kodeks pracy urlop na żądanie

red.

Kodeks pracy 2012: urlop na żądanie

Kodeks pracy 2012: urlop na żądanie

Urlop na żądanie to nie oddzielny rodzaj urlopu, ale prawo każdego pracownika do wzięcia dnia wolnego, o który może poprosić najpóźniej w tym dniu. Takich dni można zażądać tylko cztery razy w roku.

Urlop na żądanie

Wszyscy pracujący wiedzą, że mają prawo do urlopu. Czasem można go zażądać...

Na żądanie? Nie biorę!

Polacy niezbyt chętnie korzystają z urlopów na żądanie. A jednak pracodawcy żądają ograniczenia tego przywileju. Dlaczego?

Świadectwo pracy

obowiązany jest wykazać świadectwo pracy na żądanie pracownika.W razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika (art. 631 § 1 k.p), pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. Z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy może wystąpić

Wszyscy chcą zmieniać kodeks pracy. A może napisać go od nowa?

Wszyscy chcą zmieniać kodeks pracy. A może napisać go od nowa?

w stosunkach pracy weksli podpisywanych przez pracowników, lub oświadczeń o poddaniu się egzekucji na rzecz pracodawcy. To patologia, na którą skarżą się pracownicy. Obawiają się, że taki weksel może być elementem szantażu. Nowe przepisy mają sprawić, że żądanie takiego weksla lub oświadczenia

Groźny mobbing w pracy

Groźny mobbing w pracy

Pojęcie mobbingu w polskim Kodeksie pracy pojawiło się dopiero 11 lat temu. Wtedy też do kodeksu dodano cały rozdział o równym traktowaniu bez względu na płeć czy wiek. Stosowną modyfikację prawa wymusiła na nas Komisja Europejska. Co to jest mobbing? To działania lub zachowania dotyczące

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

pracujesz na podstawie umowy cywilnoprawnej - o dzieło lub zlecenia - nie masz prawa do urlopu wypoczynkowego ani żadnego innego wynikającego z kodeksu pracy (np. urlopu bezpłatnego, urlopu na żądanie). Ile wolnego? Już po miesiącu pierwszej pracy masz prawo do odpoczynku. Należy ci się wtedy 1/12 rocznego

Problemy z obliczaniem urlopu dla niepełnoetatowców

urlopu zgodnie z kodeksem otrzymuje 17 dni i 2 godz. wolnego. Jak zgodnie z przepisami profesor obliczył urlop? Od roku 2004 wymiar urlopu wylicza się, mnożąc należny urlop na całym etacie (w ich przypadku to 26 dni) przez wymiar czasu pracy. Po przeliczeniu wszyscy panowie będą więc mieli 13 dni urlopu

Ma być trudniej o "kacowe"

Ma być trudniej o "kacowe"

zdania, taka opinia pozostanie również argumentem dla sądu pracy - mówi wiceminister Mleczko. Ostatni postulat dotyczy urlopu na żądanie, czyli tzw. kacowego. To urlop brany w sytuacji wyjątkowej, gdy pracownik nie może wcześniej ustalić wolnego z pracodawcą. Ostatnio taki urlop jako formę strajku masowo

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć

ani żadnego innego wynikającego z kodeksu pracy (np. urlopu bezpłatnego, urlopu na żądanie). Kiedy Już po miesiącu swojej pierwszej pracy masz prawo do odpoczynku. Należy ci się wtedy 1/12 rocznego urlopu (z każdym kolejnym miesiącem liczba dni wolnych proporcjonalnie rośnie). Przykład. Jesteś

Relacja z dyżuru prawnika w "Gazecie Praca" i "Poradniku Domowym"

dzień urlopu "na żądanie', to ile dni takiego urlopu może otrzymać od kolejnego pracodawcy? Czy pracownik może jednorazowo wykorzystać cały swój urlop "na żądanie"? Wymiar urlopu "na żądanie" wynosi cztery dni w każdym roku kalendarzowym, niezależnie od liczby pracodawców. Jeśli

Zima w pracy

Zima w pracy

. Nie oznacza to jednak, że do pracy możemy nie dotrzeć w ogóle. Mimo spóźnienia należy zachować określony wymiar godzin pracy. Jeżeli przerazi nas zimowa aura i na widok słupka rtęci odechce się wychodzić z domu, najlepiej skorzystać z urlopu na żądanie, pamiętając jednak o tym, żeby poinformować

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku) i 177 (tj. do pracownic w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego) oraz w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, chyba że uwzględnienie żądania

Prawnik odpowiada:

dni odwołać się od tej decyzji pracodawcy do sądu pracy z żądaniem przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Podstawa prawna: art. 30 § 4 kodeksu pracy Dwóch pracodawców naraz Czy będąc na urlopie w czasie wypowiedzenia u jednego pracodawcy, można już pracować na umowę o pracę w

