przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

e-prawnik

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Osoba zatrudniona jest w spółce od 01 lipca 2007 na trzymiesięczny okres próbny, a następnie na czas nieokreślony. W styczniu 2008 r. chcemy wypowiedzieć temu pracownikowi umowę o pracę z powodu likwidacji całego działu. Chcemy aby w okresie wypowiedzenia pracownik wykorzystał urlop, a następnie ewentualnie był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Jakie wypowiedzenie należy zastosować, czy należy podać przyczynę wypowiedzenia oraz jaki okres wypowiedzenia obowiązuje?

Wypowiedzenie umowy o pracę

Jak umiejętnie wypowiedzieć i rozwiązać umowę o pracę? Dowiedz się, jak uniknąć błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Przeczytaj o podstawowych przyczynach, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. Dowiedz się na temat warunków formalnych, które należy spełnić w przypadku zakończenia stosunku pracy.

Kiedy można zwalniać dyscyplinarnie?

Czy można rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia (tzw. dyscyplinarnie) w momencie kiedy pracownik nie stawia się do pracy i jednocześnie nie informuje pracodawcy o przyczynie nieobecności? Pracownik ten wcześniej złożył wypowiedzenie umowy na mocy porozumienia stron, które upłynie za 2 tygodnie, jednakże następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia nie stawia się do pracy. Czy można tutaj zastosować art.52 Kodeksu Pracy? (Dorota)

Spory o umowy okresowe

Spory o umowy okresowe

;. - Nigdzie nie zdefiniowano, co to są "obiektywne przyczyny" i istnieje ryzyko, że ten wyjątek będzie nadużywany. Pracodawcy: Popierają wprowadzenie wyjątków, zgodnie z którymi limity ograniczające zatrudnienie na podstawie umowy lub umów o pracę na czas określony nie będą dotyczyły umowy zawartej

Wypowiedzenie bez podania przyczyny

Odpowiedź eksperta Jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, wówczas może Pan jedynie wypowiedzieć umowę o pracę. Nie musi Pan podawać przyczyny, ale umowę należy wypowiedzieć, co oznacza, że umowa rozwiąże się wraz z upływem okresu wypowiedzenia, czyli po

Podsumowanie XV Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy

stojące po stronie pracodawcy, w których zatrudnienie na czas określony jest uzasadnione. Projekt przewiduje: uzależnienie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, analogicznie jak w przypadku umowy o pracę zawartej na czas

Kiedy szef nie może zwolnić?

Kiedy szef nie może zwolnić?

trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z kobietą w ciąży i na urlopie macierzyńskim "zwykłej" umowy o pracę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rozwiązanie umowy ma nastąpić bez wypowiedzenia, z winy pracownicy. Warto dodać, iż

Odejść z pracy i nie spalić za sobą mostów

Odejść z pracy i nie spalić za sobą mostów

sam okres wypowiedzenia, zależnie od typu umowy o pracę z tym, że w przypadku wypowiadania umowy o pracę na czas nieokreślony pracownik nie musi uzasadniać swojej decyzji na piśmie. Jeśli chce uzyskać korzystne odstępstwa od regulacji kodeksowych (np. wcześniejsze odejście za porozumieniem stron lub

Jak wypowiedzieć umowę o pracę na zastępstwo?

problem związany z odpowiednią klasyfikacją danej umowy w kontekście możliwości jej wypowiedzenia - umowa na czas określony, czy umowa na wykonanie określonej pracy? Problem stanowiło także przedłużanie okresu zastępstwa i zawieranie kolejnych umów. Wprowadzenie możliwości wypowiadania umowy o zastępstwo

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ochrona

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Odpowiedź eksperta Według art. 36 § 1 kp okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: - 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy - 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co

Umowa na czas nieokreślony

, jej wypowiedzenie przez jedną ze stron lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może nastąpić w każdej chwili i dowolnie określać datę końca umowy. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony wymaga złożenia pisemnego oświadczenia jednej ze stron, tak aby

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

wydłużające i zrównujące wiek emerytalny kobiety i mężczyzn - do 67. roku życia). Przykład: Pan Waldemar pracuje w firmie produkującej pokrycia dachowe, po zmianie przepisów na emeryturę odejdzie kilka miesięcy po 65. urodzinach. Ma umowę o pracę i trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Wiek przedemerytalny

Umowa agencyjna - co to takiego?

