termin wypowiedzenia

e-prawnik

Wypowiedzenie umowy o pracę - termin wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę - termin wypowiedzenia

W dniu 10 marca szef wezwał mnie do oddziału na spotkanie. Mam prawo sądzić, że wręczy mi wypowiedzenie. Pracuję w firmie od 12 kwietnia 2005 r. Od 12 kwietnia 2008 r. nabywam prawo do 3 miesięcznego wypowiedzenia. Obecnie okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. Czy szef na spotkaniu 10 marca może wręczyć mi wypowiedzenie nie czekając na koniec miesiąca? Czy takie rozwiązanie umowy będzie ważne? Jeżeli dostanę wypowiedzenie z pracy z okresem miesiąca, a po 11 kwietnia automatycznie zostanie mi wydłużone na trzymiesięczne? Jak to powinno być zrobione, aby było zgodne z prawem? Czy może mi zostać zaproponowane rozwiązanie umowy bez świadczenia pracy? Jeżeli tak to z jakimi warunkami? Czy może zaproponować nowe stanowisko i nowe warunki wynagrodzenia do momentu rozwiązania umowy o pracę? Czy muszę podpisać wypowiedzenie w dniu otrzymania wypowiedzenia, nawet jeżeli nie będę zgadzał się z treścią?

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zalicza się do okresu pracy, więc rozumiem, że w tym czasie nabywa się również prawa do proporcjonalnego urlopu. Czyli od 01.01.08 r. do 31.03.08 r. będzie to prawo do 7 dni urlopu (przy prawie do 26 dni urlopu rocznie) w podstawowym 5 dniowym 8 godzinnym czasie pracy. Ponadto skoro w wypowiedzeniu umowy powodem wypowiedzenia jest likwidacja etatu ze względu na złą sytuację finansową firmy, to rozumiem, że pracodawca zastosował wypowiedzenie umowy w trybie art. 36[1] kp. Ponieważ w umowie o pracę jest 3 miesięczny okres wypowiedzenia, a pracodawca skrócił ten okres w wypowiedzeniu umowy do 1 miesiąca, za pozostałe 2 miesiące przysługuje odszkodowanie. Jeżeli jednak umowa o pracę wypowiadana jest w trybie art. 36[1] kp, to co dzieje się z urlopem za czas, za który zostaje wypłacone odszkodowanie? Jak interpretować w temacie urlopów art. 36[1] § 2? Czy przy powyższym ujęciu powodów wypowiedzenia umowy o pracę może wchodzić w grę jeszcze inny tryb tego wypowiedzenia i stosowanie innych przepisów kp? Jaka jest procedura dochodzenia odszkodowania w powyższym trybie? Jakie są terminy ewentualnego pozwu do sądu pracy? Kiedy pracodawca powinien wypłacić to odszkodowanie?

Gdy boisz się zwolnienia

Wypowiedzenie wypowiedzeniu nierówne. Co przysługuje w momencie rozwiązania umowy i z jakich obowiązków musi wywiązać się pracodawca?

Ile o swoich prawach w pracy wiedzą młodzi?

, czyli zatrudniony - w każdym czasie. Wypowiedzenie zlecenia następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że wypowiadający określa inny termin, albo do umowy wpisano okres wypowiedzenia. Uczestnicy warsztatów chcieli też wiedzieć, jakie są świadczenia podczas urlopów macierzyńskich. W przypadku

Umowa o pracę

Umowa o pracę

określony na zastępstwo (na czas określony obejmujący czas nieobecności innego pracownika) na czas nieokreślony Jak można rozwiązać umowę o pracę: za porozumieniem stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia bez okresu wypowiedzenia (dyscyplinarnie) po upływie terminu, na który została podpisana umowa w

Kiedy szef nie może zwolnić?

Kiedy szef nie może zwolnić?

rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Wówczas pracodawca musi uzgodnić z reprezentującym pracownicę związkiem zawodowym termin rozwiązania umowy o pracę. A jeśli nie

Gdy pracodawca zwalnia

Gdy pracodawca zwalnia

zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i strony przewidziały możliwość jej wcześniejszego rozwiązania w tym trybie. Uwaga! Jeżeli została zawarta na okres do 6 miesięcy, nie można jej wypowiedzieć. Po upływie terminu, do kiedy powinna obowiązywać, jeśli nie zostanie przedłużona, zostaje automatycznie

Ozusowane zlecenia, nowe urlopy rodzicielskie, 1000 zł na dziecko i zmiany okresów wypowiedzeń. Co się zmieni w 2016 r.?

