wypowiedzenie za porozumieniem stron

Ewa Drzewiecka

Wypowiedzenie bez podania przyczyny

Wypowiedzenie bez podania przyczyny

Pracuję w firmie 5 lat i mam 3 miesiące wypowiedzenia. Jeżeli będę chciał się zwolnić za porozumieniem stron w okresie 1 miesiąca a pracodawca nie wyrazi na to zgody to czy mogę złożyć wypowiedzenie bez okresu wypowiedzenia z dnia na dzień bez podawania przyczyny? Lub proszę o wskazanie sposobu jak najlepiej to zrobić. (Darek)

Jak się zwalniać z pracy?

Od dwóch lat źle mi się dzieje w moim miejscu pracy. Można to nazwać mobbingiem. Mój kierownik nie może na mnie patrzeć, a ja z depresją wylądowałam na zwolnieniu lekarskim (30 dni). Obojgu nam zależy na rozwiązaniu umowy o pracę. Pomimo poszukiwań nie znalazłam jeszcze nowej pracy. Kierownik proponuje rozwiązanie za porozumieniem stron z końcem miesiąca i 4 miesięczczne wypłaty. Znajoma radzi, aby to firma mnie zwolniła z 3 miesięcznym wypowiedzeniem i podała powód zwolnienia. Wtedy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W firmie pracuję od 6.5 roku, mam umowę na czas nieokreślony. Czy okresy wypowiedzenia liczą się do stażu? Czy to ma znaczenie? Czy przysługują mi jakieś dodatkowe świadczenia w wyniku rozwiązania umowy? Jestem matką samotnie wychowującą syna lat 13. Pomimo, że mam za sobą 15 lat pracy zawodowej i wyższe wykształcenie, w takiej sytuacji znalazłam się po raz pierwszy. Proszę o naświetlenie mi sytuacji i konsekwencji wyboru. (js)

Kiedy można zwalniać dyscyplinarnie?

Czy można rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia (tzw. dyscyplinarnie) w momencie kiedy pracownik nie stawia się do pracy i jednocześnie nie informuje pracodawcy o przyczynie nieobecności? Pracownik ten wcześniej złożył wypowiedzenie umowy na mocy porozumienia stron, które upłynie za 2 tygodnie, jednakże następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia nie stawia się do pracy. Czy można tutaj zastosować art.52 Kodeksu Pracy? (Dorota)

Choroba pracownika a rozwiązanie umowy o pracę

Odpowiedź eksperta Art. 53 Kodeksu pracy daje pracodawcy możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy dłużej niż łączny okres

Urlop wypoczynkowy 2012: zwolnienie podczas urlopu

Urlop wypoczynkowy 2012: zwolnienie podczas urlopu

odejść za porozumieniem stron albo bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Cały Kodeks Pracy 2012 kupisz w Kulturalnym sklepie!

Gdy boisz się zwolnienia

Gdy boisz się zwolnienia

pracuje - na czas nieokreślony, określony, okres próbny czy zastępstwo. Umowę na czas nieokreślony można rozwiązać poprzez wręczenie wypowiedzenia lub rozwiązania jej za porozumieniem stron. Wypowiedzenie oznacza, że pracownikowi przysługuje ściśle wyznaczony przez prawo pracy okres wypowiedzenia, który

Układ nie przetrwa?

Układ nie przetrwa?

. Na stronie OPZZ "Inicjatywa Pracownicza" czytamy, że objętych jest nimi tylko około 20 proc. pracowników. A na dodatek w ostatnich latach renegocjowały lub zmieniły swoje układy jedne z największych firm w Polsce. W lipcu porozumienie wypowiedziała Poczta Polska - największy polski

Umowa na czas nieokreślony

, jej wypowiedzenie przez jedną ze stron lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może nastąpić w każdej chwili i dowolnie określać datę końca umowy. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony wymaga złożenia pisemnego oświadczenia jednej ze stron, tak aby

Odejść z pracy i nie spalić za sobą mostów

Odejść z pracy i nie spalić za sobą mostów

sam okres wypowiedzenia, zależnie od typu umowy o pracę z tym, że w przypadku wypowiadania umowy o pracę na czas nieokreślony pracownik nie musi uzasadniać swojej decyzji na piśmie. Jeśli chce uzyskać korzystne odstępstwa od regulacji kodeksowych (np. wcześniejsze odejście za porozumieniem stron lub

