rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

redPor

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Polega na zgodnym oświadczeniu woli stron pracodawcy i pracownika. Uznawane jest za najbezpieczniejsze dla pracownika i pracodawcy

Rozwiązanie umowy podczas choroby pracownika 

Pracownik od 01.08.2008 r. do dnia 29.08.2008 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. W dniu 25.08.2008 r. pracodawca otrzymał od niego propozycję rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 31.08.2008 r. Pracodawca nie stawia żadnych przeszkód - wyraża zgodę. Czy złożona przez pracownika propozycja rozwiązania umowy o pracę jest skuteczna, skoro pracownik jest nieobecny z powodu choroby? Czy pracownik powinien przedstawić swoją propozycję dopiero po zakończonym zwolnieniu lekarskim?

Jak się zwalniać z pracy?

Od dwóch lat źle mi się dzieje w moim miejscu pracy. Można to nazwać mobbingiem. Mój kierownik nie może na mnie patrzeć, a ja z depresją wylądowałam na zwolnieniu lekarskim (30 dni). Obojgu nam zależy na rozwiązaniu umowy o pracę. Pomimo poszukiwań nie znalazłam jeszcze nowej pracy. Kierownik proponuje rozwiązanie za porozumieniem stron z końcem miesiąca i 4 miesięczczne wypłaty. Znajoma radzi, aby to firma mnie zwolniła z 3 miesięcznym wypowiedzeniem i podała powód zwolnienia. Wtedy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W firmie pracuję od 6.5 roku, mam umowę na czas nieokreślony. Czy okresy wypowiedzenia liczą się do stażu? Czy to ma znaczenie? Czy przysługują mi jakieś dodatkowe świadczenia w wyniku rozwiązania umowy? Jestem matką samotnie wychowującą syna lat 13. Pomimo, że mam za sobą 15 lat pracy zawodowej i wyższe wykształcenie, w takiej sytuacji znalazłam się po raz pierwszy. Proszę o naświetlenie mi sytuacji i konsekwencji wyboru. (js)

Choroba pracownika a rozwiązanie umowy o pracę

Odpowiedź eksperta Art. 53 Kodeksu pracy daje pracodawcy możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy dłużej niż łączny okres

Kiedy można zwalniać dyscyplinarnie?

. dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę. Jest ono dopuszczalne także podczas trwania okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę rozwiązuje się wówczas natychmiastowo, a w świadectwie pracy należy jako podstawę rozwiązania umowy wypisać art. 52 § 1 pkt 1 KP.

Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

Co do zasady, pracodawca w świadectwie pracy, wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i

Molestowanie i mobbing w pracy

Ocena szans w tej konkretnej sprawie przekracza ramy krótkiej informacji prawnej. Można jednak wskazać ogólne reguły odpowiedzialności i ciężaru dowodów przy mobbingu. Pracodawca powinien przeciwdziałać mobbingowi w jego przedsiębiorstwie. Odpowiada on za własne działanie oraz za dopuszczenie do

Wypowiedzenie bez podania przyczyny

Odpowiedź eksperta Jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, wówczas może Pan jedynie wypowiedzieć umowę o pracę. Nie musi Pan podawać przyczyny, ale umowę należy wypowiedzieć, co oznacza, że umowa rozwiąże się wraz z upływem okresu wypowiedzenia, czyli po

Gdy boisz się zwolnienia

Gdy boisz się zwolnienia

pracuje - na czas nieokreślony, określony, okres próbny czy zastępstwo. Umowę na czas nieokreślony można rozwiązać poprzez wręczenie wypowiedzenia lub rozwiązania jej za porozumieniem stron. Wypowiedzenie oznacza, że pracownikowi przysługuje ściśle wyznaczony przez prawo pracy okres wypowiedzenia, który

Układ nie przetrwa?

Układ nie przetrwa?

Z założenia układy miały być dla pracodawców i pracowników wygodnym sposobem na określenie przywilejów i obowiązków obu stron. Jeśli pracodawca chciał np. zmienić godziny pracy załogi albo określić inne zasady wynagradzania, mógł to zrobić właśnie za pośrednictwem układu zbiorowego. Jego zapisy

Umowa o pracę

stron,przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia

Umowa na czas nieokreślony

, jej wypowiedzenie przez jedną ze stron lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może nastąpić w każdej chwili i dowolnie określać datę końca umowy. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony wymaga złożenia pisemnego oświadczenia jednej ze stron, tak aby

Jak zmienić pracę natychmiast?

