praca dla m昕czyzn

agataki, Sedlak & Sedlak

Kobiety na rynku pracy - 7 mit體

Kobiety na rynku pracy - 7 mit體

Wci笨 jeszcze sytuacja kobiet na rynku pracy jest trudniejsza ni sytuacja m昕czyzn. Jakie s najpopularniejsze stereotypy dotycz眂e p砪i, kt髍e utrudniaj zr體nanie praw i p砤c kobiet i m昕czyzn?

Wielka Brytania: Bezrobotny podpali si przed urz阣em pracy

Zdesperowany m昕czyzna podpali si przed siedzib lokalnego urz阣u pracy w Birmingham w 秗odkowej Anglii. Wcze秐iej domaga si wyp砤ty 秝iadcze socjalnych. Konserwatywny rz眃 Davida Camerona planuje ich mocne 禼i阠ie.

Kobiety chc by flexi

Dwa razy wi阠ej polskich kobiet ni m昕czyzn ceni sobie prac flexi - wynika z bada Cisco i Pracujflexi.pl. Zdaniem ekspert體 elastyczna praca mo縠 by najlepszym sposobem na walk z dyskryminacj kobiet.

Ona czy on?

ofert z serwisu Pracawbiurze.pl skierowanych do m昕czyzn, 40 proc. og硂sze dotyczy pracy zawodzie Asystenta i tylko 25 proc. w zawodzie Sekretarza. Zaw骴 kobiecy? Przyj瓿o si uwa縜, 縠 sekretarka to bardzo dobry zaw骴 dla kobiety g丑wnie ze wzgl阣u na takie jej cechy, jak np. empatia. Okazuje si

Policjant zgin背 z przepracowania?

pracy w pozna駍kiej komendzie do domu pod Kaliszem. Codziennie pokonywa 130 km do pracy i z powrotem. 痑li si 縪nie, 縠 jest przem阠zony i zdarza mu si zasypia za kierownic. I dwukrotnie w ostatnich trzech miesi眂ach prosi szef體 o przeniesienie do komendy w Kaliszu. Bez skutku. Paulina Dobosz

Polki zarabiaj 20 proc mniej od m昕czyzn

Inspekcja pracy por體na砤 zarobki kobiet i m昕czyzn, wst阷ne wyniki publikujemy jako pierwsi. Na ka縟ych dziesi阠iu m昕czyzn dyrektor體 przypada sze舵 kobiet. Najwi阫sze r罂nice s w firmach prywatnych, np. w przedsi阞iorstwie zatrudniaj眂ych od 251 do 500 pracownik體 kobiet dyrektor體 jest tylko

10 zawod體 w USA, w kt髍ych kobiety op砤cane s najlepiej

Do舵 nieoczekiwanie okaza硂 si, 縠 w USA najwy縮ze wynagrodzenia otrzymuj farmaceutki, mediana ich rocznych zarobk體 wynios砤 85 644 USD. Kwota ta stanowi 86% p砤c m昕czyzn-farmaceut體. Na miejscu drugim, pod wzgl阣em rocznego wynagrodzenia, znalaz硑 si kobiety na stanowiskach dyrektorskich

Niemoralne propozycje - sonda CBOS

O molestowaniu seksualnym m體i si w Polsce od niedawna. I rzadko na serio - na og蟪 w formie 縜rt體 o zwariowanej Ameryce, gdzie m昕czyzna za powiedzenie kobiecie komplementu mo縠 straci prac. Za komplement pewnie nie, ale za podszczypywanie sekretarki (codzienno舵 w wielu polskich firmach) z

M硂de kobiety i praca

narzekali na marn; cz甓ciej wysokie zarobki uznawali za najwa縩iejszy element pracy doskona砮j). Wyniki pod pewnymi wzgl阣ami zdaj si potwierdza stereotypy nastawionego na sukces finansowy m昕czyzny i zainteresowanej kontaktami z lud糾i kobiety. Bo rzeczywi禼ie dla dziewcz眛 cz甓ciej ni dla ch硂pc體

konferencja "Przewodnik dobrych praktyk. Firma r體nych szans", Warszawa

Oparty na do秝iadczeniach lider體 biznesu Przewodnik dobrych praktyk. Firma r體nych szans przedstawia praktyczne narz阣zia i rozwi眤ania, kt髍e wyr體nuj szanse kobiet i m昕czyzn oraz zwi阫szaj innowacyjno舵 i efektywno舵 przedsi阞iorstwa. Podczas konferencji eksperci i ekspertki ds. zarz眃zania

Jest praca dla ministra

odczuwamy niedosyt pracownik體. Musimy ulepszy po秗ednictwo zawodowe. Trzeba zinformatyzowa ca硑 rynek pracy w Polsce i korzysta z po秗ednictwa elektronicznego. Druga sprawa to stworzenie warunk體 dla utrzymania os骲 starszych na rynku pracy. W Polsce ludzie w wieku 58 lat definitywnie odchodz z rynku

Sytaucja kobiet w sektorze IT

aspekt體 tej sprawy. Po pierwsze og髄ne podej禼ie m昕czyzn do pracuj眂ych kobiet, kt髍e niestety nie jest zbyt pozytywne. Poza tym praca w informatyce jest postrzegana jako praca specyficznie m阺ka, kt髍ej kobiety nie s w stanie sprosta intelektualnie. Tak縠 media cz阺to przedstawiaj pewien stereotyp

W kt髍ych zawodach kobiety zarabiaj najmniej?

W kt髍ych zawodach kobiety zarabiaj najmniej?

Co ciekawe, dysproporcja by砤 mniej widoczna przy stawkach godzinowych. W przeliczeniu na godzin, r罂nica by砤 ni縮za o 5 p.p. i wynios砤 12 proc. Godzina pracy kobiety wyceniona by砤 na 20,35 PLN, a m昕czyzny na 23,09 PLN. W du縠j mierze ni縮ze wyp砤ty kobiet wynikaj wi阠 z mniejszej liczby

Te chcia砨y pracowa bez wynagrodzenia?