Polskie opiekunki zastrajkowały w Szwajcarii. I wygrały podwyżkę

wypowiedzenia porozumienia. Upłynął on 11 lipca i tego dnia porozumienie weszło w życie. Zgodnie z jego zapisami zarobki polskich opiekunek będą wyższe niż stawka minimalna obowiązująca w tym zawodzie, czyli 18,55 franków za godzinę. W zależności od wykształcenia i doświadczenia zawodowego ich zarobki będą

Umowa o pracę

Umowa o pracę

określony na zastępstwo (na czas określony obejmujący czas nieobecności innego pracownika) na czas nieokreślony Jak można rozwiązać umowę o pracę: za porozumieniem stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia bez okresu wypowiedzenia (dyscyplinarnie) po upływie terminu, na który została podpisana umowa w

Okres wypowiedzenia

dokonanego przez pracodawcę może być skrócony w połączeniu z wypłatą odszkodowania za pozostały czas. Okres wypowiedzenia można też skrócić zawierając porozumienie, w którym obie strony zgadzają się na taką możliwość. W takiej sytuacji pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie.Ustawowe okresy wypowiedzenia

Co musisz wiedzieć o zarobkach i kosztach życia w Danii

Co musisz wiedzieć o zarobkach i kosztach życia w Danii

, zarobków czy okresu wypowiedzenia ustalane są na mocy porozumień między Duńską Konfederacją Pracodawców a Duńską Federacją Związków Zawodowych. Z drugiej strony, istnieje prawny zapis dbający o interesy obcokrajowców, stanowiący, że nie mogą oni otrzymywać wynagrodzeń niższych niż zatrudnieni na podobnych

Wypowiedzenie w czasie choroby

Odpowiedź eksperta Może Pani wypowiedzieć umowę o pracę w każdej chwili, nawet podczas choroby. To pracodawca nie może wypowiedzieć umowy podczas choroby pracownika. Może Pani także złożyć pracodawcy propozycję rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron i zaproponować datę (może być jak

Umowa o pracę

stron,przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia

Jak zmienić pracę natychmiast?

Odpowiedź eksperta Proszę zaproponować pracodawcy, żeby zawarł z Panią porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę w terminie przez Panią wybranym. Może to być natychmiast, czyli już w dniu podpisania porozumienia albo dzień czy kilka dni później, według decyzji stron. Pracodawca musi się zgodzić na

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

firma, potem ZUS), zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Uwaga: Firma może zwolnić chorego za porozumieniem stron lub z przyczyn dyscyplinarnych. Pracy nie może natomiast stracić osoba ujawniająca jakikolwiek rodzaj dyskryminacji, czyli np. zeznająca w sądzie pracy w sprawie dotyczącej

Wypowiedzenie umowy o pracę

okresu wypowiedzenia (za wypowiedzeniem) *przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie bez wypowiedzenia) *z upływem czasu, na jaki została zawarta *oraz z dniem ukończenia pracy, dla wykonania której była zawarta Poniżej wyjaśniono sposób zakończenia stosunku pracy

Zgoda na zmianę warunków zatrudnienia

Wykazać należy, iż pracodawca ma możliwość użycia jednej z dwóch procedur zmieniany warunków pracy i płacy tj. porozumienie stron zmieniające umowę o pracę, lub zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 k.p.). Porozumienie zmieniające wymaga zgody pracownika jak i pracodawcy na wprowadzenie

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w ramach zwolnień indywidualnych. Ale tylko wtedy, gdy przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron i nie sprzeciwi się temu związek

Zwolnienia grupowe

niedotyczących pracowników lecz w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wręczenia pierwszego wypowiedzenia liczba zwolnień obejmuje co najmniej:10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,10 proc

Umowa na czas określony

określony przekształca się w bezterminową, nie stosuje się również, w przypadku kiedy pracownika zatrudniono na zastępstwo. Umowy na czas określony krótszy niż 6 miesięcy nie wolno wypowiedzieć. Wcześniejsze jej rozwiązanie może nastąpić jedynie za porozumieniem stron lub w trybie natychmiastowym - "

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

decyzji odwołać. Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę (etat), według kodeksu pracy można cię zwolnić na kilka sposobów: 1. na mocy porozumienia stron 2. rozwiązując umowę o pracę za wypowiedzeniem 3. rozwiązując umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika - to tzw. dyscyplinarka 4. rozwiązując

Brak wypłaty w terminie

, jeśli zawarł Pan umowę na czas określony z klauzulą o możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia przez obie strony, to niestety pracodawca może w każdej chwili wypowiedzieć tę umowę i to bez konieczności podawania uzasadnienia. W tej sytuacji proponuję szukanie porozumienia z pracodawcą.