Odpowiedź eksperta Proszę zaproponować pracodawcy, żeby zawarł z Panią porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę w terminie przez Panią wybranym. Może to być natychmiast, czyli już w dniu podpisania porozumienia albo dzień czy kilka dni później, według decyzji stron. Pracodawca musi się zgodzić na

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie (tak wyrok Sądu Najwyższego z 28 września 2004 r., IV CK 640/03, opubl. w OSNC z 2005, z. 9, poz. 157). Do lutego br. byłem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron i od tego czasu jestem zatrudniony na umowie

Umowa o pracę

Umowa o pracę

określony na zastępstwo (na czas określony obejmujący czas nieobecności innego pracownika) na czas nieokreślony Jak można rozwiązać umowę o pracę: za porozumieniem stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia bez okresu wypowiedzenia (dyscyplinarnie) po upływie terminu, na który została podpisana umowa w

Umowa na czas określony

określony przekształca się w bezterminową, nie stosuje się również, w przypadku kiedy pracownika zatrudniono na zastępstwo. Umowy na czas określony krótszy niż 6 miesięcy nie wolno wypowiedzieć. Wcześniejsze jej rozwiązanie może nastąpić jedynie za porozumieniem stron lub w trybie natychmiastowym - "

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

systemie nakładczym - tłumaczy Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz. Ekspertka dodaje, że wybór telepracy jako formy zatrudnienia może nastąpić zarówno przy zawieraniu umowy, jak i w czasie jej trwania na mocy porozumienia stron. Kluczowe będzie natomiast wskazanie miejsca wykonywania pracy np. miejsce

Umowa o pracę na okres próbny

, rozwiązaniu na mocy porozumienia stron. Okres wypowiedzenia takowej umowy wynosi: 3 dni robocze w przypadku 2-tygodniowego okresu próbnego, 7 dni w przypadku okresu 2 tygodni, oraz 14 dni w czasie 3-miesięcznego okresu próbnego. A w przypadku, kiedy pracodawca i pracownik przypadną sobie do gustu i zamierzają

Wypowiedzenie w czasie choroby

Odpowiedź eksperta Może Pani wypowiedzieć umowę o pracę w każdej chwili, nawet podczas choroby. To pracodawca nie może wypowiedzieć umowy podczas choroby pracownika. Może Pani także złożyć pracodawcy propozycję rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron i zaproponować datę (może być jak

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Pracodawca mógłby jednak rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na mocy porozumienia stron, ale pracownik może na to nie wyrazić zgody. Należy jednak pamiętać, że pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jednakże

Umowa o pracę na okres próbny

rodzaju. Umowa na okres próbny rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki została zawarta lub wcześniej - za wypowiedzeniem którejkolwiek ze stron lub na mocy porozumienia zawartego między pracodawcą i pracownikiem. Zgodnie z kodeksem pracy umowę taką można rozwiązać za trzydniowym okresem wypowiedzenia

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w ramach zwolnień indywidualnych. Ale tylko wtedy, gdy przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron i nie sprzeciwi się temu związek

Zwolnienia grupowe od A do Z

Zwolnienia grupowe od A do Z

lub straty odnosi pracownik w sytuacji zwolnienia grupowego rozwiązując umowę za porozumieniem stron? Jeżeli do rozwiązania stosunku pracy dochodzi na mocy porozumienia stron, zwolnienie ma charakter grupowy, gdy dotyczy co najmniej pięciu pracowników. W pozostałym zakresie brak jest różnic w sytuacji

Okres wypowiedzenia

dokonanego przez pracodawcę może być skrócony w połączeniu z wypłatą odszkodowania za pozostały czas. Okres wypowiedzenia można też skrócić zawierając porozumienie, w którym obie strony zgadzają się na taką możliwość. W takiej sytuacji pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie.Ustawowe okresy wypowiedzenia

