praca w niemczech dla m昕czyzn

Katarzyna Kozak

Bezpieczny wyjazd

Bezpieczny wyjazd

Wakacje to szczyt sezonu wyjazd體 do pracy za granic. To r體nie 縩iwo dla nieuczciwych po秗ednik體 pracy

Tylko dla m昕czyzn? To niezgodne z prawem

Czy oferta pracy mo縠 by skierowana tylko do pan體? Nie, bo to dyskryminacja. Tymczasem, zdaniem naszej czytelniczki, kt髍a stara砤 si o prac t硊macza j陑yka niemieckiego, takie praktyki podobno stosuje be砪hatowski Powiatowy Urz眃 Pracy

Praca wa縩iejsza ni 縴cie?

W zesz硑m roku w Polsce zanotowano rekordow liczb samob骿stw. Najcz甓ciej na ostateczny krok decydowali si bezrobotni m昕czy糿i z ma硑ch miast i wsi. Dominowali pi赕dziesi阠iolatkowie

KE dobrze ocenia zmiany na polskim rynku pracy

KE dobrze ocenia zmiany na polskim rynku pracy

. Dobrze oceniania elastyczno舵 dla rodzic體 Polska znalaz砤 si te w秗骴 kraj體, kt髍e podj瓿y dzia砤nia uelastyczniaj眂e przepisy dotycz眂e urlopu rodzicielskiego. Opr骳z Polski zrobi砤 to te Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy i Finlandia. KE zauwa縴砤 tak縠, 縠 w Polsce w ramach nowelizacji ustawy o

Praca tymczasowa: rynek kwitnie, ale czy poprawiaj si warunki?

Praca tymczasowa: rynek kwitnie, ale czy poprawiaj si warunki?

strona odnosi korzy舵. W praktyce te nie jest 糽e. Od kilku lat tempo wzrostu w bran縴 jest dwucyfrowe, bior眂 pod uwag liczb agencji (ponad 5,1 tys.), polski rynek pracy tymczasowej jest ju trzeci w Europie. W 2014 r. wi阠ej podmiot體 od nas mieli Brytyjczycy (18,2 tys.) i Niemcy (6,5 tys.). W

Jak si pozby dyskryminacji w pracy?

Jak si pozby dyskryminacji w pracy?

pracownik體 w przedsi阞iorstwie. Jej podstaw jest kszta硉owanie 秗odowiska pracy w taki spos骲, by zapewni jednakowe drogi rozwoju wszystkim pracownikom i coraz wi阫sze zyski finansowe. Niezb阣nym elementem zarz眃zania r罂norodno禼i jest zapewnienie r體nych szans kobietom i m昕czyznom w zakresie: dost阷u

Firmy stawiaj na kobiety

Firmy stawiaj na kobiety

indywidualnego czasu pracy, elastycznych godzin pracy czy innych udogodnie dla m硂dych rodzic體 (nie tylko mam), to m眃re firmy inwestuj w to sw骿 czas i 秗odki, bo wiedz, 縠 r罂norodno舵 w zatrudnieniu, dbanie o 縴cie osobiste swoich pracownik體 si wszystkim op砤ci. Rodzice m硂dszych dzieci to ludzie

Ma硂 kobiet we w砤dzach sp蟪ek

Ma硂 kobiet we w砤dzach sp蟪ek

ma. W Niemczech te podwa縪no zgodno舵 z zasad pomocniczo禼i. Koalicja rz眃z眂a po miesi眂ach dyskusji wypracowa砤 jednak kompromis - kwoty dla kobiet w zarz眃ach i radach nadzorczych na poziomie 30 proc. od 2016 roku. Zarz眃y bez kobiet - Gdyby, sprowadziwszy rzecz do statystyki, spojrze na

Uwaga, poniedzia砮k nadchodzi

Uwaga, poniedzia砮k nadchodzi

. Chocia zabrak硂 indywidualnych danych dla naszego kraju, to z badania "Polski stres" przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie "Gazety Wyborczej" w 2013 r. wynika, 縠 prac przejmuje si co czwarty Polak. Po秗ednio mo縠 to by nawet cz阺tsze - co trzeci badany powiedzia, 縠