Te chcia砨y pracowa bez wynagrodzenia?

proc. b阣zie dla rodziny wi阫sz strat. Z kolei problem emerytur oznacza ubog staro舵. A przecie zgodnie z danymi demograficznymi kobiety 縴j 秗ednio o kilka lat d硊縠j od m昕czyzn. Straszenie emeryturami jest 秗ednio efektywne, bo wi阫szo舵 z nas nie my秎i o staro禼i. Jednak ka縟y, kto op砤ca

Szko硑 zawodowe bez kobiet

Szko硑 zawodowe bez kobiet

gospodarce zmieniaj warunki i styl pracy w wielu zawodach, kojarz眂ych si z "brudn" i ci昕k prac fizyczn, a wi阠 odpowiednich jedynie dla m昕czyzn - dodaje Lohmann. Zes砤nie w szkole zawodowej Autorki badania przekonuj, 縠 stereotypowe my秎enie o szko砤ch zawodowych sprawia, 縠 m硂de kobiety

K硂potliwy savoir-vivre w pracy

K硂potliwy savoir-vivre w pracy

;Szanowny Panie/Pani”, „Dzie Dobry” czy „Pani Ma砱orzato” – w zale縩o禼i od stopnia znajomo禼i i relacji z adresatem. Kto komu si k砤nia Podstawowa zasada przywitania w pracy – pracownik k砤nia si prze硂縪nemu, czyli osoba na ni縮zym stanowisku wita si jako

Jawno舵 wynagrodze zlikwiduje nier體no禼i?

Jawno舵 wynagrodze zlikwiduje nier體no禼i?

pracy kobiety, chocia s tymi samymi pracownicami, co kilka miesi阠y temu, musz udowadnia, 縠 nie zapomnia硑, na czym polegaj ich obowi眤ki. To jeden z powod體, dla kt髍ych nie awansuj lub b阣 musia硑 d硊縠j czeka na podwy縦. Nawet, je縠li j dostan, to statystycznie b阣zie ni縮za od tej, kt髍

Czego nigdy nie powinni秏y m體i na temat pracy i szefa?

Czego nigdy nie powinni秏y m體i na temat pracy i szefa?

w砤秐ie czeka na spotkanie z tym m昕czyzn, bo obieca jej rozmow w sprawie pracy u siebie w firmie. Po kilku minutach dosiad si do niej m骿 szef. Ja naprawd nie chcia砤m wiedzie o nim tego wszystkiego - m體i Marzena. Rozmowa kwalifikacyjna - Pracuj w bran縴 kreatywnej. Og髄nie panuje w niej lu糿a

Brytyjczycy dyskryminowani przez Polak體

Brytyjczycy dyskryminowani przez Polak體

krytyki rz眃u Jako przyk砤d pos硊縴 52-letni by硑 縪硁ierz John Duffy z Woking. Bezrobotny m昕czyzna poszukiwa pracy przy robotach wyko馽zeniowych, ale w og硂szeniu, kt髍e go zainteresowa硂, wymagano od kandydata bieg砮j znajomo禼i j陑yka polskiego. Duffy chcia wyja秐i t sytuacj z doradc z urz阣u

Zaanga縪wany w prac jak kobieta

zada. Ponad dwie trzecie ankietowanych pa (68 proc.) zadeklarowa硂, 縠 anga縰je si w prac zawsze lub prawie zawsze. Pan體 odpowiadaj眂ych tak samo by硂 znacznie mniej (57 proc.) m昕czyzn. Najbardziej zaanga縪wane kobiety maj wed硊g badania powy縠j 45 lat, s zatrudnione na stanowiskach

Fryzjer

Praca fryzjera - co powiniene wiedzie? Fryzjer to osoba, kt髍a strzy縠, modeluje i farbuje w硂sy oraz doradza w sprawie ich piel阦nacji (dodatkowo mo縠 zajmowa si sprzeda勘 produkt體 przeznaczonych do piel阦nacji w硂s體). Fryzjer體 dzielimy na damskich i m阺kich, ale jest to podzia, kt髍y

M硂dzi op蠹niaj wej禼ie na rynek pracy

M硂dzi op蠹niaj wej禼ie na rynek pracy

dysproporcja mi阣zy prac kobiet i m昕czyzn. W przypadku dziewcz眛 bezrobocie si阦a 45 proc., a u m昕czyzn to ponad 20 proc. Dla por體nania, w niekt髍ych regionach Azji jest mniej niepracuj眂ych kobiet ni m昕czyzn, w innych r罂nice na korzy舵 pan體 si阦aj co najwy縠j jednego punktu procentowego. Z

TOP 6 umiej阾no禼i, kt髍e u砤twi Ci awans w 2018 roku

TOP 6 umiej阾no禼i, kt髍e u砤twi Ci awans w 2018 roku

Rada dla tych, kt髍zy chcieliby wi阠ej zarabia, dosta podwy縦 lub po prostu sta si阞ardziej konkurencyjnymi na rynku pracy - czas na zdobycie nowych umiej阾no禼i. Przed ko馽em roku dobrze jest rozwa縴 dodatkowe szkolenia, aby w ci眊u kilku miesi阠y zyska now wiedz i wi阠ej argument體 w

Pomoc domowa

Pomoc domowa - praca dla ka縟ego? Praca pomocy domowej (czasami nazywanej gosposi czy kiedy s硊勘c) polega przede wszystkim na wspieraniu pracodawcy w codziennym dbaniu o jego gospodarstwo domowe, czyli wykonywaniu wszelkich zleconych prac domowych. Prac w charakterze pomocy domowej najcz甓ciej