Rok 2016 przynosi dużo nowości, jeśli chodzi o uregulowania dotyczące rynku pracy. Oto najważniejsze z nich. Porządki w etatach Od przyszłego roku zrównane zostaną okresy wypowiedzeń w etatach na czas określony i nieokreślony. Dotychczas, w umowach o pracę bez terminu ważności obowiązywały - w

Okres wypowiedzenia

Termin stosowany w związku z rozwiązywaniem umów o pracę. Określa czas pomiędzy dniem wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną ze stron a dniem zakończenia stosunku pracy. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się z początkiem kolejnego miesiąca lub tygodnia, po tym, w którym złożono wypowiedzenie (umowa

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

najmniej 6 miesięcy - 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata Strony umowy o pracę mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Długość okresu

Umowa o pracę

nich w szczególności:rodzaj pracy,miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy. Dodatkowo może zawierać inne, dowolne ustalenia akceptowane zgodnie przez obie strony, Istotne jest

Umowa na czas nieokreślony

druga strona miała sposobność zapoznania się z dokumentem. Jeśli wypowiedzenie następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia to obie strony muszą przestrzegać odpowiednich terminów. Tzw. okresy wypowiedzenia zależą od czasu zatrudnienia u obecnego pracodawcy i wynoszą:dwa tygodnie jeśli pracownik był

Wypowiedzenie umowy o pracę

Rejonowego dla Warszawy Pragi, Wydział X Pracy w terminie czternastu dni od doręczenia Panu/Pani niniejszego pisma". Terminy odwołań oraz żądań przywrócenia i odszkodowania Należy podkreślić, że zachowanie terminów jest niezbędne dla złożenia określonego żądania. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o

Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

Odpowiedź eksperta Skoro obowiązujący Panią termin wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a wypowiedzenie zostało dokonane 22 grudnia 2007 r. umowa o pracę uległa rozwiązaniu w dniu 31 stycznia 2008 r. (zgodnie z uregulowaniem art. 30 § 2[1] kp). Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę

Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

Skoro obowiązujący Panią termin wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a wypowiedzenie zostało dokonane 22 grudnia 2007 r. umowa o pracę uległa rozwiązaniu w dniu 31 stycznia 2008 r. (zgodnie z uregulowaniem art. 30 § 2[1] kp). Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich

Jak wypowiedzieć umowę o pracę na zastępstwo?

do pracy, uzasadnione jest umożliwienie pracodawcy szybkiej reakcji na taką sytuację poprzez wypowiedzenie umowy zastępcy. Krótki termin wypowiedzenia daje ponadto pracodawcy możliwość zmiany pracownika zastępczego w przypadku stwierdzenia, że ten niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki. Z drugiej

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Udziela się go na pisemny wniosek ojca wychowującego dziecko. Tata musi złożyć wniosek w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem dni wolnych. Dzwoniący chcieli tez wiedzieć jak długo, po zmianach w prawie, trwa urlop macierzyński? Podstawowy wymiar tego

Dla ponad 70 proc. Polaków nic nie usprawiedliwia opóźnienia wypłaty

Dla ponad 70 proc. Polaków nic nie usprawiedliwia opóźnienia wypłaty

usprawiedliwieniem dla niewypłacenia w terminie wynagrodzenia pracownikom. Wśród sytuacji, w których część z nas zaakceptowałaby opóźnienie lub nieotrzymanie pensji, znalazły się te, które wiązały się z trudną sytuacją finansową przedsiębiorstwa. Występowanie zatorów płatniczych, czyli brak zapłaty od kontrahentów

Nieodebranie z poczty wypowiedzenie uznaje się za doręczone

oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemane faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią. Oznacza to, że nieodebranie przesyłki przez pracownika nie ma wpływu na skuteczność dokonanego wypowiedzenia i nie ma podstawy do przywrócenia przekroczonego terminu (art

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 1

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 1

czynnikami (jakość i koszty dojazdu, miejsce zamieszkania pracownika, sytuacja rodzinna) może uzasadniać odrzucenie nowych warunków. Od wypowiedzenia zmieniającego można, tak jak w przypadku zwykłego wypowiedzenia złożyć odwołanie w terminie 7 dni do sądu pracy. Niezależnie od tego można złożyć do momentu

Umowa na czas określony

Umowa o pracę, w której zawarto informację o terminie jej rozwiązania. Termin ten może być określony poprzez datę lub wskazanie konkretnej sytuacji - wykonanie zadania, powrót osoby zastępowanej. Przepisy nie definiują maksymalnej długości okresu, na jaki można zawrzeć umowę na czas określony