Biedniejsze nacje si bogac

Biedniejsze nacje si bogac

proc. ni縮ze ni w 2007 r. Mi阣zynarodowa Organizacja Pracy por體na砤 te wska糿iki wzrostu p砤c oraz wydajno禼i pracy w 36 rozwini阾ych gospodarkach. Jak si okaza硂, w ubieg硑m roku wska糿ik wynagrodze dla tej grupy kraj體 by wy縮zy o 6,3 proc. ni w przyj阾ym za punkt wyj禼ia 1999 r. Ale

M硂dzi Polacy w McPracy

Praca by砤 jednym z temat體 wielkiego sonda縰 Discovery Channel w秗骴 12 tys. m昕czyzn w wieku 25-39 lat z ca砮j Europy. Wnioski? Praca wsz阣zie jest wa縩a - tak縠 jako wyznacznik m阺ko禼i, zdolno禼i do utrzymania rodziny - ale nie wsz阣zie traktowana jest tak samo. W Europie Zachodniej - pisz

Zima w pracy

Zima w pracy

zimowym, przys硊guj tzw. posi砶i profilaktyczne oraz gor眂e napoje. Posi砶i i napoje wydawane s w ci眊u przerw w pracy a kodeks okre秎a nawet ich warto舵 kaloryczn. Dla m昕czyzn b阣zie to minimum 1500kcal, dla kobiet- minimum 1000kcal. Je縠li pracodawca sam nie mo縠 posi砶體 zapewni, powinien wykupi

Praca na emeryturze. Rz眃 wraca do starych przepis體

Praca na emeryturze. Rz眃 wraca do starych przepis體

b阣zie mo縧iwe. Rozwi眤anie to nie jest nowe. Prawo umo縧iwiaj眂e kontynuowanie zatrudnienia bez informowania o tym pracodawcy i bez przerywania stosunku pracy przez osob, kt髍a uko馽zy砤 60 lat (kobieta) lub 65 lat (m昕czyzna) i uzyska砤 prawo do emerytury, wesz硂 w 縴cie w styczniu 2009 r. Wcze秐iej

Praca przyjecha砤 do nich

Praca przyjecha砤 do nich

niewielka liczba kobiet, kt髍a si do nas zg硂si砤. A mieli秏y sporo ofert dla os骲 zainteresowanych prac na liniach produkcyjnych lub dla opiekunek os骲 star-szych. Bywa硑 miejscowo禼i, gdzie nie przysz砤 縜dna pani, a z danych wynika硂, 縠 bezrobocie dotyka je w tym regionie tak samo jak m昕czyzn

Coraz bogatsi i mniej ch阾ni do wyjazdu

jest ten, kto poza zarejestrowaniem w urz阣zie szuka pracy i ma dochody mniejsze ni 950 z - to bezrobocie w Polsce kurczy si do 5 proc. Dla por體nania: w 2003 r. by硂 to 13,5 proc., w 2005 r. - 11,9 proc., a w 2007 - 6,5 proc. Ankieterzy "Diagnozy" pytali, czemu bezrobotni nie szukali

Coraz wi阠ej in縴nier體

Coraz wi阠ej in縴nier體

pracowni. Efekt - absolwent opuszcza mury uczelni lepiej przygotowany do pracy zawodowej. Kierunki zamawiane znale兼 mo縩a w ofercie niemal ka縟ej wi阫szej uczelni w ca砮j Polsce. Uniwersytet Warszawski, AGH, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, uczelnie z dzi, Wroc砤wia, Poznania. W

Tam praca, gdzie emerytura?

pracy. Pytaj, jakie formalno禼i musz spe硁i. Niemieckie urz阣niczki t硊maczy硑, 縠 u nich wiek emerytalny to 65 lat (dla kobiet i m昕czyzn). Polakom nie砤two by硂 wyt硊maczy wysoko舵 sk砤dek na ubezpieczenie. W Polsce wszystkie sk砤dki: na ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe, emerytalno-rentowe

Stypendia dla student體

Stypendia dla student體

siedziba Ferrari. W tym drugim (Niemcy) pi阠iu m昕czyzn za硂縴硂 wielk dzi mi阣zynarodow firm informatyczn SAP. Dlatego ma nadziej, 縠 stypendy禼i dobrze wykorzystaj pieni眃ze i nie wyjad, przynajmniej nie za granic. Program "M硂dzi w dzi" b阣zie mia swoje stoisko na Uniwersyteckich