Brak wypłaty w terminie

przysługuje Panu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Rozwiązanie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem (czyli jest prawo do zasiłku dla bezrobotnych). Oczywiście nie ma Pan obowiązku rozwiązania umowy. Ponadto

Odejść z pracy i nie spalić za sobą mostów

sam okres wypowiedzenia, zależnie od typu umowy o pracę z tym, że w przypadku wypowiadania umowy o pracę na czas nieokreślony pracownik nie musi uzasadniać swojej decyzji na piśmie. Jeśli chce uzyskać korzystne odstępstwa od regulacji kodeksowych (np. wcześniejsze odejście za porozumieniem stron lub

Spółdzielnie socjalne, czyli wędka zamiast ryby

), spółdzielnia stawia sobie i innym wysokie wymagania. Nie chce być traktowana jako "gorszy" podmiot na rynku, przeciwnie: chce konkurować z prywatnymi firmami na równych warunkach. Z drugiej strony, wiele wymaga od siebie - świadczy usługi wysokiej jakości, za co została wyróżniona tytułem "Super

Praca w domu i praca chałupnicza - czy można zarabiać siedząc na kanapie?

zrzeszającymi pracodawców i rządem. Strony porozumienia zgodziły się, że rozwój technologiczny zmienił rynek pracy do tego stopnia, że bez straty efektywności część pracowników może swoje obowiązki wykonywać poza biurem. W praktyce oznacza to, że zatrudnieni mogą pracować w domu, a polecenia od przełożonego

Wypowiedzenie umowy o pracę

dłuższych okresów ochronnych oraz wysokich odpraw. Różnicowanie sposobów zakończenia stosunku pracy ma na celu uelastycznienie prawa pracy w tym zakresie. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, rozwiązanie umowy może nastąpić: *na mocy porozumienia stron *przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem

Praca z domu w końcu będzie łatwiejsza?

Zdalne świadczenie pracy zostało wpisane do Kodeksu pracy w 2007 r. Był to owoc porozumienia zawartego pomiędzy związkami zawodowymi, organizacjami zrzeszającymi pracodawców i rządem. Strony porozumienia zgodziły się, że rozwój technologiczny zmienił rynek pracy do tego stopnia, że bez straty

Rozmowa rekrutacyjna bez stresu

są mało realistyczne. Z mojego doświadczenia wynika, że takie zachowania najczęściej są konsekwencją przekonania kandydatów, iż rozwiązanie umowy o pracę w innych okolicznościach niż za porozumieniem stron jest powodem do wstydu i niekomfortowym punktem życiorysu zawodowego, który należy zatuszować

Kogo nie można zwolnić

firma, potem ZUS), zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Uwaga: Firma może zwolnić chorego za porozumieniem stron lub z przyczyn dyscyplinarnych. Pracy nie może natomiast stracić osoba ujawniająca jakikolwiek rodzaj dyskryminacji, czyli np. zeznająca w sądzie pracy w sprawie dotyczącej

Podwyżka na wyciągnięcie ręki

. W Kodeksie pracy nie znajdziemy zapisu, który cokolwiek w tym temacie nakazuje. Wyjątkiem jest płaca minimalna, czyli najniższe dopuszczalne wynagrodzenie za pracę na etacie. Reguluje ją ustawa i z kwotą ustaloną w wyniku porozumienia strony rządowej, reprezentacji pracowników i pracodawców nie ma

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika 5. nie zawierając kolejnej umowy o pracę w przypadku, gdy zawarta była umowa na czas określony. POROZUMIENIE STRON Jeśli szef zamiast zwolnienia zaproponuje ci rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, pamiętaj, że ta forma rozstania lepiej wygląda w

Umowa na zastępstwo

- zastępcy może nieco różnić się od warunków zawartych w umowie osoby zastępowanej. Ponadto pracodawca ma możliwość zmiany wynagrodzenia za pomocą porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.Tak więc gratyfikacja pracownika zastępcy nie musi być taka sama jak u nieobecnego zastępowanego pracownika. Jednakże

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), 3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), 4) z upływem czasu, na który była zawarta, 5) z

Jak mogą cię zwolnić?