Polacy: Praca w sobot tak, ale za dodatkowe wynagrodzenie

. Cz甓ciej t postaw mo縩a spotka w秗骴 kobiet ni w秗骴 m昕czyzn (31 proc. wobec 21 proc.). Natomiast najm硂dsi badani (w wieku 18-29 lat) cz甓ciej ni pozostali s sk硂nni zgodzi si na prac w sobot (83 proc. wobec 69 proc. dla og蟪u). Cz甓ciej zgod na prac w sobot wyra縜j te osoby, kt髍e

Praca wa縩iejsza ni 縴cie?

samob骿stw m昕czyzn przypada jedno samob骿stwo kobiety. Czy dla nich utrata pracy oznacza tak縠 utrat sensu 縴cia? Rozmowa z prof. Sylwiuszem Retowskim, psychologiem z sopockiego wydzia硊 SWPS Agata Kinasiewicz: Kiedy kobieta straci prac i sp阣za czas w domu - sprz眛a, gotuje, dba o rodzin - to spe硁ia

Bran縜 technologiczna upomina si o kobiety

, wsp蟪w砤禼icielka agencji mobee dick, projektuj眂ej rozwi眤ania mobilne dla najwi阫szych marek. - Niestety, bywa, 縠 kobiety w bran縴 IT nadal s cz阺to traktowane mniej powa縩ie. W przeciwie駍twie do m昕czyzn cz甓ciej musimy udowadnia, 縠 znamy si na swojej pracy i wiemy, o czym m體imy. Sama odby砤m wiele

R體no禼i p砪i jeszcze nie ma

wprowadzanie kobiet na stanowiska decyzyjne wymaga planu anga縰j眂ego zar體no m昕czyzn, jak i kobiety - komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. - Do oczekiwanej zmiany nie dojdzie jednak bez zmian w nastawieniu. Najwy縮ze kierownictwo musi pokaza swoje poparcie dla r體nouprawnienia

Tylko dla m昕czyzn? To niezgodne z prawem

to praca tylko dla m昕czyzn. - "Na pytanie, dlaczego nie umieszczono tej informacji, pada rozbrajaj眂a szczero禼i odpowied, 縠 by砤by to dyskryminacja" - czytamy w mailu. Co na to urz眃? Zast阷ca dyrektora powiedzia nam, 縠 oferta spe硁ia砤 wszelkie wymogi formalne i zosta砤 z硂縪na

Polki podbijaj bran筷 motoryzacyjn

Polska. – Musia砤m niejednokrotnie przekonywa m昕czyzn, zw砤szcza dostawc體 z Hiszpanii, W硂ch oraz Niemiec, 縠 kobieta te mo縠 by partnerem do rozm體 w tej bran縴 – wspomina. Kobieta pracuj眂a Bran縜 motoryzacyjna szybko si unowocze秐ia i do efektywnej pracy nie potrzeba ju krzepy

Biznes na 秝iecie jest nier體ny p砪iowo

, 縠 m昕czy糿i i kobiety o por體nywalnych kompetencjach oraz zajmuj眂y podobne stanowiska nie s tak samo wynagradzani. Prawie tak samo jest, gdy m昕czyzn zapytamy o to, czy ich kole縜nki z pracy maj takie same mo縧iwo禼i rozwoju kariery. Tylko 21 proc. m昕czyzn uwa縜, 縠 mo縧iwo禼i rozwoju kariery

Czy przeklinanie w pracy mo縠 mie swoje dobre strony?

przeklinaj. Okaza硂 si, 縠 66 proc. m昕czyzn i 55 proc. kobiet regularnie przeklina w pracy. Dlaczego? 66 proc. pracownik體 przyzna硂, 縠 robi to ich szef, wi阠 bior z niego przyk砤d. Pozosta砮 odpowiedzi by硑 zwi眤ane z wolno禼i s硂wa. U秏ierza b髄 Dr Richard Stephens z Brytyjskiego Towarzystwa

Mamy na rynku pracy ci眊le zmagaj si ze stereotypami

Dla por體nania tylko 18 proc. badanych ocenia, 縠 matki maj podobne bariery jak inni kandydaci, a blisko 7 proc. uzna硂, 縠 kobiety z dzie鎚i maj mniejsze trudno禼i ze znalezieniem pracy ni pozostali. Wyzwania zwi眤ane z powrotem na rynek pracy matek rzadziej dostrzega硑 osoby o najwy縮zych

P砤cowa nier體nowaga

podejmuj z砮 wybory, dodaj brak si硑 przebicia i umiej阾no禼i rozmawiania o pieni眃zach, a przecie pensja nie wynegocjuje si sama. Dalej - kobiety rodz i wychowuj dzieci, wi阠 na kilka lat wypadaj z rynku pracy, s mniej dyspozycyjne od m昕czyzn itd. Robi to samo, zarabia14 razy wi阠ej A co, je縠li

Seksuolog

Praca seksuologa Seksuolog nale縴 do grupy zawod體 medycznych. Seksuologia to dziedzina wiedzy zajmuj眂a si szeroko poj阾 seksualno禼i cz硂wieka: jego potrzebami seksualnymi, ich zaburzeniami lub ich brakiem. Seksuolog mo縠 by badaczem zg酬biaj眂ym wiedz na temat prawid硂wego 縴cia

Co musisz wiedzie o zarobkach i kosztach 縴cia w Danii

Warunki pracy w Danii Z perspektywy pracownika przyzwyczajonego do reali體 polskiego rynku pracy, Dania jest specyficznym krajem. Nie posiada jednolitego kodeksu pracy, nawet p砤ca minimalna nie jest odg髍nie ustalona. Wszystkie regulacje dotycz眂e czasu pracy, d硊go禼i urlopu, wieku emerytalnego

Spada liczba niepe硁ozatrudnionych

Nie wszyscy pracuj眂y s zadowoleni ze swoich warunk體 zatrudnienia. Cz甓 z nich pracuje w niepe硁ym wymiarze czasu pracy, chocia chcieliby i mogliby pracowa d硊縠j. Osoby takie tworz zbiorowo舵 niepe硁ozatrudnionych. Wraz ze stopniow popraw na rynku pracy w Polsce, takich os骲 jest coraz

Gdzie chc pracowa m硂dzi informatycy?