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

takiej sytuacji pracownik może rozwiązać umowę o pracę? Tak, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (wypłacenie wynagrodzenia za pracę w terminie jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy). W takim

Polskie opiekunki zastrajkowały w Szwajcarii. I wygrały podwyżkę

Polskie opiekunki zastrajkowały w Szwajcarii. I wygrały podwyżkę

Protestujące opiekunki domagały się podniesienia godzinowej stawki wynagrodzenia. 26 czerwca szwajcarski związek zawodowy Unia, który wspierał strajkujące Polki, zawarł w tej sprawie porozumienie z zatrudniającą je firmą Primula. Obie strony zastrzegły dwutygodniowy termin do zaakceptowania bądź

Nie wypada palić mostów

pozycję w takich przypadkach mają osoby dysponujące specjalistycznymi kompetencjami. To na nie pracodawcy są bardziej skłonni czekać. - Zwykle tacy pracownicy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę lub na kontrakcie, który wiąże się z określonym czasem wypowiedzenia. Przyszły pracodawca musi liczyć się

Najczęstsze pytania o problemy w pracy

1. Pracuję na zlecenie już drugi miesiąc, ale nie mam jej na piśmie. Czy są przepisy, które wskazywałyby termin, w jakim umowa-zlecenie powinna zostać zawarta? Niestety nie. Umowa-zlecenie podlega przepisom Kodeksu cywilnego, który - w przeciwieństwie do Kodeksu pracy - nie zawiera przepisów

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 2

sprzedaży i osoby odpowiedzialne za zdobywanie zamówień mają całą premię, natomiast pozostali pracownicy , którzy nie mają w zakresie obowiązków pozyskiwania klientów, mają potrącaną premię w różnej wysokości. Mam jeszcze pytanie odnośnie wypowiedzenia warunków pracy i płacy oraz przyjęcia nowych warunków

Zwolnienia i wypowiedzenia

Za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, grupowo, dyscyplinarnie. Każda forma zwolnienia z pracy daje pracownikowi inne prawa. Są też grupy pracowników szczególnie chronionych, jak matki, ojcowie, seniorzy czy związkowcy. Gdy dostajesz wypowiedzenie Ewa, pracowniczka jednego z hoteli na Mazurach

Nauczycielu: co możesz zrobić, jeśli zwolnią cię ze szkoły

Co ma zrobić nauczyciel, który został bez pracy? Powinien zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny. Pozwoli mu to uzyskać zasiłek i skorzystać z form aktywizacji oferowanych przez urząd. W jakim czasie po ustaniu zatrudnienia należy się zarejestrować? Nie ma ustawowego terminu na

Jak zmienić pracę natychmiast?

Odpowiedź eksperta Proszę zaproponować pracodawcy, żeby zawarł z Panią porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę w terminie przez Panią wybranym. Może to być natychmiast, czyli już w dniu podpisania porozumienia albo dzień czy kilka dni później, według decyzji stron. Pracodawca musi się zgodzić na

Obecność obowiązkowa

, żeby pokazać pracodawcy, że jednak przydadzą się firmie, że można na nich liczyć. Z drugiej strony jak już to wypowiedzenie jest bardzo realne, to ludzie często idą na zwolnienie chorobowe, bo chcą się przed utratą pracy ochronić, czy raczej odłożyć ją w czasie - przepisy uniemożliwiają złożenie

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strona w dokonanym wypowiedzeniu określa inny termin zakończenia umowy. Ponadto w umowie zlecenia można określić termin wypowiedzenia umowy. Dodatkowo należy wskazać, że w myśl orzecznictwa Sądu Najwyższego umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

terminy! Uwaga! Gdy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę wręczono zatrudnionemu na czas nieokreślony, ma on tylko siedem dni na odwołanie. Jeśli zaś chodzi o dyscyplinarkę, termin jest dwa razy dłuższy i wynosi 14 dni. Bieg tych terminów liczy się od momentu wręczenia zatrudnionemu pisma

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje, do końca okresu, w którym korzystałby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy. W jakim terminie pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie? Czy może ustalić z pracownikami, że będzie je wypłacał 15 dnia następnego miesiąca

Umowa agencyjna - co to takiego?

zawierana jest na czas określony, np. na rok, ale jeżeli jest przez obie strony wykonywana po tym czasie, zmienia się w "umowę na czas nieoznaczony". Można taką umowę rozwiązać, ale z zachowaniem określonych terminów wypowiedzenia. W pierwszym roku jej trwania okres wypowiedzenia to miesiąc, w