Eurobarometr: Dlaczego Polacy pracuj na czarno

- 47 proc. - z nich t硊maczy, 縠 jest to korzystne zar體no dla nich, jak i dla pracodawcy. Z sonda縰 wynika, 縠 秗ednia godzinowa stawka w pracy na czarno wynosi w UE 16,60 euro (19 euro dla m昕czyzn i 12 euro dla kobiet). Przy czym w krajach Europy odkowowschodniej jest du縪 ni縮za i wynosi ok. 10

Tyraj w niemieckiej rze糿i

Reporta z Rietbergu Pracuj legalnie. Do Niemiec wys砤li ich polscy po秗ednicy, firmy mi阺ne IRC Czupry駍cy z Nak砤 i Agro Visbek z Bydgoszczy. Mieli pracowa jako pakowacze w wielkim zak砤dzie Tönnies w Rheda-Wiedenbruck pod Bielefeld w zachodnich Niemczech z miesi阠zn pensj od 700 do 1000

Lekarze bez Granic: 40. urodziny anio丑w pomocy

Lekarze bez Granic: 40. urodziny anio丑w pomocy

prowadzonych przez inne organizacje pomocy. Na w砤sne akcje nie by硂 秗odk體, m體i Rony Brauman: "Pocz眛kowo byli秏y rodzajem agencji po秗ednictwa pracy dla potrzeb akcji humanitarnych." Sam po raz pierwszy wyjecha do Tajlandii. W obozie uchod糲體 pracowa w zast阷stwie lekarza misyjnego: "Po

Jak czyta og硂szenia, 縠by nie da si oszuka

La Strady. Tomasz Dominiak: Co kryje si za lakonicznym og硂szeniem typu: "Praca dla m硂dych dziewczyn na Cyprze"? Joanna Garnier, La Strada: Mo縠 to by praca w 100 proc. legalna - umowa, przyzwoite warunki i zrywanie truskawek na plantacji w mi砮j atmosferze, ale r體nie dobrze og硂szenie

Biurowy savoir-vivre

sytuacji sama podaj r阫 - t硊maczy Rychlewska. - Je秎i w pracy sta砤bym w kr阦u m昕czyzn i wszed砨y inny m昕czyzna, kt髍y wita砨y si przez podanie r阫i, poczu砤bym si dotkni阾a, gdyby mnie omin背 - potwierdza Karina Chaczbabian, pozna駍ka DJ-ka, z pochodzenia Norwe縦a. Istniej te rozbie縩o禼i mi阣zy

Niemcy - praca dla opiekunek chorych i przy zbiorze szparag體

pracuje legalnie 鎤ier miliona przybysz體 znad Wis硑. Rzeszy polskich pracownik體 na czarno nikt nawet nie pr骲uje oszacowa. Dzi "polskie bran縠" to dla m昕czyzn roboty budowlano-remontowe (12-15 marek za godzin), a dla kobiet sprz眛anie (do 15 marek za godzin) i praca w tureckich barach

Pozytywnie o Polakach

Woman of the Year 2009" za osi眊ni阠ia w biznesie i tworzenie nowych miejsc pracy w Walii zdoby砤 29-letnia Anna Bastek. Jest to ogromny sukces dla tak m硂dej kobiety, kt髍a zwyci昕y砤 w konkurencji ze stoma do秝iadczonymi w biznesie Brytyjkami. Anna Bastek do Wielkiej Brytanii przyjecha砤 w 2004 r

Od Matki Polki do 縴wicielki rodziny

pod presj ekonomii ni mody (gdy zamykane s du縠 zak砤dy przemys硂we, wielu m昕czyzn traci prac i musi wraca do domu). Kobietom wolno ju robi karier, oszcz阣za si im k倍liwych uwag, pod warunkiem wszak, 縠 s kobiece w stereotypowym tego s硂wa znaczeniu (nie tak jak Marysia, dla kt髍ej