, zyskuj眂 w秗骴 najlepszych pracodawc體 wysok sz髎t pozycj. Dobra praca, czyli jaka? Najwa縩iejszymi czynnikami decyduj眂ymi o wyborze pracodawcy dla student體 s: szkolenia i rozw骿 zawodowy oraz rozw骿 osobisty. S one wymieniane na pierwszym miejscu zar體no przez kobiety jak i m昕czyzn. Studenci

Praca to dla mamy tylko hobby?

rozumiem, 縠 praca jest dla niej wa縩a - trudno wytrzyma w domu. Podobnie my秎i wi阫szo舵 Polak體 - praca kobiet nie jest brana pod uwag jako zysk dla ca砮j rodziny. Tak uwa縜j zar體no m昕czy糿i, jak i kobiety przepytani w ramach projektu "Godzenie r髄 rodzinnych i zawodowych kobiet i m昕czyzn

Co z prac dla uchod糲體?

si o uchod糲ach? ZR: Na przyk砤d tego, 縠 m昕czyzna z Czeczenii nie b阣zie chcia pracowa w kuchni. Dla niego to zaj阠ie typowo kobiece. Takich smaczk體 jest wiele, wi阠 w trakcie szkole wyja秐iamy urz阣nikom, jak s postrzegani przez cudzoziemc體, gdzie s najcz阺tsze r罂nice kulturowe i jak sobie

Bezpieczny wyjazd

pracy dla kandydat體 z Polski nie martwi si Damian Zi眀er z firmy Promedica 24, 秝iadcz眂ej us硊gi opieku馽ze. - Na razie rozwa縜nia na temat tego, co zrobi Wielka Brytania, to spekulacje. Z naszego punktu widzenia, bez wzgl阣u na ich decyzje niewiele si zmieni. Fakt jest taki, 縠 zachodnie

Nie doceniacie nas

zrezygnowa砤 z pracy dla w砤snej wygody, tobym im to odebra砤 - tym wnioskiem Agnieszka ko馽zy rozmow. Programowa dezaktywizacja Prof. Ewa Lisowska z SGH m體i砤 "Wyborczej": "Projekt 500+ zmierza do odsuni阠ia kobiet z rynku pracy. Nie tworzy rozwi眤a, kt髍e u砤twiaj powr髏 do pracy po ci笨y

Odpowiednio dobrany kolor krawata mo縠 ci pom骳 dosta prac

w odcieniu kr髄ewskiej purpury. G砤dki b眃 z subtelnym, matowym wzorem. To kolor odwa縩y, dostojny, mniej oczywisty ni czerwie, cho symbolizuj眂y podobne cechy - pewno舵 siebie, odpowiedzialno舵 i nieszablonowo舵. Dobry dla m昕czyzn o ugruntowanej pozycji, kt髍zy chc si wyr罂ni. Czarny W

To pracodawca odpowiada za molestowanie w pracy. Firmy, kt髍e ukrywaj patologie, mog wiele straci

czwarta kobieta do秝iadczy砤 molestowania seksualnego. Ale ten problem dotyczy tak縠 co pi眛ego m昕czyzny. 33 proc. molestowanych kobiet i a 50 proc. m昕czyzn do秝iadczy硂 molestowania w miejscu pracy lub ze strony wsp蟪pracownik體. Ofiary zwykle nie nag砤秐iaj sprawy. Zw砤szcza m昕czy糿i. Nie wiedz

Jak prze縴 w pracy po wakacjach

Jeszcze tak niedawno moczyli秏y nogi w wodzie, zdobywali秏y kolejny szczyt lub zwiedzali秏y cudowne miasto. Teraz trzeba nastawi budzik na sz髎t, przygotowa 秐iadanie, zawie兼 dzieci do szko硑 i zd笨y do pracy. A tam – skrzynka mailowa p阫a w szwach, mn髎two zaleg硂禼i i ka縟y

Praca tymczasowa: rynek kwitnie, ale czy poprawiaj si warunki?

podlega rygorom Kodeksu pracy (od tej regu硑 s jednak wyj眛ki). Za硂縠nie by硂 proste: stworzy rodzaj elastycznego zatrudnienia, kt髍y z jednej strony pozwoli pracownikom czu si bezpiecznie, a z drugiej - pozwoli firmom szybko reagowa na zmieniaj眂 si koniunktur. Dla firm to u砤twienie, bo to

Uwa縜j na og硂szenia

M昕czyzna swoje g硂szenia umieszcza w prasie i internecie. Zainteresowanym prac lub po縴czk kaza najpierw wp砤ci na swoje konto od 50 z do 3 tys. z rzekomych koszt體 manipulacyjnych. Mieszkaniec M砤wy nie realizowa potem obietnic. Dzia砤 w ten spos骲 przez trzy lata, zatrzymany zosta w

Jak si pozby dyskryminacji w pracy?

pracownik體 w przedsi阞iorstwie. Jej podstaw jest kszta硉owanie 秗odowiska pracy w taki spos骲, by zapewni jednakowe drogi rozwoju wszystkim pracownikom i coraz wi阫sze zyski finansowe. Niezb阣nym elementem zarz眃zania r罂norodno禼i jest zapewnienie r體nych szans kobietom i m昕czyznom w zakresie: dost阷u

Firma przyjazna rodzicom. Czyli jaka?

obiegu. Tak te si sta硂. Dostawa砤m coraz mniej zlece, jakby wielko舵 brzucha wp硑wa砤 na to, ile tekst體 mog napisa. Po urodzeniu si潮 rzeczy musia砤m zrobi przerw w pracy. Po kilku miesi眂ach by砤m gotowa, 縠by wr骳i. Ale firma mia砤 ju pracownika na etacie. M昕czyzn. - Malej眂a dzietno舵