zaproponuje ci rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, nie decyduj się od razu. Wprawdzie porozumienie stron lepiej wygląda w życiorysie ale pamiętaj, że ta forma rozstania z pracodawcą jest dla ciebie mniej korzystna. Odbiera ci możliwość odwołania się do sądu i walki o odszkodowanie lub przywrócenie do

Pierwszy wyjazd bez ryzyka

, - warunki ubezpieczenia społecznego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych, - obowiązki i uprawnienia pracownika oraz agencji, - zakres odpowiedzialności cywilnej pracownika i agencji na wypadek niewywiązania się z umowy jednej ze stron, - informację o tym, kto pokrywa koszty dojazdu

Jak podnosić płacę minimalną?

stroną związkową - przekonuje. Propozycje stawałyby się obowiązujące dopiero, gdy nie udałoby się stronom porozumieć co do innego rozwiązania. Zdaniem Kruszyńskiego wzrost płacy minimalnej jest koniecznością. Obecnie, jeśli dwie osoby pracujące za płacę minimalną decydują się na założenie rodziny, to

Kodeks pracy

pracę Art. 30. [Rozwiązanie umowy] § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), 3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia

Boczna furtka do armii

jedynie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych - mówi Łukasz Witkowski, przedstawiciel Pracodawców RP. - To ingerencja w politykę zatrudnienia. Poza tym proponowany w ustawie zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę z powodu nieobecności

Zasiłek dla bezrobotnych: komu przysługuje zasiłek z urzędu pracy?

dotyczących zakładu pracy - zasiłek przysługuje. Podobnie, kiedy rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Pieniędzy z urzędu nie dostanie osoba, która została zwolniona ze swojej winy bez wypowiedzenia

Google przybliży kosmos

się oprzeć na rozwiązaniach dostarczanych przez lidera w dziedzinie przetwarzania i wyszukiwania. Ma to usystematyzować i poukładać dane posiadane przez NASA oraz ułatwić do nich dostęp szaremu Kowalskiemu, czy Smith'owi. Obie strony umowy będą także wspólnie zmagać się z problemami technicznymi

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

porozumieniem stron. Art. 52 K.P. podaje wprost przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Lee: Jak wygląda wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach w delegacji? Czy pracodawca może określić delegację mianem szkolenia i nie płacić za nadgodziny? Wiele międzynarodowych firm obecnie tak robi - np. przy

Też możesz wziąć roczny urlop

. Z kodeksowego punktu widzenia bezpłatny urlop to porozumienie między pracownikiem i pracodawcą, czyli obydwie strony muszą na nie przystać. Szef może również nie zgodzić się pełen wymiar urlopu, o który prosimy i przyznać nam tylko jego część. Nie ma możliwości odwołania się od niej np. do sądu lub

Spytaj prawnika o prawa pracy

Zasiłek za porozumieniem Rezygnuję z pracy, mam odejść za porozumieniem stron. Czy w takiej sytuacji mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych? - To zależy od tego, z czyjej inicjatywy dochodzi do rozwiązania umowy o pracę. Jeśli z inicjatywy pracodawcy, to najprawdopodobniej zasiłek ten dostaniemy

Chcesz się zwolnić z pracy? To czytaj dalej

jako "ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych z winy umyślnej", dzięki czemu można rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika (mówi o tym art. 52). Kierownik nie wie ile zarabia pracownik Z pracy najczęściej odchodzimy z powodu za małych pieniędzy i niezadowolenia wynikającego z niezbyt

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

pracy, wysokość wynagrodzenia (art. 29 kp). Jeśli tego nie zrobi to grozi mu grzywna. Ważne: W każdej chwili możesz rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron - nawet z dnia na dzień (art. 30 par. 1 pkt 1 kp). Jednak wtedy musi się zgodzić na to twój szef. Umowa na czas nieokreślony Ta umowa daje

Rozmowa z minister pracy i polityki społecznej

pieniądze na tworzenie miejsc pracy i samozatrudnienie. Dlaczego tak długo trwały rozmowy o pakiecie antykryzysowym? Co przeszkadzało? - Nie jest prosto prowadzić dialog ze stroną społeczną. Związki zawodowe i pracodawcy prowadzili dialog autonomiczny, strona rządowa zgodnie z umową czekała na wyniki