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

zleceniobiorca, może wypowiedzieć umowę zlecenia w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniobiorca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Wypowiedzenie zlecenia

Pytanie do "Gazety Praca": jeśli pracodawca nie chce zapłacić odprawy?

stron. Ryszard stracił pracę, ponieważ zlikwidowano jego miejsce pracy, dlatego oprócz wynagrodzenia za cały okres wypowiedzenia (czyli w tym przypadku trzy miesiące) należy się też odprawa. Jej wysokość zależy od stażu w danej firmie. Jeżeli pracował krócej niż dwa lata, jej wysokość jest równa

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Pracodawca mógłby jednak rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na mocy porozumienia stron, ale pracownik może na to nie wyrazić zgody. Należy jednak pamiętać, że pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jednakże

Jak mogą cię zwolnić?

zaproponuje ci rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, nie decyduj się od razu. Wprawdzie porozumienie stron lepiej wygląda w życiorysie ale pamiętaj, że ta forma rozstania z pracodawcą jest dla ciebie mniej korzystna. Odbiera ci możliwość odwołania się do sądu i walki o odszkodowanie lub przywrócenie do

Umowa o pracę na okres próbny

rodzaju. Umowa na okres próbny rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki została zawarta lub wcześniej - za wypowiedzeniem którejkolwiek ze stron lub na mocy porozumienia zawartego między pracodawcą i pracownikiem. Zgodnie z kodeksem pracy umowę taką można rozwiązać za trzydniowym okresem wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy podczas choroby pracownika 

przy wypowiedzeniu umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie jest obwarowane żadnymi zakazami i może zostać dokonane w czasie kiedy pracownik jest niezdolny do pracy i w związku z tym przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Zwolnienia grupowe od A do Z

lub straty odnosi pracownik w sytuacji zwolnienia grupowego rozwiązując umowę za porozumieniem stron? Jeżeli do rozwiązania stosunku pracy dochodzi na mocy porozumienia stron, zwolnienie ma charakter grupowy, gdy dotyczy co najmniej pięciu pracowników. W pozostałym zakresie brak jest różnic w sytuacji

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), 3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), 4) z upływem czasu, na który była zawarta, 5) z

Umowa o pracę na okres próbny

, rozwiązaniu na mocy porozumienia stron. Okres wypowiedzenia takowej umowy wynosi: 3 dni robocze w przypadku 2-tygodniowego okresu próbnego, 7 dni w przypadku okresu 2 tygodni, oraz 14 dni w czasie 3-miesięcznego okresu próbnego. A w przypadku, kiedy pracodawca i pracownik przypadną sobie do gustu i zamierzają

Zasiłek dla bezrobotnych: komu przysługuje zasiłek z urzędu pracy?

dotyczących zakładu pracy - zasiłek przysługuje. Podobnie, kiedy rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Pieniędzy z urzędu nie dostanie osoba, która została zwolniona ze swojej winy bez wypowiedzenia

Kodeks pracy

pracę Art. 30. [Rozwiązanie umowy] § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), 3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia

Rozmowa rekrutacyjna bez stresu

są mało realistyczne. Z mojego doświadczenia wynika, że takie zachowania najczęściej są konsekwencją przekonania kandydatów, iż rozwiązanie umowy o pracę w innych okolicznościach niż za porozumieniem stron jest powodem do wstydu i niekomfortowym punktem życiorysu zawodowego, który należy zatuszować

Forma wypowiedzenia dokonywanego przez pracodawcę

1.3.1.Według regulacji art. 30 § 3 KP oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Przepis ten nie obejmuje natomiast swą dyspozycją oświadczeń o nieprzyjęciu propozycji jednej strony przez drugą stronę w przedmiocie terminu rozwiązania umowy o pracę