Coraz mniej os骲 dorabia do emerytury

przyznane w wieku p蠹niejszym ni dotychczasowy wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla m昕czyzn - przypomina Sejmej. - Wydaje si jednak, 縠 na razie zmiana ta ma mniejsze znaczenie dla aktywno禼i zawodowej emeryt體 ni ograniczenie prawa do wcze秐iejszej emerytury - zaznacza. Wed硊g rzecznika

Go糳zik i bombonierka na Dzie Kobiet? Lepiej podwy縦

. - Jak wynika z naszych bada, roszczenia p砤cowe w秗骴 kobiet s znacznie wy縮ze ni w秗骴 m昕czyzn. A 63 proc. kobiet oczekuje wzrostu p砤c. Dla por體nania, takie 縴czenie ma tylko 51 proc. pan體. To efekt dysproporcji pomi阣zy zarobkami obu p砪i - dodaje Krzysztof Inglot. Cho w ci眊u ostatnich

Niewinne plotkowanie z fina砮m w s眃zie

dowcipy oraz czyni seksualne aluzje pod adresem pracownicy. Za jej plecami chwali si mi硂snymi podbojami psuj眂 kobiecie reputacj. M昕czyzna zosta skazany za molestowanie i mobbing w pracy. Czasem plotki rozsiewaj podw砤dni o szefach. Tak by硂 w jednej z wroc砤wskich restauracji, w kt髍ej pracownik

Kobieto, rozmawiaj o pieni眃zach

W砤秐ie z wycen swojej pracy kobiety zdaj si mie najwi阫szy problem. W przeciwie駍twie do m昕czyzn wi阫szo舵 z nich nie lubi rozmawia o pieni眃zach, rzadko negocjuj wysoko舵 wynagrodzenia podczas rozm體 kwalifikacyjnych i r體nie rzadko prosz o podwy縦. Problem zaczyna si ju w czasie studi體. Jak

Matka wraca do pracy

dla tamtejszych pracodawc體. Wiedzia砤m, 縠 mam ambitnego ucznia, kt髍ego nie przera縜 specyfika umowy o zast阷stwo, kt髍a bez sentyment體 ko馽zy si z dnia na dzie - podkre秎a Sylwia. Pracowa砤 do sz髎tego miesi眂a, potem problemy zdrowotne dos硂wnie przyku硑 j do 丑縦a. Do pracy wr骳i砤 siedem

Fa硈zywe dane na identyfikatorach pracownik體 metra. "Chcemy unikn辨 stalker體"

Brytyjskie metro pozwoli硂 pracownikom na wpisywanie fikcyjnych danych, 縠by czuli si bezpieczniej w pracy. W latach 2013-2014 dosz硂 do niemal 3 tys. atak體 na pracownik體 londy駍kiej kolei podziemnej. Noszenie plakietek z imieniem i nazwiskiem jest praktykowane od 15 lat. Jednak dopiero rozw骿

Surfowanie w sieci w godzinach pracy grozi wi陑ieniem

Finder - pisze serwis Security Focus. Na 縴czenie jednej ze swoich rozm體czy m昕czyzna zrobi sobie nawet nagie zdj阠ie za biurkiem i przes砤 je mailowo. S眃 przedstawi pracownikowi zarzut kradzie縴 (m昕czyzna otrzyma wynagrodzenie za prac, kt髍ej nie wykona), wykorzystywania mienia bez zezwolenia

Aaaaaaaa idealn prac przyjm

- Nie wierz w to, 縠 w du縴m mie禼ie, w dzisiejszych czasach, sprawny m昕czyzna nie mo縠 znale兼 pracy. Nie wierz! Jestem mechanikiem, teraz pracuj jako taks體karz. Za kilka lat co znowu zmieni. Nie wiem jeszcze, co b阣 robi, ale ca砮 縴cie problemu ze znalezieniem pracy nie mia砮m i si go

5 nietypowych objaw體 stresu: te masz ten problem?

Je秎i jeste jedn z os骲, kt髍e wstaj rano wyspane, wypocz阾e i z rado禼i wybieraj si do pracy, nale縴sz do grona szcz甓liwc體. Niestety, dla wi阫szo禼i pracuj眂ych os骲 moment, w kt髍ym u秝iadamiaj sobie nad fili縜nk kawy, 縠 s sp蠹nione, w pracy czekaj rozgrzebane dokumenty, setki

Praca jest, ale bezrobotni do niej nie dojad

regionie jest utrudniona, bo wi阫szo舵 ofert pracy z uwagi na sw骿 charakter i bran縠 kierowana jest do m昕czyzn - opowiada Edyta Tomaszewska-Be禼iak, kierowniczka boche駍kiego oddzia硊 firmy Ingeus. Jej firma prowadzi w powiecie boche駍kim program aktywizacyjny dla 200 os骲. Wiele z nich mog硂by pracowa

Jak pracuj polscy detektywi?

samochodzie. Dla ka縟ego pracuj眂ego w tym fachu niezb阣ny jest natomiast aparat fotograficzny. Dzia砤nia w tej profesji to g丑wnie praca w terenie - 秎edzenie, obserwowanie i czekanie, nieraz godzinami. Dlatego detektyw musi by oaz spokoju i cierpliwo禼i. - Z pewno禼i trzeba mie siln psychik, du縪

Kobiety do m阺kich zawod體

technicznymi i 禼is硑mi spad硂 r體nie u m昕czyzn. Teraz odrabiamy te straty. Nie pi阾nowa砤bym te os骲, kt髍e decyduj si np. na psychologi i socjologi. Umiej阾no禼i tam zdobyte mo縩a wykorzysta na wi阫szo禼i stanowisk. Problem polega na tym, 縠 nasz rynek pracy jest jeszcze na etapie, kiedy nie

GUS. Polak szuka pracy prawie 11 miesi阠y

prac dostan osoby, kt髍ych wykszta砪enie mo縩a zakwalifikowa do kategorii zdrowie i opieka spo砮czna. Poszukiwanie zaj阠ia zajmie im nieco ponad 7,5 miesi眂a. Rol odgrywa te p砮. Kobietom z wy縮zym wykszta砪eniem znalezienie pracy zabiera ponad miesi眂 mniej ni m昕czyznom. Odwrotnie jest za to w

Uwaga, konflikt!