Pytanie do Gazety Praca

świadectwo pracy. Nawet jeśli między kolejnymi umowami są tylko dwa dni przerwy. I to jest jego obowiązek niezależnie od tego, czy pracownik go poprosi o świadectwo. Jeśli następna umowa o pracę jest podpisywania natychmiast po wygaśnięciu poprzedniej, to pracodawca musi wydać świadectwo tylko na żądanie

Jak się nie dać zwolnić

Jak się nie dać zwolnić

czasie urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności, chyba że upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, tzn. dobiegła końca umowa na czas określony (art. 41 Kodeksu Pracy, rozdz. II). Usprawiedliwioną nieobecnością jest też odosobnienie ze względu na podejrzenie

Wypowiedzenie umowy o pracę

dłuższych okresów ochronnych oraz wysokich odpraw. Różnicowanie sposobów zakończenia stosunku pracy ma na celu uelastycznienie prawa pracy w tym zakresie. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, rozwiązanie umowy może nastąpić: *na mocy porozumienia stron *przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem

Co mówi prawo o urlopach

Liczba dni wolnych, płatnych dni w roku zależy od stażu pracy: po roku masz prawo do 18, po sześciu latach - do 20, a po dziesięciu - do 26 dni obowiązkowego urlopu. Do urlopu nie wlicza się wolnych sobót, niedziel i świąt. Urlop przysługuje tylko zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie jest

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

. Jeżeli jest to niemożliwe, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu do końca pierwszego kwartału roku następnego. Z przepisów Kodeksu Pracy wynika wprost, że jedna cześć urlopu nie może być krótsza niż 14 dni. Małgorzata: Pracuję w Domu Dziecka. Jestem zatrudniona na 40 godzin tygodniowo

Niepełnosprawny pracuje

trwania turnusu a liczbą dni roboczych wykorzystanego dodatkowego urlopu wypoczynkowego (np. 5 dni). Osoba ta może wyjechać wówczas na turnus rehabilitacyjny trwający 9 dni (roboczych). Kodeks pracy Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.; ostatnia zmiana

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

na 10 trzydniowych transz, nie gódź się. Według kodeksu pracodawca musi ci dać jeden minimum 14-dniowy urlop w roku. A co z niewykorzystanym urlopem, jeśli zmieniamy pracę? Nie przepada. Jeśli z dotychczasowej firmy odchodzisz w połowie roku, należy ci się od pracodawcy połowa rocznego urlopu. Jak do

Umowa o dzieło

nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy wykonawcy działa przysługują tylko takie prawa jakie bezpośrednio wynikają z treści zawartej umowy. Wykonawcy nie przysługują między innymi takie uprawnienia jak prawo do urlopu wypoczynkowego, odpraw emerytalnych czy nagród jubileuszowych. Uprawnienia mogą

Pracodawca: - Planuje Pani ciążę?

Pracodawca: - Planuje Pani ciążę?

macierzyńskie, o to, czy zetknęli się z tym, że kobieta po urodzeniu dziecka miała problemy z powrotem do pracy, czy w ogóle z wykorzystaniem przysługującego jej urlopu. Pytani byli o urlopy "tacierzyńskie", o to kto, w przypadku choroby dziecka powinien pójść na zwolnienie lekarskie i idąc dalej

O czym powinnaś wiedzieć, zanim zostaniesz mamą

Zacznijmy od początku - musisz pamiętać, że wszystkie przywileje związane z ciążą i macierzyństwem przysługują tylko kobietom pracującym. Jeśli masz umowę o pracę, to zapewne spokojnie przetrwasz ciążę i urlop macierzyński. Nie ma znaczenia, czy pracujesz na cały etat, czy pół etatu, ani jaki masz

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

kodeksu pracy w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę. Zakaz wypowiedzenia dotyczy również osób korzystających z urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego. Po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy i w czasie jego trwania nie wolno

Aby mieć ładne świadectwo

inne uprawnienia. Chodzi np. o dodatkowe przywileje wynikające z układów zbiorowych pracy, tu także wpisuje się w przypadku osób niepełnosprawnych czy wykorzystali dziesięć dni płatnego urlopu na rehabilitację, urlop na żądanie pracownika 162(2) - można wziąć cztery dni w roku, czy wykorzystałeś

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

"czasownik" jest zatrudniony do pół roku, pracodawca nie ma obowiązku wysyłania go na urlop. Zamiast wolnych dni dostanie wtedy pieniądze (np. za cztery dni urlopu należą się cztery dniówki). Na zastępstwo To nowy typ umowy o pracę, został wprowadzony do kodeksu pracy (art. 25 kp) w 2003 r