Jak mogą cię zwolnić?

pamiętać o bardzo krótkich terminach na złożenie odwołania do sądu. Gdy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę wręczono zatrudnionemu na czas nieokreślony, ma on tylko siedem dni na odwołanie. Jeśli zaś chodzi o dyscyplinarkę, termin jest dwa razy dłuższy i wynosi 14 dni. Bieg tych terminów liczy się

Jak się nie dać zwolnić

przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 264 par. 2 K.P.). Po drugie: policz, ile ci brakuje do emerytury Jeśli okaże się, że nie więcej niż cztery lata pozostało ci do "ustawowego

Umowa o pracę na okres próbny

rodzaju. Umowa na okres próbny rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki została zawarta lub wcześniej - za wypowiedzeniem którejkolwiek ze stron lub na mocy porozumienia zawartego między pracodawcą i pracownikiem. Zgodnie z kodeksem pracy umowę taką można rozwiązać za trzydniowym okresem wypowiedzenia

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia woli przez pracodawcę; wielokrotne nieusprawiedliwione nieobecności pracownika oraz używanie alkoholu w pracy mogą, w razie niewłaściwego podania przez pracodawcę przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, uzasadniać zasądzenie na rzecz pracownika

Umowa agencyjna

tego terminu, uważa się za zawartą na czas nieokreślony. Pomimo, że umowa agencyjna jest umową cywilnoprawną - tryb jej wypowiadania jest podobny, jak w przypadku rozwiązywania stosunku pracy. Okresy wypowiedzenia zależą od czasu obowiązywania umowy i wynoszą:miesiąc w pierwszym roku trwania umowy, dwa

Zwolniony zgodnie z prawem

możliwość dochodzenia roszczeń, bo upłynął termin wystąpienia z powództwem - mówi Wojciech J. Dziób. - Pracownik ma na to tylko 7 dni (lub 14 w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego) od dnia następnego po ostatnim dniu wypowiedzenia. Można wystąpić do sądu pracy o przedłużenie terminu, ale trzeba mieć ważny

Zwolnienia grupowe

Ze zwolnieniem grupowym mamy do czynienia, gdy w ciągu 30 dni wypowiedzenie otrzymuje: 10 pracowników, jeśli zakład zatrudnia mniej niż 100 osób, 10 proc. załogi, gdy jest 100-300 zatrudnionych, co najmniej 30 osób, gdy w firmie pracuje ich 300 i więcej. Pracodawca musi o wszystkim poinformować

Kodeks pracy 2012: urlop na żądanie

wypowiedzeniu. Niestety, jeśli tych czterech dni nie wykorzysta się w ciągu roku, przepadło - nie można ich przenosić na następny rok. Czy szef może odmówić urlopu? Urlop pracownikowi się należy, a szef nie chce tego przyjąć do wiadomości albo dał mniej wolnego, niż powinien. Co robić? Najpierw rozmawiać

Kiedy pracownikowi można obniżyć wynagrodzenie?

warunki przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, przy czym zgodę na przyjęcie nowych warunków może wyrazić także w sposób milczący. Na pracodawcy spoczywa obowiązek pouczenia pracownika o terminie, w którym powinien złożyć oświadczenie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 - 3 miesiące. § 6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu

W MPiPS spotkanie w sprawie dialogu społecznego

spotkania dla dziennikarzy wypowiedziała się prezydent Konfederacji "Lewiatan" Henryka Bochniarz. "Po stronie pracodawców jest autentyczna wola do dogadania się. Myślę, że jest taka wola ze strony ministra i mam nadzieję, że tak samo jest po stronie związkowców" - oceniła. - Jeśli dziś

Zleceń i dzieł przybywa

określonej długości okresu wypowiedzenia. Co jeszcze charakteryzuje tą umowę? Brak płatnego urlopu, brak odprawy przy zwolnieniu, osoba wykonująca swoje obowiązki w oparciu o nią nie ma też np. prawa do minimalnego wynagrodzenia. Jej interesów nie chroni Kodeks pracy, jak w przypadku etatowców, tylko Kodeks

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. Pamiętać należy też, iż rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. Termin

Ponad jedna trzecia Greków pracuje na czarno

dotychczas obowiązkową opłatę. Ministerstwo transportu rozważa przedłużenie upływającego z końcem roku terminu rozliczenia się z fiskusem. Wdrażany przez rząd drastyczny program oszczędności spowodował w minionych czterech latach - według szacunków związków zawodowych - spadek wynagrodzeń o prawie 30 proc