Umowa agencyjna - co to takiego?

wyniku działalności agenta zanim wygasła jego umowa agencyjna. Prowizja oczywiście nie należy się w sytuacji, gdy do podpisania umowy z klientem nie doszło z przyczyn niezależnych od firmy zlecającej pracę agentowi. Wówczas, jeśli agent pobrał prowizję, musi ją zwrócić. Umowa agencyjna co do zasady

Kolejne cięcia w TVP. Po wakacjach pracę straci 78 osób, także znani dziennikarze i prezenterzy

Kolejne cięcia w TVP. Po wakacjach pracę straci 78 osób, także znani dziennikarze i prezenterzy

pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 roku (Dz. U. 2013,Nr 90, poz. 844, ze zm., dalej ustawa). W konsekwencji, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, którym pracodawca planuje objąć grupę 243 osób a także wypowiedzenie umów o pracę, w tym w szczególności

Wpis na Facebooku za cenę kariery

Wpis na Facebooku za cenę kariery

publiczne - mówi nam jeden prawnik. Inny dodaje: - Dziennikarz jest zawodem zaufania publicznego i taki kpiarski, obraźliwy wpis, nawet na prywatnym profilu, może to zaufanie podkopywać. Uważam, że jest to wystarczająca przyczyna do wypowiedzenia umowy o pracę. - Powodem wypowiedzenia mogłaby być np. utrata

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Pracownik powinien rozwiązać umowę pisemnie, z podaniem przyczyny

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

chroni mnie wiek - mam 63 lata? Pański wiek stanowi przeszkodę dla złożenia definitywnego wypowiedzenia umowy, bowiem art. 39 Kodeksu pracy gwarantuje pracownikom w Pana sytuacji szczególną ochronę trwałości stosunku pracy. Przepis ten zabrania pracodawcy wypowiadania umowy o pracę pracownikowi, któremu

Umowa na czas określony

Umowa o pracę, w której zawarto informację o terminie jej rozwiązania. Termin ten może być określony poprzez datę lub wskazanie konkretnej sytuacji - wykonanie zadania, powrót osoby zastępowanej. Przepisy nie definiują maksymalnej długości okresu, na jaki można zawrzeć umowę na czas określony

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest to oświadczenie woli złożone w formie pisemnej przez jedną ze stron stosunku pracy, powodujące natychmiastowe ustanie współpracy. Oświadczenie powinno zawierać poza wyrażeniem woli o natychmiastowym ustaniu stosunku pracy również wykazanie przyczyny

Nieodebranie z poczty wypowiedzenie uznaje się za doręczone

Wypowiedzenie umowy o pracę jest to jednostronna czynność prawna. Pismo oświadczające o rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony za wypowiedzeniem, jak również każde rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę powinno wykazywać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Rozwiązanie

Umowa na czas wykonania określonej pracy

innych umów o pracę. W przeciwieństwie jednak do umowy zawartej na czas określony, umowa na czas wykonania określonej pracy nie może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Może być jedynie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przy czym zakres sytuacji, w których pracodawca może rozwiązać umowę bez

Komentarze wirtualne, ale zwolnienie prawdziwe

W 2014 r. dwoje kasjerów aquaparku we Wrocławiu otrzymało wypowiedzenia po tym, jak przez dłuższy w ramach zamkniętej grupy dyskusyjnej na Facebooku narzekali na swoją pracę. Rzeczniczka wrocławskiego aquaparku Anna Hejno zaprzeczała, by wpisy były powodem. Chodziło o "zastrzeżenia

Nie wypada palić mostów

pozycję w takich przypadkach mają osoby dysponujące specjalistycznymi kompetencjami. To na nie pracodawcy są bardziej skłonni czekać. - Zwykle tacy pracownicy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę lub na kontrakcie, który wiąże się z określonym czasem wypowiedzenia. Przyszły pracodawca musi liczyć się