Czy kobiety b阣 zarabia tyle co m昕czy糿i

-12 proc. W tek禼ie wykorzysta砤m dane z raportu o wynagrodzeniach kobiet i m昕czyzn, wykonanego przez konsorcjum LRDP/Eficom/Pentor dla pe硁omocnika rz眃u ds. r體nego statusu kobiet i m昕czyzn

Kobiety zarabiaj mniej ni m昕czy糿i w ca砮j Europie

. Najmniej w Anglii, Irlandii, Austrii i Holandii. ednia dla UE w 1999 r. wynosi砤 84 proc. W 2001 r. Parlament Europejski poda, 縠 r罂nica w wynagrodzeniu kobiet i m昕czyzn za tak sam prac w UE wynosi 秗ednio 28 proc. Wtedy te pad硂 wa縩e stwierdzenie, 縠 ni縮ze wynagrodzenie "wynika

Badania dotycz眂e warunk體 pracy mened縠r體

podej禼ie kobiet do bardziej elastycznych rozwi眤a w systemie pracy. Tyle samo kobiet co m昕czyzn (nieco ponad 25 proc.) cz甓ciowo zgadza si z tym, 縠 dw骳h mened縠r體 mo縠 z powodzeniem dzieli si prac bez uszczerbku dla wydajno禼i. 15 proc. nie ma na ten temat zdania, tyle samo m昕czyzn ca砶owicie si

Europa w pracy, czyli wie禼i b砤hej tre禼i

satysfakcji wp硑wa te wykszta砪enie - 63 proc. badanych z wy縮zym wykszta砪eniem pracuje w wymarzonym zawodzie, a ju tylko 51 proc. z wykszta砪eniem 秗ednim. Praca dla znudzonych Brytyjscy bezrobotni z awersj do biurowej atmosfery mog znale兼 odpowiednie dla siebie zaj阠ie. W秗骴 ofert brytyjskiego

Stara Europa czeka na opiekun體 z Polski

zmianie przepis體, musieli uzupe硁i wykszta砪enie. - Teraz przychodz do nas ludzie z ulicy, kt髍zy chc zdoby fach opiekuna, bo wreszcie daje on szans na dobrze p砤tn prac - m體i Ewa Goliszek, dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Pruszkowie, gdzie r體nie powstaj kolejne klasy dla zawodowych

Opiekunka do pary

trzyma r阫 na pulsie pozwala si szybciej zaaklimatyzowa. Mo縩a te mi硂 sp阣zi czas w mi阣zynarodowym, mieszanym gronie, bo wbrew pozorom praca Au Pair nie ogranicza si przecie wy潮cznie do kobiet. Kraje takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Francja oraz Australia

Mamy w pracy mog wi阠ej?

ostatnie lata: w 1994 r. wsp蟪czynnik aktywno禼i zawodowej kobiet wynosi 52,5, za w 2003 zmala i wynosi tylko 47,9. Mimo 縠 kobiety maj wysokie kwalifikacje (w Polsce mamy wi阠ej kobiet ni m昕czyzn mog眂ych "poszczyci si" tytu砮m magistra!), coraz trudniej utrzyma im prac, a jeszcze

Gdy kobieta zarabia wi阠ej ni m昕czyzna

m昕czyzn zaledwie o 29 proc. Na polskich uniwersytetach studentki stanowi a 70 proc. wszystkich s硊chaczy! Je秎i dorzucimy jeszcze do tego informacj z najnowszego raportu Komisji Europejskiej, 縠 a trzy czwarte miejsc pracy utworzonych w ci眊u ostatnich pi阠iu lat zaj瓿y panie, to nikt nie mo縠 mie

Jak z emerytami jest u s眘iad體

W阦ry Nie ma ogranicze w pracy zarobkowej dla emeryta. Jego dochody z pracy s opodatkowane, emerytura - nie. ednia emerytura wynosi 45 tys. forint體 (675 z), niewiele mniej ni minimalna p砤ca (50 tys. forint體). S硂wacja Albo pensja, albo emerytura. Je縠li emeryt wybiera prac, to nie ma

Unia Europejska: Ojcowie do pieluch

wy潮cznie dla nich. W Niemczech w 2007 r. wprowadzono dwumiesi阠zne urlopy ojcowskie (po 12 miesi眂ach przys硊guj眂ych matkom). Ojcowie dostaj w tym czasie 67 proc. pensji. Liczba tatusi體, kt髍zy decyduj si na takie rozwi眤anie skoczy砤 w ci眊u trzech lat z 3,3 do 17,6 proc. Niekt髍zy w Unii chcieliby