Umowa o pracę na okres próbny

terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli tego terminu nie określono - w dniu zawarcia umowy (art. 26 k.p.).Umowa na okres próbny rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta, jeżeli oczywiście nie uległa wcześniejszemu wypowiedzeniu, rozwiązaniu bez wypowiedzenia

Kancelaria Prezydenta RP niesłusznie zwolniła stolarza. Mimo wyroku sądu, nie chce go przyjąć ponownie do pracy

wypowiedzenie? - jestem ciekawa. - "Niesumiennym wykonywaniem obowiązków pracowniczych i narażeniem pracodawcy na szkodę w związku z nierzetelnym rozliczaniem się z faktur i materiałów" - pan Piotr cytuje dokument podpisany przez Marka Czarneckiego, dyrektora Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta

Forma wypowiedzenia dokonywanego przez pracodawcę

1.3.1.Według regulacji art. 30 § 3 KP oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Przepis ten nie obejmuje natomiast swą dyspozycją oświadczeń o nieprzyjęciu propozycji jednej strony przez drugą stronę w przedmiocie terminu rozwiązania umowy o pracę

Przejęcie zakładu pracy - przejęcie zadań

wypowiedzenia zmieniającego ani zawierać aneksu do umowy. Pracodawca nie może rozwiązać ani zmienić stosunku pracy z pracownikiem tylko z powodu przejęcia zakładu pracy. Tej reguły nie można zmienić przez zawarcie z pracownikami aneksów do umów o pracę. Oczywiście na mocy zgodnego porozumienia zmiany

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

Przyszłe mamy boją się mówić o ciąży swojemu pracodawcy, obawiając się np. wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni je kodeks pracy. A to nieprawda! Przypominamy: zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta

Jest lepiej, ale strach przed zmianą pozostał

terminie, ale nasz dział windykacji jakoś nie potrafi na niego wpłynąć. To dla mnie zamrożone pieniądze, których najprawdopodobniej nigdy nie zobaczę, jeżeli złożę wypowiedzenie - żali się handlowiec. Dlaczego przyjął pracę, której nie lubi? - Miałem nóż na gardle. Aplikowałem nawet na stanowisko kasjera

Jaka praca, taka umowa

pracownik zatrudniony na ich podstawie nie podlega Kodeksowi pracy, tylko Kodeksowi cywilnemu. Oznacza to m.in. brak płatnego urlopu czy okresu wypowiedzenia. Jednak w przypadku pracy sezonowej, która z definicji trwa krótko, nie są to duże ograniczenia. Wśród umów cywilnoprawnych rozróżniamy głównie umowy

Wypowiedzenie ogólnie

społeczeństwa, mimo że pracodawca zachował przepisy regulujące tryb, formę i terminy wypowiedzenia nie naruszając ani przepisów ustawowych, ani postanowień układowych (por. wyrok z 17.10.1966 r., III PRN 63/66, OSNCP z. 6/1967, poz. 106, OSPiKA z. 7-8/1967, poz. 189). Patrz: M. Gersdorf, Okresy wypowiedzenia

Zwolnienia - poradnik dla pracowników i pracodawców

ciężko naruszył obowiązki wobec ciebie (np. nie płaci pensji w terminie). W takiej sytuacji przysługuje ci odszkodowanie za okres wypowiedzenia. Ważne: Twoje oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia musi być na piśmie. Nie zapomnij wskazać w nim przyczyny rozwiązania umowy. Umowa

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 4

osobę, to mógłbym się jakoś odwoływać by dochodzić swoich praw? Jeżeli tak, to czy jest jakiś okres, w jakim musiałbym to zrobić? Odwołanie od wypowiedzenia zmieniającego należy złożyć w okresie 7 dni od otrzymania wypowiedzenia zmieniającego. Jeżeli nie dochował Pan tego terminu, to wówczas można

Kodeks pracy

; przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. § 4. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym

Będzie łatwiej uzgodnić z pracodawcą, że rano musisz odprowadzić dziecko do przedszkola

rozmawialiśmy długo w Komisji Trójstronnej, w której strona związkowa i pracodawcy mieli szansę i okazję wielokrotnie się wypowiedzieć - mówił Kosiniak-Kamysz. Dodał także: - W czasach trudnych warto korzystać z takich rozwiązań, które ratują każde miejsce pracy. To wdrożenie też idei, o której mówił premier

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział III - Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

kandydata na stanowisko wyłącznie w wyniku konkursu. Art. 68-2. § 1. Stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się w terminie określonym w powołaniu, a jeżeli termin ten nie został określony - w dniu doręczenia powołania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. § 2