Telepraca (prawie) usankcjonowana

również nowy rodzaj dodatkowej umowy - podpisywanej przez obie zainteresowane strony - telepracodawcę i telepracownika. Tym samym - status tego ostatniego, który wcześniej regulowało stworzone pięć lat temu unijne Ramowe Porozumienie w Sprawie Telepracy zostanie zawarty również w polskim ustawodawstwie. Z

Forma wypowiedzenia dokonywanego przez pracodawcę

1.3.1.Według regulacji art. 30 § 3 KP oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Przepis ten nie obejmuje natomiast swą dyspozycją oświadczeń o nieprzyjęciu propozycji jednej strony przez drugą stronę w przedmiocie terminu rozwiązania umowy o pracę

Kiedy i kogo nie można zwolnić

wydawnictwie. Szef postanowił ją zwolnić, tłumacząc to oszczędnościami w firmie. Zaproponował rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Kobieta jednak go nie przyjęła i poprosiła o rozwiązanie za wypowiedzeniem. Dzięki temu zyskała należne przy jej stażu pracy trzymiesięczne wypowiedzenie. W tym czasie cały

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

prawo do zasiłku już po siedmiu dniach od momentu rejestracji. Jeżeli odszedłeś za porozumieniem stron lub wypowiedziano ci umowę o pracę, to pieniądze dostaniesz po trzech miesiącach. Jeżeli była to dyscyplinarka, zasiłek otrzymasz dopiero po pół roku. Zasiłek przysługuje także wtedy, gdy byłeś

Bitstream access czyli TP SA vs. operatorzy

Usługi oparte na tzw. bitstream access świadczone miały być dzięki umowie o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych. Porozumienie to zawarte zostało pomiędzy siedmioma operatorami

Przepisy dotyczące wakacyjnej pracy nieletnich

na czas określony bądź próbny) lub z dniem wykonania pracy (umowa na czas wykonania określonej pracy). W każdej chwili można też rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Ważne: Nieletni, którego przyjmujesz do pracy, musi mieć ukończone 15 lat. Powinien mieć także zaświadczenie lekarskie, że dana

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

pracy, miejsce jej wykonywania, termin rozpoczęcia pracy, wysokość wynagrodzenia (art. 29 kp). Jeśli tego nie zrobi, grozi mu grzywna. W każdej chwili można rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron - nawet z dnia na dzień (art. 30 par. 1 pkt 1 kp). Wymaga to zgody twojej i szefa. Umowa na czas

Rozw. umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika

umowy należy uznać za naruszające przepisy prawa pracy. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzeni nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną

Auchan poległ na nadgodzinach

niezałatwione reklamacje. Ale kierowniczka działu personalnego przedstawiła mu taką propozycję: jeżeli zgodzi się na zaliczenie części nadgodzin do trzymiesięcznego wypowiedzenia, umowa zostanie rozwiązana w trybie porozumienia stron. - Musiałem się zgodzić - tłumaczy mężczyzna. - Miałem na utrzymaniu rodzinę

Kontrole inspekcji pracy dotyczące świadectw pracy

pracodawców błędnie wypełnia świadectwa. Najczęściej wpisują informacje, które bez wyraźnej prośby pracownika nie powinny się tam znaleźć, chodzi np. o wysokość zarobków czy zdobyte kwalifikacje. - Czasami pracodawcy wpisują do świadectwa nieprawdziwe informacje. Np. umowa została rozwiązana za wypowiedzeniem

Na saksy z ZUS: będą zmiany?

wprowadzona przed sezonem prac w rolnictwie. - Ludzie, którzy tam wyjeżdżają, teraz o niczym nie wiedzą - mówi Kasprzyk i dodaje, że po wystąpieniu rozmawiał na ten temat z wiceministrem gospodarki Jackiem Męciną. - Wiceminister zapewnił mnie, że strona polska poszuka innych rozwiązań dostosowania się do

