane? - Taka sytuacja może mieć wpływ na uznanie uprawnień pracowniczych, np. w zakresie prawa do urlopu wypoczynkowego czy też - w określonych

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

pracownik czasowy będziesz traktowany jak normalny pracownik na etacie, ale nie zawsze. Urlop. Należą ci się dwa dni urlopu wypoczynkowego za każdy miesiąc pracy. Ale agencja może się umówić z firmą, w której pracujesz, co do sposobu wykorzystania twojego urlopu. Jak? a) Jeśli pracujesz krócej niż pół

Zwolnienia - poradnik dla pracowników i pracodawców

czas, kiedy nie pracowałeś! Należy się ci wynagrodzenie za dwa miesiące, a gdy wypowiedzenie było trzymiesięczne - za jeden miesiąc. Jeszcze więcej dostaną osoby w wieku przedemerytalnym oraz kobiety w ciąży lub rodzice na urlopie macierzyńskim. Im przysługuje pensja za cały czas, kiedy nie pracowali

Prawa kobiet w ciąży - informator "Gazety Praca"

tego obowiązku), kobieta ma prawo do pensji takiej samej jak przed zajściem w ciążę. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli podstawa wynagrodzenia na nowym stanowisku jest niższa, kobiecie należy się dodatek wyrównawczy (art. 179 par. 4 kp). A co po urodzeniu dziecka? Pracodawca jest obowiązany

Prawa kobiet w ciąży

badaniem". Za czas nieobecności w pracy z tego powodu należy się wynagrodzenie w pełnej wysokości. Pracodawca oblicza je tak jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Pamiętaj! Szef musi cię zwalniać na każde badanie zalecone przez lekarza. Nawet jeśli musisz jeździć na badania przez kilka dni z rzędu

Naliczanie urlopu w pierwszej pracy

pełnego dnia. W związku z tym w praktyce proponuje się stosowanie jednej z dwóch metod. Pierwsza metoda polega na dokładnym przeliczeniu wymiaru 1,6(6) (czyli 1/12 z 20 dni) na godziny, przy założeniu, że zgodnie z art. 1542 § 2 KP jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Należy pamiętać, że

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu

Kodeks pracy

określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Art. 14. [Prawo do wypoczynku] Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. Art

Z kodeksem do Europy

pracy w Polsce, będzie musiał mu zapewnić warunki nie gorsze niż wynikające z polskiego prawa. A więc cudzoziemca będą obowiązywały polskie przepisy dotyczące: norm i czasu pracy oraz okresów odpoczynku, urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Co mówi prawo o urlopach

dostaniesz tylko połowę dni wolnych z przysługujących ci w roku. Dopiero po roku należy się wypoczynek w pełnym wymiarze. Gdy jesteś na urlopie, dostajesz pełną pensję. Jeśli twoje zarobki zmieniają się z miesiąca na miesiąc, to wyciąga się średnią z ostatnich trzech miesięcy. Każdy pracownik ma prawo