Kłopoty z wypłatą. Co robić?

dotychczasowe warunki pracy, odwołać się od niego w sądzie pracy. Pismo powinno również zawierać pouczenie o terminie na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odmowie przyjęcia wypowiedzenia. Można też przyjąć nowe warunki i równocześnie złożyć od nich odwołanie w sądzie. Wtedy pracuje się po upływie

Umowa zlecenie

, samodzielnie ustala terminy i miejsce wykonywania obowiązków, może też być zastępowany przez kogoś innego. Zleceniobiorca odpowiada całym swoim majątkiem za ewentualne szkody wyrządzone zleceniodawcy czy osobom trzecim. Przykład: Anna od kilku miesięcy pracuje w księgarni internetowej. Właściciel nie szukał

Okres wypowiedzenia

zakończenie stosunku pracy (wyrok z 9.10.1973 r., I PR 321/73, PiZS Nr 5/1975, s. 55). Jeżeli po upływie okresu wypowiedzenia pracownik jest nadal zatrudniony, przy czym istnienie tego stosunku nie zostało uzależnione od końcowego terminu jego trwania, to należy przyjąć, że w sposób domniemany został

Rodzice na urlopie

ważne, pracodawca nie może skłonić pracownicy do pozostawania na urlopie, musi uwzględnić także ten wniosek. Ważne: Jeśli z dodatkowego urlopu zrezygnuje matka, może o niego starać się ojciec. Wystarczy, że złoży do pracodawcy wniosek (w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem urlopu) o

Zwolnienia grupowe od A do Z

umowy o pracę w ramach zwolnienia grupowego podczas zwolnienia lekarskiego jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy upłynęły już terminy wynikające z art. 53 § 1 kodeksu pracy uprawniające pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia chyba, że pracodawca zamierza w ramach zwolnienia

Dział dwunasty - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Rozdział III - Sądy pracy

wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. § 3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy. Art. 265. § 1. Jeżeli pracownik nie dokonał - bez swojej winy - w terminie czynności

Zgoda na zmianę warunków zatrudnienia

Wykazać należy, iż pracodawca ma możliwość użycia jednej z dwóch procedur zmieniany warunków pracy i płacy tj. porozumienie stron zmieniające umowę o pracę, lub zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 k.p.). Porozumienie zmieniające wymaga zgody pracownika jak i pracodawcy na wprowadzenie

Patowa sytuacja pracowników Zakładów Mięsnych

to jedna z trzech opcji. Ponadtrzystuosobowa załoga Zakładów Mięsnych może jeszcze liczyć na pieniądze z prywatyzacji albo po prostu złożyć wypowiedzenia i czekać na zasiłek. Sprawa wyjaśni się w ciągu najbliższych tygodni. - Zastanówcie się jeszcze - apelował we wtorek Wojciech Nawrocki, dyrektor ds

Pracowniku, zanim wyjedziesz, poznaj swoje prawa!

informacji na temat stosunku pracy. Taka informacja powinna zawierać: nazwę pracodawcy, czas i miejsce rozpoczęcia pracy, opis obowiązków, wysokość wynagrodzenia, liczbę godzin pracy, informacje o urlopie wypoczynkowym, termin wypowiedzenia umowy, informacje o związkach zawodowych działających w miejscu

Umowa agencyjna

trwania umowy. Ustawowe terminy wypowiedzenia nie mogą być skracane. Jednakże ustawowe terminy wypowiedzenia mogą zostać umownie przedłużone, pod warunkiem, że termin ustalony dla dającego zlecenie nie może być krótszy niż termin ustalony dla agenta. Przedłużenie terminu dla agenta powoduje takie samo

Szukasz zatrudnienia? Na to zwróć uwagę

sygnał, że pracodawca nie do końca wie, czego oczekuje od osoby zatrudnionej na danym stanowisku. Wiadomo, że w trakcie pracy zadania mogą się zmieniać, ale na początku szef powinien mieć jasną wizję obowiązków osoby, którą zamierza zatrudnić. JAKA ROZMOWA, TAKA PRACA Termin spotkania przełożono dwa

Groźny mobbing w pracy

mobbingu faktycznie doszło. W pierwszej kolejności pracownik musi złożyć wypowiedzenie i jako przyczynę odejścia z pracy podać mobbing. Następnie powinien określić, który sąd jest właściwy dla rozpatrzenia jego sprawy. A będzie to sąd pracy właściwy dla siedziby firmy, w której doszło do mobbingu. Potem