Naczelny inżynier musiał odejść z kopalni, bo oskarżano go o mobbing

zatrudnieniu i największej wydajności w JSW. Ale skargi na chamski sposób zarządzania wciąż się powtarzały, potwierdziły to rozmowy z załogą podczas kontroli. - Liczą się wyniki, ale nie ma ludzi niezastąpionych - mówi prezes kopalni. Dlatego szefowie JSW zgodzili się na odejście naczelnego za porozumieniem

Czy saksy będą się opłacać

ubezpieczenia w Polsce, a niemiecki pracodawca odprowadzi tylko składkę na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (ok. 2 proc. zarobków). Ale ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. - Strona niemiecka może wystąpić o stosowanie tego rozwiązania na dłuższy okres, który zgodnie z przepisami unijnymi może wynosić

OPZZ nie zaakceptuje wszystkich zmian w kodeksie pracy

zaproponowało własne rozwiązania. Teraz czeka na to w jakim kształcie rząd przedstawi Sejmowi projekt nowego kodeksu pracy. "Jeśli w tym projekcie nie zostaną uwzględnione nasze propozycje, to staniemy zdecydowanie po drugiej stronie barykady" - podkreślił Ryszard Łepik.

Oświadczenia woli o wypowiedzeniu

wypoczynkowe, Warszawa 1997, s. 74; M. Gersdorf, Okresy wypowiedzenia - zagadnienia praktyczne, PiZS Nr 11/1998, s. 34. 1.2.2.Do oświadczeń woli w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracę (odmiennie niż przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron - por. uchwałę z 31.8.1989 r., III PZP 37/89, OSNCP z

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział I - Przepisy ogólne

; 1-1. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. § 1-2. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy

Uwaga! Praktyki!

studentów to szansa na praktykę w "swoim zawodzie" (studenci kierunków społecznych, ekonomiści, prawnicy itd). Wiele instytucji potrzebuje ochotników. Najobszerniejsza baza danych znajduje się na stronie www.klon.org.pl. Podstawą rozpoczęcia wolontariatu jest porozumienie. Musi być pisemne, jeśli

Dział jedenasty - Układy zbiorowe pracy. Rozdział I - Przepisy ogólne

stronom porozumienia. Art. 241-7. § 1. Układ rozwiązuje się: 1) na podstawie zgodnego oświadczenia stron, 2) z upływem okresu, na który został zawarty, 3) z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron. § 2. Oświadczenie stron o rozwiązaniu układu oraz

Dla Gazety komentują:

złego, to nie można mówić, że tak działa cała branża. Moim zdaniem sytuacje, o których mówi metropolita, są incydentalne. Jestem zaskoczony, że pracownicy skarżą się na zbyt niskie wynagrodzenia, bo jest to przecież wolna decyzja i kwestia umowy, którą podpisują obie strony. Hipermarkety inwestują w

Urlopowe ABC

nową pracę w 1 kwietnia, to będzie mu przysługiwało 20 dni urlopu. Jeśli jednak ma umowę na czas określony, na przykład na sześć miesięcy, to będzie miał tylko 13 dni wolnego. Wynagrodzenie za urlop Kto pierwszy raz wrócił z wakacji i spojrzał na swój odcinek, zauważył na pewno dziwną pozycję

Okres wypowiedzenia

nawiązany nowy stosunek pracy na czas nie określony (wyrok z 5.5.1976 r., I PR 79/76, Sł. Prac. Nr 1/1976, s. 27). Umowa o pracę ulega rozwiązaniu za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika także wtedy, gdy pracodawca zatrudniający pracownika wyraził zgodę na podjęcie przez niego zatrudnienia u innego

Porady "Gazety Praca". Z dyżuru prawnika

stanowiącego przeszkodę w osobistej opiece nad dzieckiem. Żona nadal przychodził do pracy i wykonuje swoje obowiązki, chociaż upłynął już termin, na który zawarto z nią umowę o pracę na czas określony. Czy to zgodne z prawem? Jeśli pracownik po rozwiązaniu się umowy terminowej (np. zawartej na czas określony

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

czasie urlopu możesz odejść za porozumieniem stron albo bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Kiedy twój urlop może być skrócony? Kiedy pracodawca zmniejszy ci etat. Wtedy urlop będzie ci wyliczony proporcjonalnie do nowego wymiaru czasu pracy - gdy będzie to np. pół etatu, liczna dni wolnych skróci się o