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia woli przez pracodawcę; wielokrotne nieusprawiedliwione nieobecności pracownika oraz używanie alkoholu w pracy mogą, w razie niewłaściwego podania przez pracodawcę przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, uzasadniać zasądzenie na rzecz pracownika

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. § 5. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o

Umowa na czas określony - śmieć czy ratunek

ten sposób w jednym worku znalazły się umowy cywilnoprawne (zlecenia czy o dzieło), które pracownikowi nie gwarantują prawie żadnych praw, i praca na czas określony. Łączy je wszystkie to, że nie gwarantują stabilności zatrudnienia - można je wypowiedzieć w każdej chwili (cywilnoprawne zrywa się od

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

Jak można cię zwolnić? Najczęstszy sposób to rozwiązanie umowy o pracę bez podania prawdziwej lub jakiejkolwiek przyczyny zwolnienia. Bywa też, że pracodawca zwolni cię z pracy z naruszeniem kodeksu pracy, np. w czasie ciąży czy urlopu macierzyńskiego. Czasem pracownik, zanim odejdzie sam, jest

Czy można zwolnić za wpis na Facebooku?

- wypowiedź nie dotyczyła spraw spółki. Rozwój wypadków pokazał że każda prawdziwa i prywatna wypowiedź mogła stanowić przyczynę represji. Kiedyś mówiono że kto chce psa uderzyć to kija znajdzie.- dodaje na zakończenie. Komentarz prawnika - Lidia Szczesna-Jędrych: Wypowiadanie umów o pracę osobom na

Odprawa po urlopie wychowawczym

Odpowiedź eksperta Ustawa o zwolnieniach grupowych, na podstawie której przysługuje odprawa, znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, ale także wtedy, gdy pracodawca z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych itp. wypowie warunki pracy i płacy, a pracownik odmówi

Zwolnienia grupowe od A do Z

umowy o pracę w ramach zwolnienia grupowego podczas zwolnienia lekarskiego jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy upłynęły już terminy wynikające z art. 53 § 1 kodeksu pracy uprawniające pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia chyba, że pracodawca zamierza w ramach zwolnienia

Jak się nie dać zwolnić

polecony może zostać uznać za doręczony, jeżeli pracodawca wysłał go na właściwy adres). Nie czytaj też maili. Zgodnie z kodeksem pracy wypowiedzenie jest skuteczne, jeżeli dojdzie do adresata w taki sposób, że będzie on mógł zapoznać się z jego treścią. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w

Zwolniony zgodnie z prawem

, najpowszechniejszym zjawiskiem jest naruszanie przez pracodawców prawa w czasie zwalniania. Nie wypłacają wynagrodzeń albo odpraw, które należą się odchodzącym. Dużo osób pytało, co zrobić, gdy pracodawca nie podał uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę albo gdy uzasadnienia te nie odpowiadają sytuacji faktycznej

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

Przyszłe mamy boją się mówić o ciąży swojemu pracodawcy, obawiając się np. wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni je kodeks pracy. A to nieprawda! Przypominamy: zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta

Forma wypowiedzenia dokonywanego przez pracodawcę

orzecznictwa, PS Nr 10/1995, s. 64; Kodeks pracy z komentarzem, pod red. U. Jackowiak, Gdańsk 1996, s. 90 i 190. 1.3.2. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca

Kodeks pracy

wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. § 5. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być

Jak się zwalniać z pracy?

, aby wypłacił pani 4miesięczne odszkodowanie za mobbing, a Pani wypowie umowę z powodu mobbingu. W takiej sytuacji nie utraci Pani prawa do zasiłku dla bezrobotnych, gdyż zgodnie z art. 75. ust. 1 ustawy o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy prawo do zasiłku nie przysługuje, jeżeli pracownik

Jak mogą cię zwolnić?

ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Dlatego zdarza się, że pracodawcy nadużywają tej formy zwolnień. Co nie jest likwidacją zakładu pracy (Art. 411 par. 1 K.P.)? przejęcie przez przedsiębiorstwo państwowe jego wydzielonej części, stanowiącej odrębny zakład pracy (art

Przejęcie zakładu pracy - przejęcie zadań

wypowiedzenia zmieniającego ani zawierać aneksu do umowy. Pracodawca nie może rozwiązać ani zmienić stosunku pracy z pracownikiem tylko z powodu przejęcia zakładu pracy. Tej reguły nie można zmienić przez zawarcie z pracownikami aneksów do umów o pracę. Oczywiście na mocy zgodnego porozumienia zmiany

Groźny mobbing w pracy

ukarze firmy nawet mandatem. Ostatecznie o tym, czy do mobbingu faktycznie doszło, zadecyduje sąd. Uwaga! O pomoc do PIP czy sądu pracy nie mogą zwrócić się osoby wykonujące swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli np. zlecenia i o dzieło. Osoby mające umowy cywilnoprawne mogą dochodzić

Wykonywanie poleceń przełożonych

/03, OSN z 2005 r., Nr 6, poz. 258). Odmowa podporządkowania się poleceniom pracodawcy dotyczącym organizacji i sposobu wykonywania umówionego rodzaju pracy stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (wyr. SN z 10.5.2000 r., I PKN 630/99, OSNAPiUS z 2001 r., Nr 20, poz. 617). W

Prawnik odpowiada:

ubiegłego roku. Niewykorzystanie wolne na opiekę nad dzieckiem przepada. Dlatego nie może Pan odebrać wolnego z zeszłego roku. Podstawa prawna: art. 188 i 189/1 kodeksu pracy Czy podaje się przyczynę wypowiedzenia? Miałem umowę o pracę na czas nieokreślony. Zostałem zwolniony, ale nie

Rozmowa rekrutacyjna bez stresu

stawki są oferowane w firmach o podobnym profilu - dodaje. Poprzednia praca - Niektórzy kandydaci nie są gotowi na szczerą rozmowę o powodach rozstania z poprzednimi pracodawcami. Poruszanie tego tematu często powoduje zawstydzenie oraz zdarza się, że przyczyny, które podają, nie są ze sobą spójne bądź

Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę

Odpowiedź eksperta W literaturze prawa pracy prezentowano stanowisko, że jeżeli nastąpiło wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, to pracownikowi - poza prawem do odszkodowania - przysługuje odprawa pieniężna przewidziana w ustawie. W tej sprawie

Umowa na zastępstwo

na o pracę na zastępstwo nie przekształca się z mocy prawa w umowę bezterminową, nie ma tutaj zastosowania prawnego (art. 25(1) k.p.). Dopuszczalne jest również wypowiedzenie takiej umowy. Okres wypowiedzenia wynosi 3 dni a strony nie muszą wskazywać przyczyn zerwania umowy (art. 33(1) k.p.). Wykazać

Zwolnienia - poradnik dla pracowników i pracodawców

. Pamiętam przypadek, gdy pracodawca jako przyczynę zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia podał przestępstwo pracownika. W sądzie okazało się, że było to tylko wykroczenie, pracodawca musiał go z powrotem przyjąć. Aby go zwolnić, musiał podać inną przyczynę rozwiązania umowy o pracę: ciężkie naruszenie

Granice podporządkowania pracownika poleceniom pracodawcy

określonemu w umowie o pracę. Odmowa przyjęcie i podpisania zakresu czynności ustalonego zgodnie z umową o pracę może stanowić uzasadnioną przyczynę jej wypowiedzenia, gdyż odmowa podpisu jest traktowana jako odmowa wykonania obowiązków (wyrok SN z 3.4.1997 r. I PKN 77/97, OSNAPiUS z 1998 r. Nr 3, poz. 75

Kłopoty z wypłatą. Co robić?

okresu wypowiedzenia na nowych warunkach, ale równocześnie podważa się wypowiedzenie w sądzie. W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony wymagane jest podanie przyczyny obniżenia wynagrodzenia lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy. O ile można zmniejszyć

Relacja z dyżuru prawnika w "Gazecie Praca" i "Poradniku Domowym"

wiedział. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę zawartej z pracownicą w ciąży, o ile nie zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy (art. 177

Odpowiedzialność za naruszenia

Pracownik ponosi wobec pracodawcy odpowiedzialność za naruszenia zakazu podejmowania dodatkowej działalności zarobkowej na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu pracy. Złamanie zakazu może w szczególności stać się uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, a nawet jej rozwiązania bez