Zadaniowy czas pracy - nadgodziny

terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń podlega karze grzywny w tej samej wysokości

Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę określa art. 85 kodeksu pracy. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Jest ono wypłacane z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10

Umowa na zastępstwo

wynagrodzenia, czasu, miejsca pracy oraz terminu zakończenia współpracy.Podkreślić należy, iż jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia m.in. ze względu na zatrudnienie na czas określony jest niedopuszczalna (art. 11(3) k.p.). Pracownik - zastępca ma takie same prawa i obowiązki jak

Ciąża w pracy: co się należy?

przywrócić cię do pracy. Podobnie, gdy zaszłaś w ciążę na wypowiedzeniu. Uwaga! Jeśli jesteś zatrudniona na umowę na czas określony i niedługo mija termin rozwiązania umowy, na wszelki wypadek poczekaj z zawiadomieniem szefa do końca trzeciego miesiąca ciąży. Wtedy firma będzie musiała przedłużyć z tobą

Jaka powinna być idealna rekrutacja?

. Szef, wręczając jej wypowiedzenie, powtarzał jak mantrę, że taki handlowiec jak ona szybko znajdzie nową pracę. - Faktycznie, odzew na wysłane aplikacje wróżył mi szybki powrót na rynek. Pierwszą rozmowę miałam już po trzech dniach od wysłania pierwszego CV. A po niej pięć następnych. Wszystko szło

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

gwarantuje m.in. prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego i rodzicielskiego, zwolnienia lekarskiego, okres wypowiedzenia, a przede wszystkim świadczenia emerytalno-rentowe oraz zdrowotne. - Najbardziej frustruje mnie to, że pracuję równie ciężko i długo jak osoby zatrudnione na etacie, a w porównaniu z nimi

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

pracy. A to nieprawda! Przypominamy: zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta podlega szczególnej ochronie w całym okresie ciąży (art. 177 par. 1 kodeksu pracy), czyli od poczęcia dziecka do dnia rozwiązania. Nie można ci w tym czasie wypowiedzieć umowy o pracę (są wyjątki, ale o tym za chwilę) i masz prawo

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

zaledwie trzydniowy okres wypowiedzenia - podsumowuje ekspertka Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy Taka praca odbywa się również w ramach stosunku pracy, ale umożliwia dopasowanie godzin pracy do indywidualnych potrzeb stron stosunku pracy. - Pracodawca powinien pamiętać, iż zgodnie z art. 292 § 1

Referencje daj mi szefie

burzliwych okolicznościach. Lubiliśmy się z szefem, ale nasze wizje prowadzenia projektów niekiedy skrajnie się różniły. Kiedy po raz kolejny zablokował mój pomysł, napisałam wypowiedzenie. Podpisał je po dwóch dniach - wspomina Aneta. - Dość szybko zaczęłam chodzić na rozmowy rekrutacyjne, jedna okazała się

Co nowego w prawie pracy?

sanitarnej, czy praktykanci. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że postanowienia konwencji MOP są niezgodne z prawem wspólnotowym. Termin wypowiedzenia konwencji przez Polskę mija pod koniec maja tego roku. Potem konwencję można wypowiedzieć dopiero po 2017 r. Ministerstwo Pracy pracuje również nad

Trzeba mieć odwagę mówić

kwalifikacji, dużo płaci, a do tego pokrywa koszty związane z wyjazdem. Warto być ostrożnym, gdy ma się bardzo krótki termin na podjęcie decyzji o wyjeździe, uniemożliwiający dokładne sprawdzenie pracodawcy czy agencji pośrednictwa. Szczególnie trzeba uważać, gdy oferta dotyczy atrakcyjnej pracy wyłącznie dla

Kiedy i kogo nie można zwolnić

wydawnictwie. Szef postanowił ją zwolnić, tłumacząc to oszczędnościami w firmie. Zaproponował rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Kobieta jednak go nie przyjęła i poprosiła o rozwiązanie za wypowiedzeniem. Dzięki temu zyskała należne przy jej stażu pracy trzymiesięczne wypowiedzenie. W tym czasie cały

Co mówią kodeksy

Kodeks pracy Art. 85. par. 1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: (...) pkt. 5 - terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. Art. 55 par. 11 Pracownik może rozwiązać

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron Polega na zgodnym oświadczeniu woli stron pracodawcy i pracownika. Uznawane jest za najbezpieczniejsze dla pracownika i pracodawcy W tym trybie można rozwiązać każdą umowę, z każdym pracownikiem i w każdym terminie, gdyż występuje tu całkowita