Skorzystaj z cudzego pomysłu na biznes

lokalu. Są jeszcze pewne ograniczenia. Np. to, jak ma wyglądać sklep w środku (meble, kolory ścian itp.), narzuca sieć. Przedsiębiorca musi się do wytycznych zastosować. Franczyzodawcy często bowiem robią niezapowiedziane kontrole. Gdy wykryją jakieś braki, mogą umowę rozwiązać. Krzysztof Kowalczuk za

Aby mieć ładne świadectwo

siedmiu dni, np. pocztą albo kurierem. Bez znaczenia dla obowiązku wydania świadectwa jest rodzaj umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na czas określony) i sposób jej rozwiązania (za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem

Prawa matek - wszystko o urlopach i zasiłkach

ogłoszenia jego upadłości. Pracodawca jest zobowiązany uzgodnić z reprezentującą cię zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. Wtedy otrzymujesz zasiłek z ZUS w wysokości zasiłku macierzyńskiego. W trakcie urlopu macierzyńskiego umowa o pracę może być rozwiązana za porozumieniem

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

chwilą zrealizowania zadania (np. rozładowania towarów z magazynu). Tej umowy nie można wypowiadać. c) Obie umowy można w każdej chwili rozwiązać za porozumieniem stron. d) Pracę natychmiast stracisz, jeśli np. popełnisz przestępstwo, przyjdziesz pijany do pracy itp. Ważne dla kobiet w ciąży! Wobec

Dział jedenasty - Układy zbiorowe pracy. Rozdział III - Zakładowy układ zbiorowy pracy

innej podstawie niż stosunek pracy. Art. 241-27. § 1. Ze względu na sytuację finansową pracodawcy strony układu zakładowego mogą zawrzeć porozumienie o zawieszeniu stosowania u danego pracodawcy, w całości lub w części, tego układu oraz układu ponadzakładowego bądź jednego z nich, na

Będzie łatwiej zwalniać

zwolnieniach grupowych (m.in. o przyczynie zwolnień i liczbie zredukowanych pracowników) z 45-dniowym wyprzedzeniem. Za tydzień ten czas skróci się o 15 dni. Pracodawca będzie miał mniej czasu na zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi (20 zamiast dotychczasowych 30 dni). W porozumieniu pracodawca musi

Zanim napiszesz list motywacyjny, sprawdź słowniczek z działu kadr!

może w sobie jedną umiejętność albo kilka, np. komunikatywność. Na komunikatywność składa się kilka rzeczy - sprawność wyrażania swoich myśli, umiejętność porozumienia się z każdym, świetny kontakt z innymi. *Za pomoc dziękujemy psychologowi Markowi Sztomberskiemu z wrocławskiej firmy szkoleniowej

Dziesięć najważniejszych zmian w kodeksie pracy

koniec z tym. Płatne dni będą się należeć tylko wtedy, gdy pracownik zostanie zwolniony przez pracodawcę bądź odejdzie za porozumieniem stron. To rozwiązanie racjonalne, gdyż pracownik, który postanawia odejść z pracy, z reguły ma już na oku nową. 5. Delegacja to też praca Za podróże służbowe pracodawca

Jakie masz prawa, kiedy pracodawca ci nie płaci

zainteresować, co się dzieje. Co możesz zrobić? Rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia Jeśli nie możesz doczekać się na wypłatę (przepisy nie przewidują, czy to ma być miesiąc, czy dwa tygodnie; to zależy od ciebie, kiedy czujesz się pokrzywdzony), to masz prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

na trzy miesiące daje 25 proc. rocznego wymiaru urlopu. Gdy tych umów jest kilka, dni urlopu oczywiście sumuje się. Natomiast jeśli szef nie przedłuży umowy, musi zapłacić nam ekwiwalent urlopowy za czas u niego przepracowany. Przy tym nie ma znaczenia, czy pracujesz na cały etat, czy tylko na część