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział III - Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem. § 3. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli nastąpiło z przyczyn, o których mowa w art. 52 lub 53. Art. 71. Na

Społeczni inspektorzy pracy - sposób na stabilny etat?

inspektor otrzymuje gwarancję, że firma nie wypowie mu umowy w czasie trwania kadencji oraz w okresie roku po jej wygaśnięciu. Wyjątek stanowią sytuacje, w których inspektor ewidentnie przekroczył swoje uprawnienia lub np. przyszedł do pracy pod wpływem alkoholu. Pod koniec lipca Rzeczpospolita napisała, że

Jak odzyskać pensję

Waldemar mógł też rozwiązać umowę o pracę bez konieczności przestrzegania określonego okresu wypowiedzenia. Prawo zezwala na to w przypadku, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika. 2. Wezwać inspektora Trzeba pamiętać, że PIP może interweniować wyłącznie w przypadku

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

pracy. A to nieprawda! Przypominamy: zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta podlega szczególnej ochronie w całym okresie ciąży (art. 177 par. 1 kodeksu pracy), czyli od poczęcia dziecka do dnia rozwiązania. Nie można ci w tym czasie wypowiedzieć umowy o pracę (są wyjątki, ale o tym za chwilę) i masz prawo

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca"

? - Wtedy z siedmiodniowym wyprzedzeniem powinien złożyć wymówienie na piśmie. W takim przypadku umowę rozwiązuje pracownik, ale w świadectwie pracy będzie napisane, że umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Co to oznacza dla pracownika? -Tyle, że po siedmiu dniach od

Też możesz wziąć roczny urlop

inspekcji pracy. Od strony formalnej trzeba złożyć pisemny wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopu. Dokument powinien zawierać okres, w jakim chcielibyśmy z niego skorzystać. Nie musimy za to podawać przyczyny. Warto wiedzieć, że tylko pracownik może złożyć wniosek o przyznanie bezpłatnego urlopu. Szef nie

Trzeba mieć odwagę mówić

kobiet. Ale nawet taka szczególna ostrożność nie gwarantuje bezpiecznej i legalnej pracy. Często mimo wiarygodnego ogłoszenia po przyjeździe na miejsce okazuje się, że są inne warunki, niż ustalono. Jeśli do tego pracodawca zwleka z podpisaniem umowy o pracę, to proponuję jak najszybciej się wycofać

Dział dwunasty - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Rozdział III - Sądy pracy

od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. § 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez

Okres wypowiedzenia

z. 4/1991, poz. 94). Patrz: G. Bieniek, Sytuacja prawna pracowników likwidowanych przedsiębiorstw państwowych, PiZS Nr 8/1992, s. 51; L. Florek, Zwolnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładów pracy, Warszawa 1992, s. 47; J. Iwulski, Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę - art. 361 KP

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

porozumieniem stron. Art. 52 K.P. podaje wprost przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Lee: Jak wygląda wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach w delegacji? Czy pracodawca może określić delegację mianem szkolenia i nie płacić za nadgodziny? Wiele międzynarodowych firm obecnie tak robi - np. przy

Mamo, poznaj swoje prawa - odpowiedzi na pytania czytelników

§ 1 kodeksu pracy), czyli od poczęcia dziecka do dnia rozwiązania. Nie można jej w tym czasie wypowiedzieć umowy o pracę ani nawet rozwiązać jej bez wypowiedzenia z winy pracownicy. Są oczywiście wyjątki: - z kobietą w ciąży można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z jej winy, tylko gdy zgodzą się

Prawa matek pracujących na umowę zlecenie lub tzw. samozatrudnieniu

Dr Sebastian Samol, Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, specjalista prawa pracy w Kancelarii Adwokackiej Celichowski-Szyndler. - W swojej praktyce spotkałem się z wieloma procesami o ustalenie, że osoba świadcząca pracę na umowę

Obecnie obowiązujące przepisy

trzecia umowa o pracę, którą pracodawca podpisuje z pracownikiem, musi być zawarta na czas nieokreślony; przy rozwiązywaniu umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracownik ma prawo do: - dwóch tygodni wypowiedzenia, jeśli przepracował mniej niż sześć miesięcy; - miesiąc