Obyczaje za wschodni granic

pracy), potem 13 stycznia stary (prawos砤wny) Nowy Rok. I dopiero po nim kraj wraca do pracy. Oficjalnie dniami wolnymi przez ca硑 ten czas s tylko 1, 2 i 7 stycznia. Praktycznie rzecz bior眂 prawie nikt nie pracuje od 24 grudnia do 14 stycznia. W tym czasie nie ukazuje si wi阫szo舵 gazet. Nawet

Informacja Rz眃u o sytuacji kobiet w Polsce

pozostaj眂ych bez pracy do 24 miesi阠y - kobiety stanowi ok. 47%, natomiast w秗骴 bezrobotnych przez ponad 24 miesi眂e - ju 63%. W III kwartale 2003 roku przeci阾ny okres poszukiwania pracy wynosi 16,1 miesi眂a i by d硊縮zy dla kobiet (16,5 miesi眂a) ni dla m昕czyzn (15,7 miesi眂a). Zjawisko d硊gotrwa砮go

Jak d硊go wypoczywaj w Europie

poni縠j 9 miesi眂a 縴cia) - 1 godzina dziennie; przys硊guje te m昕czyznom, je縠li oni opiekuj si dzieckiem, dla rodzic體, kt髍ym dziecko urodzi硂 si przedwcze秐ie - 1 godzina dziennie. Hiszpanie maj 14 dni 秝i眛 pa駍twowych, a w砤dze lokalne mog ustali dodatkowo 2 dni 秝i眛 regionalnych. W

Poradnik o pracy sezonowej za granic

, i nie boisz si ci昕kiej pracy. si砤 fizyczna - szczeg髄nie w przypadku m昕czyzn. B阣 przenosi skrzynki pe硁e warzyw, 砤dowa je na samochody. j陑yk - lepiej zna przynajmniej w wersji podstawowej. Podstaw hiszpa駍kiego wymagaj Hiszpanie, niemieckiego - Niemcy, francuskiego - Francuzi. W

Obni縴 koszty pracy, ale jak?

Opla w Gliwicach. KGHM szacuje, 縠 w tym roku pensje w firmie wzrosn o ponad 12 proc. A to tylko niekt髍e przyk砤dy. Popraw sytuacji na rynku pracy ma przynie舵 zapowiadana przez resort finans體 reforma. Ministerstwo chce obni縴 tzw. klin podatkowy (r罂nic pomi阣zy tym, jakie koszty s zwi眤ane z

Badanie pensji Europejczyk體

udowodni硂 to badanie? - To, 縠 kobiety zarabiaj wi阠ej, je縠li pracuj z m昕czyznami. Tak dzieje si w ka縟ej bran縴. Czy Holendrzy u縴waj listy p砤c jako argumentu przy dyskusji o podwy縦? - Tak, codziennie. Zebrali秏y dok砤dne dane dla ok. 250 zawod體. Nasz serwis (loonwijzer.nl) sta si wzorcem

Zarobki Polak體 za granic - dolary, euro i funty

(legalnie). 2000 dolar體 - student socjologii jako kucharz w restauracji w klubie dla bogatych Amerykan體 w Colorado Springs. Pracowa przez cztery miesi眂e (zarobi wi阠 8000 dolar體) za 9,25 dolara za godzin. Po przekroczeniu 40. godziny pracy w tygodniu otrzymywa 150 proc. stawki. Po odliczeniu koszt體

Sekretarka kontra asystentka

by odebrane jako dow骴 uznania, ale asystentki sekretark ju nie zawsze, bo mo縠my pope硁i b潮d - dodaje prof. Bralczyk. Przejrzyjmy og硂szenia o pracy dla sekretarek i asystentek. W serwisie GazetaPraca.pl jest ich obecnie ponad 700. Do pracy na stanowisku sekretarki nie trzeba spe硁ia

Czerwony zarabia wi阠ej

sobie jeszcze pi赕, sze舵 lat. Nie boj si wst眕ienia Polski do Unii. - My s Niemcy - 縜rtuje Leszek. - Od dawna w Unii. Piotr dodaje: - Po pierwsze, okres przej禼iowy dla Polak體 ma trwa siedem lat. Po drugie, pracy nie zabraknie. O wyje糳zie na sta砮 do Niemiec nie my秎. - Tam s眘iad si s眘iadem

Co cechuje polsk kultur przyw骴ztwa?