Masowe zwolnienia przed nami

, że zwolnienia grupowe planuje * PLL LOT, firma nie podała jednak, ile osób i w jakim terminie otrzyma wypowiedzenia. Zwolnienia szykuje też * Stocznia Szczecińska Nowa: do 26 stycznia tzw. dobrowolne deklaracje odejścia złożyło 3977 osób. Kiedy stoczniowcy dostaną wypowiedzenia - dokładnie nie

Jak odzyskać pensję

opóźniają one wypłatę pensji, bo nie ma pieniędzy, a zadłużanie się, by w terminie wypłacić wynagrodzenia, kosztuje - dodaje ekspert. Czy jednak pracodawcy mogą zasłaniać się kryzysem albo zatorami? - Nie, wypłata wynagrodzenia jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Jeśli tego nie robi, nawet

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział I - Przepisy ogólne

. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem

Nie bój się sądu pracy

, o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeśli w pracy jesteś ofiarą mobbingu. 2. Czy z pozwem muszę się spieszyć i do którego sądu pisać? Tak. Generalnie nasz 7 dni. Termin, w jakim należy go złożyć, zależy od charakteru sprawy. Na złożenie odwołania od wypowiedzenia

Zawody otwierane powoli

deklarowano, że przepisy liberalizujące dostęp do takich zawodów jak np. trener sportu, notariusz, bibliotekarz dyplomowany, przewodnik miejski, czy ochroniarz miały obowiązywać od jesieni. Podczas konsultacji okazało się, że uwag do projektu jest tak dużo, że na pewno się to nie uda. Termin wejścia w życie

Świadectwo pracy

może w terminie 7 dni od zawiadomienia go o takiej decyzji skierować wniosek do sądu pracy (art. 97 § 21 k.p.). W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie nowe świadectwo pracy, nie później

Kiedy przyszła mama może stracić pracę

których należysz lub do których zwróciłaś się z prośbą o reprezentację, musi uzyskać od nich zgodę na zastosowanie dyscyplinarki; jeśli związków nie ma, można zwolnić kobietę w ciąży bez pytania kogokolwiek o zdanie. Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę (w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego) w

Terroryści w krawatach. Kto, kogo i dlaczego mobbuje?

, że do niej nie doszło. Co więcej, pracownik, który chce otrzymać odszkodowanie przed sądem pracy, najpierw musi złożyć wypowiedzenie. Jeśli pracodawca wcześniej go zwolni, zamknie mu tym samym drogę do procesu przed sądem pracy. Mobbing niesie ze sobą szereg skutków dla pracownika, jego otoczenia i

Strzeż się tych paragrafów!

się w sądzie na okoliczności, które służyły obejściu prawa, jeśli obie strony na to się zgodziły. Z drugiej sąd wie, jaka jest sytuacja na rynku pracy, a pracownicy podpisują to czego żąda pracodawca. Jest więc szasna na wygraną. Możliwość wypowiedzenia umowy na czas określony Według ogólnej zasady

Dział jedenasty - Układy zbiorowe pracy. Rozdział I - Przepisy ogólne

finansowej pracodawców lub pogorszeniem się sytuacji materialnej pracowników, 3) jeżeli żądanie zostało zgłoszone nie wcześniej niż 60 dni przed upływem okresu, na jaki układ został zawarty, albo po dniu wypowiedzenia układu. Art. 241-3. § 1. Każda ze stron jest obowiązana prowadzić

Koniec urlopu na studia podyplomowe

. Podobnie jeśli zwolni się w czasie szkolenia albo po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie (maksymalnie trzy lata) albo zwolni go szef z jego winy. Wtedy trzeba oddać pieniądze, jakie firma poniosła na kształcenie pracownika w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

do adresata - to pozwoli uniknąć zarzutów, że samowolnie nie przyszedłeś do pracy. "Kacowe" możesz wziąć nawet na wypowiedzeniu. Niestety, jeśli tych czterech dni nie wykorzystasz w ciągu roku, przepadło - nie można ich przenosić na następny rok. Na bezpłatnym Gdy wykorzystałeś cały urlop

FAQ: eksperci odpowiadają na Wasze pytania

pieniędzy. Gdyby przyznano Pani świadczenie, dostawałaby Pani tyle samo, co dotychczas, aż do czasu porodu. W listopadzie ub. roku założyłam działalność gospodarczą, a za miesiąc urodzę. W terminie opłacam wszystkie składki. Przed założeniem działalności gospodarczej przepracowałam dziesięć