Co mówią kodeksy

określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Par.2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Kodeks karny Art. 218. par.1. Kto, wykonując

Zasiłek dla bezrobotnych: komu przysługuje zasiłek z urzędu pracy?

dostanie. Dostanie go natomiast ten, kto przez wspomniane 365 dni świadczył usługi na podstawie umowy zlecenia lub współpracował przy wykonywaniu takich umów. Pod jednym warunkiem - składki na Fundusz Pracy odprowadzał od kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (czyli 1126 zł w roku 2008). Zasiłek

Wypadki przy pracy

wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług; - wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem lub współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej; - wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi

Polecenia wydawane na podstawie zakresu obowiązków

danych objętych tajemnicą, odpowiadają rodzajowi pracy określonemu w umowie o pracę. Odmowa przyjęcie i podpisania zakresu czynności ustalonego zgodnie z umową o pracę może stanowić uzasadnioną przyczynę jej wypowiedzenia, gdyż odmowa podpisu jest traktowana jako odmowa wykonania obowiązków (wyrok SN z

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

najwięcej uprawnień i poczucie bezpieczeństwa - najlepiej chroni przed utratą pracy. - Szef, chcąc cię zwolnić, musi podać na piśmie przyczyny o raz poinformować związek zawodowy (jeśli do niego należysz). - Okres wypowiedzenia zależy jak dłu pracujesz w danej firmie. Przy stażu pracy krótszym niż pół roku

Składniki treści umowy

związku z tym odmowa podpisania przez pracownika umowy o zakazie konkurencji, której przedstawiony pracownikowi projekt zawiera postanowienia niezgodne z przepisami Kodeksu pracy, nie może stanowić uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. W przypadku natomiast jej wypowiedzenia pracownikowi

Kiedy przyszła mama może stracić pracę

których należysz lub do których zwróciłaś się z prośbą o reprezentację, musi uzyskać od nich zgodę na zastosowanie dyscyplinarki; jeśli związków nie ma, można zwolnić kobietę w ciąży bez pytania kogokolwiek o zdanie. Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę (w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego) w

Cel: utrzymać etat

? Z Polskiego Barometru Pracowniczego wynika, że rodzaj umowy w nieznacznym stopniu wpływa na poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Wśród osób pracujących na etacie na czas nieokreślony zagrożonych czuje się 36 proc., zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych 41 proc., a umów o pracę na czas

Oświadczenia woli o wypowiedzeniu

wypoczynkowe, Warszawa 1997, s. 74; M. Gersdorf, Okresy wypowiedzenia - zagadnienia praktyczne, PiZS Nr 11/1998, s. 34. 1.2.2.Do oświadczeń woli w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracę (odmiennie niż przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron - por. uchwałę z 31.8.1989 r., III PZP 37/89, OSNCP z

Cyrograf z pracodawcą

umowę warto pamiętać o zastrzeżeniu prawa do jej wypowiedzenia, wskazując sposób i uzasadnione przyczyny dokonania wypowiedzenia. - Jeżeli pracownik w czasie trwania umowy podejmie działania konkurencyjne, a tym samym narazi pracodawcę na szkodę, ten ma prawo dochodzić odszkodowania - zaznacza Anna

Rozw. umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika

pracodawca podejmuje decyzję o rozwiązaniu umowy w trybie art. 53 KP, po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy (por. zasady omówione w pkt 3.4.; odnośnie do formy rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez

Zanim cię zwolnią. Co każdy pracownik wiedzieć powinien

się ubierasz, nie pozostaje ci nic innego, jak rozglądać się za innym zajęciem. Przywileje masz, gdy pracujesz na podstawie stałej umowy o pracę. Choć i tu gwarancji pracy na lata nie ma. Dyscyplinarka nieprecyzyjna Gdy pracodawca chce cię zwolnić, ma dwie drogi. Droga na skróty to osławiony art. 52