W dost阷nych publikacjach i badaniach Polska by砤 zazwyczaj plasowana w gronie kultur m阺kich - Wydawa硂 si, 縠 w umys砤ch Polak體 silnie zakorzeniony jest podzia na zadania typowo kobiece i m阺kie. Rol m昕czyzny by硂 robienie kariery i zdobywanie 秗odk體 na utrzymanie domu, a rol kobiety

Giles Coren - Nie taki diabe straszny, jak go maluj

imprezie. Tak wi阠 nadal nie wiem, co o mnie my秎i. Od czasu artyku硊 min瓿o ponad dwa lata. Czy 縜硊jesz, tego, co napisa砮 i czy teraz napisa砨y to inaczej? 痑硊j, 縠 to napisa砮m, poniewa napisa砮m na bardzo powa縩y temat, a normalnie tego nie robi. Spos骲, w jaki to uj背em jest dla mnie dosy

Wal-Mart jak Biedronka

systemu ubezpiecze zdrowotnych (w ca砮j Ameryce dwie trzecie pracownik體 du縴ch firm jest obj阾ych takim programem, podczas gdy w Wal-Marcie jest to jedynie 41 proc.). Problemy firmy wykraczaj poza granice USA. S眃 pracy w Niemczech kilkana禼ie dni temu zdecydowa, 縠 kodeks etyczny pracownika Wal-Martu

O Polak體 stosunku do emigrant體

. Jak si okazuje, co trzeci badany m昕czyzna negatywnie nastawiony do emigracji chcia砨y ograniczenia liczby nap硑waj眂ych do Polski 痽d體. Niespe硁a dwie trzecie ankietowanych w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat 縴czy硂by sobie zmniejszenia liczby mieszkaj眂ych i przyje縟縜j眂ych do naszego kraju

Polacy za granic - przyk砤dowe zarobki

秗edni zysk w砤禼iciela sklepu-antykwariatu w Berlinie. Skupuje na targach staroci i od os骲 prywatnych w ca砮j Europie zniszczone, niekompletne, ale markowe zegarki, zegary, lustrzane aparaty fotograficzne, gramofony. Odrestaurowane sprzedaje z nawet kilkunastokrotnym przebiciem. W Niemczech jest od

Kobieta i drapie縩y kapitalizm

zdrowie trzeba dba, pod warunkiem 縠 b阣zie to w 秗od mi阣zy 21.13 a 21.15. Ch阠i s. Brakuje czasu, bo wci笨 najwa縩iejsza jest praca. Prof. Zbigniew Lew Starowicz, seksuolog: Je秎i s硑sz od moich pacjent體 - kobiet i m昕czyzn - 縠 kto od trzech lat nie mia czasu wzi辨 urlopu, u秝iadamiam im, 縠 to

Nordic Park przy ul. Kruczkowskiego 8 w Warszawie

b阣 rekrutowa pracownik體 przez firmy headhunterskie, inni mog trafi do banku przez por阠zenie czy wreszcie z og硂sze w prasie. Najwi阫sze szanse na prac maj ekonomi禼i znaj眂y biegle j陑yk niemiecki i angielski. Preferowane b阣 osoby, kt髍e studiowa硑 za granic, zw砤szcza w Niemczech (g丑wnie

Niemoralne propozycje - sonda CBOS

O molestowaniu seksualnym m體i si w Polsce od niedawna. I rzadko na serio - na og蟪 w formie 縜rt體 o zwariowanej Ameryce, gdzie m昕czyzna za powiedzenie kobiecie komplementu mo縠 straci prac. Za komplement pewnie nie, ale za podszczypywanie sekretarki (codzienno舵 w wielu polskich firmach) z

Kotletten to bokobrody

najbli縠j do Berlina. Tylko 40 kilometr體! To dla Niemc體 powsta硑 cztery stacje benzynowe, stragany z papierosami, sze舵 restauracji (specjalno舵: szasz硑k, sa砤tka kartoflana, w骴ka) i dwa bazary, na kt髍ych ludzie z ca砮j Polski pr骲uj sprzeda Niemcom wszystko, co si w kraju produkuje. W阣ki, smycze

Z 縴cia warszawskich eurobiurokrat體 - dyplomat體, radc體 przedakcesyjnych i urz阣nik體 kontraktowych.