Kodeks pracy

określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. § 2. Sąd pracy

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. § 2. Sąd

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcęWedług kodeksu pracy na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych składa się element subiektywny, tj. nastawienie danej osoby do czynu, a także element obiektywny, tj. poważne zagrożenie interesów pracodawcy. Toteż natychmiastowe rozwiązanie umowy

Jak będąc na samozatrudnieniu wygrać etat

prawnika czy osobiście? To zależy od ciebie i od sprawy. Co wtedy, gdy sąd zapyta, czy modyfikujesz, czy podtrzymujesz żądanie pozwu? W sadzie pracy nie ma obowiązku posiadania własnego adwokata, więc jeżeli czujesz się na siłach, sam możesz walczyć o swoje. Przy sprawach bardziej skomplikowanych lepiej

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

, kiedy pracodawca może zwolnić młodą matkę. Zgodnie z art. 41 kodeksu pracy w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę. Zakaz wypowiedzenia dotyczy również osób korzystających z urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego. Po złożeniu

Od samozatrudnienia do etatu. Czy to możliwe?

płaci składki na ZUS, nigdy nie bierze urlopu i boi się zachorować, bo nikt mu nie zapłaci za nieobecność w pracy (nawet usprawiedliwioną). Jak walczyć o swoje w takiej sytuacji? Poniżej najważniejsze informacje - obszerny poradnik w portalu Gazeta.pl/praca. Pamiętaj: Art. 22 par. 11 kodeksu pracy mówi

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

zbiorów owoców. Tej umowy nie można wypowiadać. Uwaga! W tym przypadku inaczej oblicza się urlop. Za każdy przepracowany miesiąc należy się półtora dnia wolnego. Umowa na czas zastępstwa To nowy typ umowy o pracę, został wprowadzony ostatnią nowelizacją kodeksu pracy (art. 25 kp) - pracodawca może cię

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

wprowadza się tylko na pisemny wniosek pracownika. Nie może on pracować dłużej niż 12 godzin na dobę, a okres rozliczeniowy trwa najwyżej miesiąc. To oferta przede wszystkim dla uczniów i studentów, aby mogli pogodzić pracę z nauką. Urlopy + Już po pierwszym miesiącu pracy nowy pracownik ma prawo do urlopu

Kiedy przyszła mama może stracić pracę

dniach ciąży zostaniesz zwolniona - masz prawo żądać od pracodawcy przywrócenia cię do pracy (ale powinnaś przedstawić w pracy zaświadczenie od lekarza). Jeśli tego nie zrobi - zwróć się do sądu pracy. A oto wyjątki: Upływ trzeciego miesiąca ciąży ma znaczenie tylko w umowach terminowych (umowa na czas

Strzeż się tych paragrafów!

Umowy o pracę W umowach o pracę szczegółowe postanowienia nie powinny być mniej korzystniejsze dla pracownika, niż gwarantuje to prawo pracy (art. 9 kp). Nie wolno żądać od niego, aby zrzekł się wynagrodzenia, prawa do urlopu, płatnych nadgodzin. Można natomiast obarczać go obowiązkami, które nie

Prawa kobiet w ciąży - informator "Gazety Praca"

Zakazane prace. Kobiet nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia (art. 176 kodeksu pracy). Jednak niektóre prace są zabronione wszystkim paniom, inne - tylko kobietom w ciąży (przykłady takich prac - s. 3). Zakazy dotyczące kobiet w ciąży są bezwzględne

Uwaga! Praktyki!

ubezpieczenie wypadkowe. Praktyka musi być płatna (nie można się zrzec wynagrodzenia). Jednak jeśli student nie wykona zadania, firma mu nie zapłaci. Umowy o pracę Regulują je art. od 25 do 67 kodeksu pracy. Wielka rzadkość - na sto firm prawdopodobnie jedna będzie gotowa zatrudnić cię na praktyki w ten sposób

Sprawdź, ile pracujesz i co się Ci należy za pracę w nadgodzinach

osiągnięcie ruchu robotniczego i święta zasada obecna w polskim prawie pracy od pierwszych dni niepodległości w 1918 r. Chodziło o wywalczenie podziału doby na trzy części: 8 godzin w pracy, 8 dla siebie i rodziny i 8 na odpoczynek). W sumie daje to 40 godzin pracy w tygodniu. Uwaga! Kodeks pracy przewiduje

Prawa kobiet w ciąży

firma będzie miała kłopot. Takie uzasadnienie to dyskryminacja ze względu na płeć - pracodawca musi się liczyć z tym, że w sądzie niedoszła pracownica wygra, a on zapłaci jej odszkodowanie. Zakazane oświadczenie. Pracodawca nie może też żądać od kandydatki do pracy pisemnego zobowiązania, że nie zajdzie