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział I - Przepisy ogólne

stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. § 5. Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

zrzec. Pracodawca ma obowiązek dać podwładnemu wolne dni na odpoczynek i zapłacić tak, jak za zwykłe dni pracy. Jeśli tego nie zrobi, łamie prawo (kodeks pracy, art. 152). Żadne zapisy w umowie o pracę nic tu nie zmieniają - po prostu nie są ważne. Tylko dla etatowców Niestety, urlop przysługuje ci

Będzie łatwiej zwalniać

(zatrudniającego powyżej 20 pracowników), jeśli rozwiązuje on umowę o pracę nawet z jedną osobą. Kiedy? Po pierwsze, wypowiedzenie jest z przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych. Po drugie, gdy w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące w ten sposób straci pracę mniej osób niż w przypadku zwolnień grupowych. Od

Chcesz się zwolnić z pracy? To czytaj dalej

jako "ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych z winy umyślnej", dzięki czemu można rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika (mówi o tym art. 52). Kierownik nie wie ile zarabia pracownik Z pracy najczęściej odchodzimy z powodu za małych pieniędzy i niezadowolenia wynikającego z niezbyt

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca": zadaniowy czas pracy

, że jak wróci do pracy, zostanie zwolniony, czy może się w jakiś sposób przed tym zabezpieczyć? - Nie może, bo pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę. Ale w wypowiedzeniu musi podać uzasadnienie, czyli praktyczną i rzeczywistą przyczynę zwolnienia. Jeżeli przyczyna jest nieprawdziwa, to wtedy

Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I - Obowiązki pracodawcy

odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. § 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy. Art. 95

Zwolnienia zwolnieniom nierówne

ekonomicznych zgłosiło na początku kwietnia do Departamentu Instrumentów Wsparcia zamiar zwolnień. Brak zamówień uniemożliwia im utrzymanie tylu miejsc pracy. Niska rentowność to podstawowa przyczyna decyzji o masowych redukcjach. Zwolnienia nie omijają również zarządu Tyle, że w tym przypadku stają się polem

Kto się przejmie karą za porzucenie pracy?

przysługuje odprawa pośmiertna. Niektórzy pracodawcy świadomi zagrożeń już teraz sami zabezpieczają się przed nagłym porzuceniem pracy przez zatrudnionych. Wprowadzają np. do umowy o pracę klauzulę, z której wynika, że pracownik nie może takiej umowy wypowiedzieć przez dwa lata. Inaczej grożą mu kary

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

. Ile czasu musisz czekać? To zależy od ciebie, kiedy poczujesz się pokrzywdzony. Przepisy nie przewidują, czy to ma być miesiąc czy dwa tygodnie. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia składasz na piśmie. Musi zawierać przyczynę rozwiązania umowy, np. "przyczyną rozwiązania

Urlopowe ABC

wtedy, kiedy umowa o pracę została z jakichś przyczyn rozwiązana. Jeśli jednak zaległy urlop wypracowany został wcześniej niż trzy lata przed momentem rozwiązania umowy, dodatkowe pieniądze nie należą się. Na koniec kwestia, która przez kilka ostatnich lat dotyczyła coraz mniejszej liczby pracowników

Dział ósmy - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac. Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w

Z kodeksem do Europy

zastępujesz etatowego pracownika tej firmy, który jest np. na urlopie wychowawczym. Więcej o pracy tymczasowej www.gazeta.pl/praca A co z wypowiadaniem umów na czas określony? Przy umowach ponadpółrocznych okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodniem, jeżeli taką możliwość zapisano w umowie. Umowy zawartej na

Co, gdy nie dostajesz pensji na czas

miesiącach spóźnienia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia składasz na piśmie. Musi znaleźć się tam przyczyna rozwiązania umowy, a więc np. "przyczyną rozwiązania umowy jest to, że od ... (tutaj data) nie dostaję pensji. Zaległość firmy wobec mnie sięga kwoty... (tutaj kwota). W

Pan Julio nie chce, żebyś tu pracowała

rozwiązania umowy o pracę nie był poinformowany przez związek zawodowy, jacy pracownicy korzystają z ochrony - zaznacza. Innego zdania jest Michał Wyszkowski, inspektor z Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu: - Z formalnego punktu widzenia nie ma żadnych wątpliwości, że firma złamała obowiązujące przepisy

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

się pokrzywdzony. Przepisy nie przewidują, czy to ma być miesiąc, czy dwa tygodnie. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia składasz na piśmie. Musi zawierać przyczynę rozwiązania umowy, np. "przyczyną rozwiązania umowy jest to, że od... nie dostaję pensji. Zaległość firmy

Trzeba zmienić kodeks pracy. Ale jak?