禼ie縦i kariery w danym miejscu pracy. Mo縠 si zna dobrze na zarz眃zaniu, ale ludzie postrzegaj go za niewystarczaj眂o kompetentnego. W Polsce mamy du勘 kultur szacunku dla kompetencji. Czy szef zawsze musi by kompetentny? - My秎 o twardych kompetencjach, w kt髍ych dzia砤 dana firma. Cz阺to s takie

Lekarz biedniejszy od maszynisty?

dotycz眂e wykszta砪enia i do秝iadczenia oraz....znacznie ni縮ze pensje. Roczna pensja maszynisty na pocz眛ku drogi zawodowej to 35 tys. funt體, lekarza zatrudnionego w szpitalu - 22,6 tys. funt體. Po pi阠iu latach motorniczy mo縠 zarabia nawet 60 a lekarz 45 tys. funt體. Do tego tydzie pracy maszynisty

Firmy stawiaj na kobiety

indywidualnego czasu pracy, elastycznych godzin pracy czy innych udogodnie dla m硂dych rodzic體 (nie tylko mam), to m眃re firmy inwestuj w to sw骿 czas i 秗odki, bo wiedz, 縠 r罂norodno舵 w zatrudnieniu, dbanie o 縴cie osobiste swoich pracownik體 si wszystkim op砤ci. Rodzice m硂dszych dzieci to ludzie

Nie chcia硂 mu si pracowa, wi阠 pali listy

listami, kt髍e powinny trafi do adresat體 mi阣zy kwietniem 2007 r. a marcem 2008 r. Dodatkowo funkcjonariusze odkryli domow plantacj marihuany w sypialni listonosza. Szacunkowa warto舵 hodowli to 8 tys. funt體. Przypuszcza si, 縠 m昕czyzna nie by w stanie chodzi do pracy, poniewa sam pali

dni maj 砤twiej? W pracy - nie

- Kandydaci bardziej atrakcyjni czasami a nadto pr骲uj eksponowa swoje walory - m體i Sebastian Zelek manager z agencji pracy Personnel Solutions. - Kr髏kie sp骴niczki oraz du縠 dekolty w秗骴 kobiet, czy koszule z kr髏kim r阫awem opinaj眂e biceps w rozmiarze XXL w秗骴 m昕czyzn, nie prezentuj si

Bezrobocie wreszcie w d蟪

miesi眂a, liczba pa bez pracy zmniejszy砤 si o20,6 tys. (o 1,8 proc.), podczas gdy liczba pan體 zmniejszy砤 si minimalnie - o 0,2 tys. (o 0,01 proc.). - Mo縠 by to efektem zar體no dokonywanych w pocz眛kowych miesi眂ach roku zwolnie w sekcjach gospodarki zatrudniaj眂ych g丑wnie m昕czyzn, jak te

Czas wolny: na pewno dobrze go wykorzystujesz?

, co robi砤m w ci眊u dnia, nawet je縠li by硂 to wypicie szklanki wody - wyja秐ia. Kiedy terapeutka przejrza砤 jej notatki, powiedzia砤: "Pani Justyno, pani w og髄e nie ma czasu dla siebie, nie odpoczywa ani si nie relaksuje. Bez tego pani organizm zu縴wa si du縪 szybciej". - W pierwszym

CV: poka mi swoje zdj阠ie, a dam ci prac

. Przyk砤d? Najwy縮ze rekomendacje od rekruter體 otrzymuj atrakcyjni m昕czy糿i, i to niezale縩ie od typu pracy, do jakiej aplikuj. - Szukaj眂 pracy, lepiej by m昕czyzn - m體i Ruszkowska. - Oni maj najwi阫sze szanse u rekruter體. Sama by砤m kiedy 秝iadkiem takiej sytuacji. O stanowisko mened縠rskie

Po szarej stronie rynku

Oficjalnie pracuje 16,1 mln Polak體, ale to tylko cz甓 prawdy o rynku pracy. Oko硂 miliona os骲 w Polsce zarabia na 縴cie wykonuj眂 prac bez 縜dnej umowy. Oznacza to, 縠 nie dotyczy ich Kodeks pracy - nie maj prawa urlopu, nie mog si nikomu poskar縴, gdy pracodawca 糽e ich traktuje. Ale s

Bezrobotny 秔iewa swoje CV

37-letni m昕czyzna postanowi stawi czo砤 trudnej sytuacji na rynku. Samodzielnie nakr阠i teledysk, kt髍y nast阷nie zamie禼i w internecie. S硂wa do piosenki "Je veux travailler" ("Chc pracowa") napisa硂 samo 縴cie - m昕czyzna 秔iewa w niej o swoim do秝iadczeniu zawodowym

Grupy technologiczne, czyli jak IT dzieli si wiedz

Szacunki Komisji Europejskiej nie pozostawiaj z硊dze. Do ko馽a 2020 roku tylko na Starym Kontynencie bran縜 IT mo縠 wygenerowa nawet milion wakat體. Je縠li na kim te dane nie robi wra縠nia, to wystarczy doda, 縠 b阣 stanowi硑 ok. 70 proc. wszystkich nowo powsta硑ch miejsc pracy. Polska

Kobiety! Uwierzcie w siebie

m昕czyznami, ale na prac w sfeminizowanym 秗odowisku zdecydowa硂by si tylko 12 proc. respondent體. Dane GUS potwierdzaj z kolei, 縠 m昕czy糿i wci笨 pracuj cz甓ciej ni partnerki i zarabiaj wi阠ej. Nie dziwi wi阠, 縠 kobiety rzadziej ni m昕czy糿i czuj zadowolenie ze swojej pracy i zarobk體 (r罂nica 10