Jak się sprawdza ustawa o promocji zatrudnienia

to, że Krajowa Rada Zatrudnienia po pół roku funkcjonowania ustawy napisała do niej 60 stron poprawek! Nowelizacją lada moment ma się zająć Sejm (szczegóły - poniżej). Na szczęście tak zły był tylko zeszły rok. W 2005 r. ustawa weszła zaopatrzona we wszystkie najważniejsze rozporządzenia, które

Dział siódmy - Urlopy pracownicze. Rozdział I - Urlopy wypoczynkowe

postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Art. 172. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie

Trzeba zmienić kodeks pracy. Ale jak?

umowa musi być zawarta na czas nieokreślony? Mieczysław Kabaj: W tej kwestii należy wprowadzić pełną swobodę. Hiszpania jest przykładem skuteczności tego rozwiązania. Na przełomie lat 80. i 90. stopa bezrobocia sięgała tam 20 proc. Związki zawodowe i przedstawiciele pracodawców podpisali wówczas

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

- nawet, jeśli sama złożyłaby wniosek o zwolnienie za porozumieniem stron, a dopiero później dowiedziała się, że jest w ciąży, mogłaby wycofać ten wniosek i dalej podlegać ochronie (orzeczenie Sądu Najwyższego z 19 marca 2002, Sygnatura: I PKN 156/2001; orzecznictwo: OSNP 2004/5/78). Uwaga! Jeśli

2006: Co tam, panie, w komputerach?

będzie słabsza technicznie, to i tak zwycięstwo będzie ewidentnie po jej stronie - głównie z powodu rewolucyjnego sterowania. Szefowie Sony podkreślali, że Xbox 360 i Wii będą za drogie dla europejskich graczy i z tego powodu to właśnie PlayStation 3 osiągnie sukces. Było to o tyle śmiałe twierdzenie, że

Jak Polki niańczyły francuskich urwisów

. Agnieszka słała rozpaczliwe e-maile do znajomych młodych matek i koleżanek studiujących psychologię. Wszyscy radzili jej metodę łagodnej perswazji. Po miesiącu bombardowania spokojem i miłością, dzieci Agnieszkę pokochały, za to matka szczerze ją znienawidziła. Nie mogły się porozumieć. Matka uważała, że

Prokom. Wielki szlem

Ruchu. Znajomość specyfiki tej firmy ułatwia nam projektowanie rozwiązań komputerowych. System komputerowy w Ruchu miał objąć m.in. obrót towarów. Ale tę część systemu udało się wprowadzić tylko w dwóch oddziałach. W zeszłym roku Ruch podpisał z Prokomem kolejną umowę "o rozwoju systemu

Manipulacja. Przewodnik po technikach manipulacyjnych

, porozumienia, obie strony chętniej godzą się na kompromis. A to najlepszy klimat do rozwiązywania trudnych problemów. Niepełne pełnomocnictwo Po długich negocjacjach udało ci się sprzedać swój produkt za dobrą cenę. Podpisałeś już umowę przedwstępną, gdy pełnomocnik twojego klienta ze smutną miną informuje cię

Reportaż o Janie Kulczyku

zbyt mały, by jego spółka wyszła na swoje. Andrzej Urbanik, obecny szef ABiEA, twierdzi, że jego poprzednik i minister Liberadzki za bardzo się pospieszyli z podpisaniem umowy z Kulczykiem: - To była niedobra umowa. Miała ogromne luki, porównuję ją do sera szwajcarskiego. Każda ze stron mogła

Tam gdzie rosną borówki

Porozumień Sierpniowych - ubolewa Piotr Kaszuba. - A wywiad z Wałęsą jest dopiero na dziewiątej stronie. Tylko cicho na granicy - Nie!!! - odpowiadamy jednym głosem. Zdrowy psychicznie zbieracz Na promie przeglądam raz jeszcze umowę i materiały szkoleniowe, jakie każdy uczestnik wyprawy dostaje od

Zła wiadomość: zostałeś zracjonalizowany

poszedł zapytać, o co chodzi. Nie chciał mieć "wilczych papierów", poprosił więc o zwolnienie za porozumieniem stron. - Czy pani wie, że mieli już je przygotowane? Pakował do pudeł swoje rzeczy, gdy koleżanka z sąsiedniej zagródki wy-tłumaczyła mu: - Zawsze tak robią, gdy nie chcą płacić odprawy