, kwadratowymi oprawkami pochodzi z Flamandii (Belgia). Dla Komisji Europejskiej pracuje ju od 25 lat. M體i p硑nnie siedmioma j陑ykami, dwa inne zna nieco gorzej. Teraz uczy si dziesi眛ego - polskiego. Jego 縴cie jest doskonale zorganizowane - o 髎mej w pracy, do domu wraca z regu硑 po blisko 12 godzinach. O

Poradnik dla uczni體, student體 i nie tylko: Jak znale兼 prac za granic?

wiele firm (patrz ramka). Program Work and Travel - najpopularniejszy Tylko dla student體 od 18 do 30 lat, znaj眂ych angielski przynajmniej w stopniu podstawowym. Praca jest na wakacje (do czterech miesi阠y). Na tyle pozwala wiza J-1, z kt髍 mo縩a do tego przez miesi眂 zwiedza Stany. Jaka praca

Molestowanie: propozycja nie do odrzucenia

zjawisko molestowania seksualnego w miejscu pracy. Molestowanie to podj阾e wbrew woli pracownika wyra糿e lub dorozumiane zachowanie pracodawcy, prze硂縪nego czy kolegi o pod硂縰 seksualnym lub inne zachowanie odnosz眂e si do p砪iowo禼i i naruszaj眂e godno舵 kobiety lub m昕czyzny w miejscu pracy

G髍nicza pi甓. Kto rz眃zi zwi眤kami w kopalniach?

kartonem chesterfield體 dla przewodnicz眂ego. - Sk眃 tak wysoka 秗ednia zarobk體 w g髍nictwie, 4500 z? - Bo wysokie 秗ednie ma na przyk砤d doz髍 g髍niczy, a wynagrodzenia szeregowych g髍nik體 stoj na tym samym poziomie. - A te wszystkie dodatki: za dojazd do pracy, na podr阠zniki dla dzieci, barb髍ka

Ka縟a minuta to stracona sk髍a

Kowalski, w砤禼iciel Galanta. O przesz硂禼i opowiada bardzo niech阾nie: - W roku 1986 wyjecha砮m na saksy do Niemiec. Przez trzy lata wyrabia砮m tam precyzyjne narz阣zia medyczne. Nawet sami Niemcy nie umieli tego robi. Gdyby komuna nie upad砤, nadal pracowa砨ym dla innych i nikt by teraz o mnie nie pisa

Streszczenie zada konkursowych

, okre秎 zakres odbiorczy rezystancji (dolny i g髍ny limit), dla kt髍ego poziom brak體 b阣zie poni縠j 0,5 proc. Stanowisko odbioru ko馽owego wyposa縪ne jest w kompensacj temperaturow i nale縴 je nastawi na rezystancj dla temperatury odniesienia 20°C. Szczeg蟪y na www.grasz.pl . Maciej Lig陑a, GE

Plastik體 nie wpuszczam w 縜dnych okoliczno禼iach

intuicji. Selekcjoner ma dos硂wnie sekundy na ocen go禼ia. A m昕czyzn o wiele mniej ni kobiety poci眊a odgadywanie ludzkiego charakteru na podstawie wyrazu twarzy. Selekcjoner ma ogromn, praktycznie niekontrolowan w砤dz - jego decyzje s szybkie i arbitralne. To kolejny pow骴, dla kt髍ego w roli tej

Jak skutecznie obija si w pracy

"Wy, Polacy, to jeste禼ie pracowici" - napisa砤 do mnie w mailu kole縜nka z Niemiec, za潮czaj眂 dane z raportu OECD o pracowito禼i r罂nych nacji. Wed硊g bada tej organizacji wi阠ej czasu w pracy sp阣zaj od nas tylko Korea馽zycy - 秗ednio 2390 godzin rocznie. My, z wynikiem 1984 godziny