Nie zatrudniamy m昕czyzn, bo lubi hazard i kradn

;. Postanowili秏y to sprawdzi. Wpisali秏y w CV do秝iadczenie w pracy biurowej, p蟪toraroczn praktyk w kolekturze totka, bieg硂舵 w obs硊dze komputera, a na zach阾 - doskona潮 znajomo舵 dw骳h j陑yk體 obcych. - O, ale nie ma pan szans, bo jest pan m昕czyzn - zasmuci砤 si pracownica. - Przyjmujemy tylko kobiety

Kobietom jest trudniej

Jak wynika z najnowszego badania "Raport HAYS: mened縠r i specjalista szuka pracy" firmy rekrutacyjnej HAYS Poland, kobieta mened縠r d硊縠j ni m昕czyzna szuka pracy, bardziej si stara oraz cz甓ciej korzysta z pomocy rodziny i znajomych przy pisaniu CV. Polskie specjalistki rzadziej s

Kogo nie mo縩a zwolni

wyd硊縜j眂e i zr體nuj眂e wiek emerytalny kobiety i m昕czyzn - do 67. roku 縴cia). Przyk砤d: Pan Waldemar pracuje w firmie produkuj眂ej pokrycia dachowe, po zmianie przepis體 na emerytur odejdzie kilka miesi阠y po 65. urodzinach. Ma umow o prac i trzymiesi阠zny okres wypowiedzenia. Wiek przedemerytalny

Pracuj眂e Polki chc partnerskiego modelu rodziny

- M骿 m笨 mia partnerskie podej禼ie do obowi眤k體 zwi眤anych z opiek nad dzieckiem, dop髃i syn nie pojawi si na 秝iecie. Kiedy nocne wstawanie i zmienianie pieluch sta硂 si faktem, stwierdzi, 縠 to s moje sprawy, a on musi si wyspa, bo rano wstaje do pracy - skar縴 si na forum dla mam

Bezrobotni z pokolenia na pokolenie

planowaniu. W przypadku kobiet tak si nie dzieje. iadcz o tym np. wska糿iki makroekonomiczne obecno禼i kobiet na rynku pracy. One we wszystkich krajach OECD rosn. Malej za to wska糿iki aktywno禼i zawodowej m硂dych m昕czyzn. Je秎i dziewczynka patrzy na swoj bezrobotn matk, nie ma to 縜dnego wp硑wu na

Ile mo縩a zarobi w dziale obs硊gi klienta

Co druga pani zatrudniona w dziale obs硊gi klienta zarabia砤 do 2 967 PLN, z kolei mediana p砤c m昕czyzn wynosi砤 3 500 PLN brutto miesi阠znie. Pensje dyrektor體 pi赕 razy wy縮ze ni pracownik體 szeregowych Najni縮ze wynagrodzenie otrzymywali pracownicy szeregowi. Po硂wa z nich zarabia砤 mi阣zy 1

To b阣zie kraj tak縠 dla starszych ludzi

kto rozpocz背 prac jeszcze w czasach PRL-u, a nast阷nie przepracowa kolejne 25 lat w warunkach gospodarczo i organizacyjnie ca砶owicie odmiennych, obawa ta wydaje si r體nie nieuzasadniona. Jasn wskaz體k dla pracodawcy na temat mentalno禼i kandydata mo縠 by to, w jakiej kulturze organizacyjnej

Jak ci widz, tak ci zatrudni

rekruter體. Stara si o prac przedstawiciela handlowego w firmie z bran縴 alkoholowej. Kusi硂 go wszystko - dobry samoch骴 s硊縝owy, 砤two "sprzedawalny" towar, sute prowizje. S硂wem: praca marze. Chc眂 zrobi odpowiednie wra縠nie na rozmowie kwalifikacyjnej, przywdzia garnitur, kt髍y kupi na

Praca stresuje nas coraz bardziej: depresje, za砤mania i stany l阫owe

. - Minione trzy tygodnie by硑 dla mnie straszne. Dzi阫uj za cierpliwo舵, ale naprawd bardzo stresowa砮m si przez ten czas - napisa. Co nas stresuje Jak pokazuj badania, praca faktycznie jest jednym z g丑wnych 紃骴e stresu. Z danych organizacji Mind, zajmuj眂ej si badaniem kondycji psychicznej

Po dy縰rze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najcz甓ciej zadawane pytania

podlegam ochronie przed wypowiedzeniem umowy o prac ju teraz? Czy ochrona obejmuje tylko pracownice, kt髍ym brakuje co najmniej 4 lat do nabycia prawa do emerytury na warunkach powszechnych, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla m昕czyzn? Tak, jest Pani chroniona. Ni縮zy od powszechnego wiek emerytalny

Kobieta w pracy: ile kosztuje bycie kobiet

firmy spo縴wczej. Nie o takie r罂nice jednak chodzi. Gdyby na miejscu kobiet kierownik體 w jego firmie znale糽i si m昕czy糿i, dostawaliby za dok砤dnie t sam prac o jedn pi眛 wi阠ej. Gdy kobieta zarobi tysi眂, m昕czyzna ma 1200 z. I to za prac na dok砤dnie tym samym stanowisku, w tym samym wieku

Czy 砤dna buzia pomaga w karierze zawodowej?