, przykładowo, przy wypowiedzeniu umów na pracę, trzeba podać przyczynę - pracodawca nie może więc np. zwolnić pracownika, bo uważa, że jest leniwy lub nieuczciwy. Bo taką przyczynę, opartą na domniemaniach pracodawcy, łatwo zakwestionować przed sądem pracy. Proponuję, by z kodeksu pracy wykreślić nakaz podania

Jakie masz prawa, kiedy pracodawca ci nie płaci

rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia musi być złożone na piśmie i zawierać przyczynę rozwiązania umowy, np. "przyczyną rozwiązania umowy jest to, że od...... nie dostaję pensji. Zaległość firmy wobec mnie sięga kwoty..... W związku z powyższym na podstawie art. 55 par. 11 kp rozwiązuję umowę o

Aby mieć ładne świadectwo

zakładu pracy (jeśli z któregoś z tych powodów skrócono ci okres wypowiedzenia umowy o pracę), liczba dni urlopu wypoczynkowego, który wykorzystałeś w dotychczasowej firmie w roku, w którym przestałeś pracować. Pracodawca nie musi wyliczać, ile ci zostało niewykorzystanego urlopu. Nowy zrobi nowy

Formy dyskryminacji w miejscu pracy

od pracodawcy zadośćuczynienia w wysokości np. 80 tysięcy PLN, musi najpierw sam dokonać wpłaty w wysokości 4 tysięcy PLN. W przypadku spraw o przywrócenie do pracy, za wysokość zadośćuczynienia uznaje się: przy umowach na czas określony - sumę wynagrodzenia za pracę do końca okresu przewidzianego w

Niepełnosprawny pracuje

przerwa pomiędzy umowami nie przekroczyła 1 miesiąca). WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony zależy od czasu pracy u danego pracodawcy i wynosi: dwa tygodnie - jeżeli pracownik pracuje krócej niż 6 miesięcy, jeden miesiąc - jeżeli pracownik był

Paragraf Matysiakowej

Fedak mówi, jak ważne są dla rynku pracy kwalifikacje pięćdziesięciolatków. Pani Renata wie, że chce pracować: - Ale jestem specjalistką w tym, co robiłam. Gdzie pójdę? Skończyłam w latach 70. ekonomię na UW. A policja angielskiego nas nie uczyła. Walczy o powrót do pracy, wicekomendant policji obiecuje

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

pracownika, przewidywany okres wykonywania umowy, miejsce wykonywania pracy). Rozwiązywanie umów: a) Umowa o pracę na czas określony automatycznie się kończy, gdy wygasa czas kontraktu. Wcześniej można ją wypowiedzieć tylko wtedy, gdy taką możliwość zapisano w umowie. Wypowiedzenie (płatne, nawet gdy

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

wypoczynkowych oraz długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Jeśli w firmie nie ma regulaminu pracy (czyli jest to firma, gdzie pracuje do 20 ludzi), przełożony musi poinformować, które godziny w jego firmie zaliczane są do pracy w nocy, kiedy wypłaca się wynagrodzenia, w jaki sposób pracownik potwierdza

Jak zamieszkać w Irlandii

mieszkanie ma pojedyncze i nieszczelne szyby. Na dodatek w Irlandii mocno wieje. Rezultat - rachunki za prąd w niektórych mieszkaniach potrafią być bardzo wysokie. Gdzie szukać - W Dublinie najlepiej jest szukać mieszkania między pracą a centrum (o ile się nie pracuje właśnie w środku miasta). Wtedy

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Takie zakończenie stosunku pracy może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Jeżeli pracodawca wręczy ciężarnej wypowiedzenie, a ona wygra w sądzie, musi przywrócić ją do pracy. Co więcej