- Kandydaci bardziej atrakcyjni czasami a nadto pr骲uj eksponowa swoje walory - m體i Sebastian Zelek, mened縠r z agencji pracy Personnel Solutions. - Kr髏kie sp骴niczki oraz du縠 dekolty w秗骴 kobiet czy koszule z kr髏kim r阫awem opinaj眂e biceps w rozmiarze XXL w秗骴 m昕czyzn nie prezentuj si

Druga twarz 秏ieci體ek

2012 roku umowy-zlecenia i o dzie硂 by硑 jedynym 紃骴砮m utrzymania dla 1,35 mln os骲. To 13 proc. wszystkich pracuj眂ych. Wci笨 jednak nie wiadomo, ile zarabiali, jakie zajmowali stanowiska, w jakim byli wieku, ile w秗骴 nich by硂 kobiet i m昕czyzn, w kt髍ych bran縜ch umowy cywilne s

Wiek niemobilny

Przedzia wiekowy zawieraj眂y si w wieku produkcyjnym i obejmuj眂y osoby, kt髍e nie s ju ch阾ne do zmiany miejsca pracy, dokszta砪ania lub przekwalifikowania si w celu zmiany stanowiska.Przedzia wieku niemobilnego okre秎ony jest zwykle jako:45 - 59 lat dla kobiet,45 - 64 lat dla m昕czyzn

Co dolega pracuj眂ym matkom

pozostali zatrudnieni. Wyzwania zwi眤ane z powrotem na rynek pracy matek rzadziej dostrzega硑 osoby o najwy縮zych dochodach, 秗ednim i wy縮zym wykszta砪eniu oraz mieszka馽y 秗edniej wielko禼i miast. Co wa縩e, opinie kobiet i m昕czyzn na ten temat by硑 bardzo zbie縩e. - W wi阫szo禼i przypadk體 niech赕 do

Kobiety na rynku pracy - po debacie

Wprawdzie prof. Adam Noga pr骲owa przekona zebranych, 縠 kobiety, podobnie jak m昕czy糿i potrafi na przyk砤d podejmowa dzia砤nia biznesowe, ale dr Anna Czarczy駍ka wskaza砤, 縠 trudno zdoby kobiecie na rynku pracy podobna pozycj, jak m昕czyzna. Na przyk砤d w zarz眃ach du縴ch sp蟪ek kobiety

Emeryt poszukiwany

Wed硊g danych GUS w 2012 r. w Polsce by硂 ponad 260 tys. pracuj眂ych emeryt體 i rencist體. Powody, dla kt髍ych emeryci decyduj si na prac, s r罂ne. Czasem wynika to z ch阠i pozostania aktywnym zawodowo, czy z potrzeby realizacji swoich zainteresowa. Innym razem po prostu zmusza do tego kiepska

Mama tacie nier體na

tacierzy駍kie, wychowawczy jest taki sam dla mamy i dla taty. Mo縩a si t opiek nad dzie鎚i lepiej dzieli. Mo縩a, ale Polacy si nie dziel. Od lat ma砮 dzieci dla kobiet oznaczaj wi阫sze szanse na utrat pracy i mniejsze na jej znalezienie. Tymczasem u m昕czyzn jest odwrotnie - bardzo cz阺to czas

Praca w Dziale Operacyjnym (Logistyki)

kompletowaniu wysy砮k pod konkretne zam體ienia z硂縪ne przez klient體 u przedstawicieli handlowych. Do pracy na stanowisku Magazyniera przyjmujemy kobiety i m昕czyzn odznaczaj眂ych si rzetelno禼i, dok砤dno禼i, zaanga縪waniem w prac, posiadaj眂ych co najmniej wykszta砪enie zawodowe. Wa縩a jest te gotowo舵

R罂ne oblicza pracoholizmu

Z wylicze Eurostatu wynika, 縠 d硊縠j od Polak體 w pracy przesiaduj jedynie Grecy - 43,9 godz. tygodniowo. Nasze skromne 42,5 godz. wystarczy硂 na zaszczytne drugie miejsce. Na dole stawki znale糽i si Finowie i Francuzi, kt髍zy wypracowuj tygodniowo 39,5 godz. Ciekawe, czy s dzi阫i temu

Har體ka w e-sklepie

Jest ostatni dzie 2013 roku, wsiadam do poci眊u relacji Kielce-Warszawa. Siadam obok 30-kilkuletniego m昕czyzny z rozbieganym wzrokiem. Ledwie poci眊 rusza, a on wyci眊a laptopa. K眛em oka widz, 縠 odpisuje na maila. Jednego, drugiego, dziesi眛ego. W mi阣zyczasie sprawdza co na Allegro. W ko馽u

Emerytka dyskryminowana

proc. 秗edniego wynagrodzenia; m昕czyzna w wieku 65 lat - prawie 40 proc. Przed reform kobiety ko馽z眂e prac w wieku 60 lat dostawa硑 emerytur tylko o 25 proc. ni縮z od 秝iadczenia m昕czyzny w wieku 65 lat. Przed reform r罂nica w wieku emerytalnym kobiet i m昕czyzn mia砤 znaczenie tylko przy

Handlowiec - 砤two nim zosta, trudniej si utrzyma

W 2013 r. to w砤秐ie dla handlowc體 pojawi硂 si w internecie najwi阠ej ofert pracy - niemal 50 tys. To o blisko 8 tys. og硂sze wi阠ej ni w ca硑m 2012 r. To dane pochodz眂e z raportu GazetaPraca.pl. Z otrzymaniem pracy handlowca nie powinno by problem體. - W wielu przypadkach wymagania s bardzo

HRcamp - Prze縴jmy to jeszcze raz (relacja)

rynku i raczej z zadowoleniem postrzegaj brak m阺kiej konkurencji w bran縴, kt髍 reprezentuj. Ciekawe wyda硑 si tak縠 refleksje dotycz眂e podejmowania pracy w HR przez m昕czyzn. Tylko nieliczni przyznali, i nie by to przypadek, i o秏ielali si przedstawi prawdziwe powody wybrania tej bran縴

Podawa si za ksi阣za, wysy砤 na antypody

podawa si za duchownego, u砤twi硂 mu zdobycie zaufania os骲, kt髍e chcia硑 wyjecha do pracy. W ubieg硑m tygodniu Kuria Metropolitalna we Wroc砤wiu ostrzega砤 przed dzia砤lno禼i oszusta. M昕czyzna zamieszcza og硂szenia w lokalnej prasie dolno秎眘kiej i sto砮cznej. Ch阾nym oferowa prac na budowie