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

zaledwie trzydniowy okres wypowiedzenia - podsumowuje ekspertka Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy Taka praca odbywa się również w ramach stosunku pracy, ale umożliwia dopasowanie godzin pracy do indywidualnych potrzeb stron stosunku pracy. - Pracodawca powinien pamiętać, iż zgodnie z art. 292 § 1

Okres wypowiedzenia

. 69). Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku zatrudnienia trwającego co najmniej 6

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

umowy za wypowiedzeniem. Uwaga! Najbezpieczniej, gdy oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy na mocy porozumienia stron ma formę pisemną. Chociaż przepisy nie dyskwalifikują formy ustnej, to dla tzw. celów dowodowych (np. sąd, inspekcja pracy) wskazana jest forma pisemna. Zresztą w tym

Kiedy i kogo nie można zwolnić

wydawnictwie. Szef postanowił ją zwolnić, tłumacząc to oszczędnościami w firmie. Zaproponował rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Kobieta jednak go nie przyjęła i poprosiła o rozwiązanie za wypowiedzeniem. Dzięki temu zyskała należne przy jej stażu pracy trzymiesięczne wypowiedzenie. W tym czasie cały

Dochodząc do TAK, odchodząc od NIE

najbardziej oczywista rada. W każdym przypadku strony konfliktu to ludzie pełni emocji. Pozwól wypowiedzieć się drugiej stronie, ale naucz się nie reagować na zaczepki emocjonalne. Kontroluj swoje emocje, wtedy łatwiej będzie rozmawiać. 4. Określ interesy Każda ze stron konfliktu ma swój własny cel. W owych

Auchan poległ na nadgodzinach

niezałatwione reklamacje. Ale kierowniczka działu personalnego przedstawiła mu taką propozycję: jeżeli zgodzi się na zaliczenie części nadgodzin do trzymiesięcznego wypowiedzenia, umowa zostanie rozwiązana w trybie porozumienia stron. - Musiałem się zgodzić - tłumaczy mężczyzna. - Miałem na utrzymaniu rodzinę

Ma być trudniej o "kacowe"

Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Resort chce więc, aby pracodawca nadal występował o opinie, ale już po wręczeniu wypowiedzenia. - Jeśli po wręczeniu wypowiedzenia związki zawodowe przekonają pracodawcę do zmiany decyzji, może tę opinię uwzględnić i za zgodą pracownika wycofać wypowiedzenie. Jeśli nie zmieni

Też możesz wziąć roczny urlop

. Z kodeksowego punktu widzenia bezpłatny urlop to porozumienie między pracownikiem i pracodawcą, czyli obydwie strony muszą na nie przystać. Szef może również nie zgodzić się pełen wymiar urlopu, o który prosimy i przyznać nam tylko jego część. Nie ma możliwości odwołania się od niej np. do sądu lub

Dział jedenasty - Układy zbiorowe pracy. Rozdział I - Przepisy ogólne

stronom porozumienia. Art. 241-7. § 1. Układ rozwiązuje się: 1) na podstawie zgodnego oświadczenia stron, 2) z upływem okresu, na który został zawarty, 3) z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron. § 2. Oświadczenie stron o rozwiązaniu układu oraz

Internet w pracy - co komu wolno

przejrzał fotografie zamieszczone w serwisie Nasza Klasa i okazało się, że doniesienia klienta były prawdziwe - jeden z pracowników pozował do zdjęcia w banku z puszką piwa. Otrzymał wypowiedzenie. - Z powyższej sprawy należy wysnuć następujący wniosek: zawsze odpowiadamy za to, co umieszczamy w internecie

Kierowcy wolą przystanek Londyn

w Sosnowcu. W Gliwicach podsumowali zeszły rok. - Osiemnastu kierowców odeszło za porozumieniem stron, sześciu porzuciło pracę, tylko jeden uczciwie zdecydował się przepracować okres wypowiedzenia. Wszyscy wolą Londyn. Tam dużo zarobią. U mnie mogą dostać tysiąc złotych, a na saksach dziewięć razy

Umowa na zastępstwo

- zastępcy może nieco różnić się od warunków zawartych w umowie osoby zastępowanej. Ponadto pracodawca ma możliwość zmiany wynagrodzenia za pomocą porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.Tak więc gratyfikacja pracownika zastępcy nie musi być taka sama jak u nieobecnego zastępowanego pracownika. Jednakże

Boczna furtka do armii

jedynie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych - mówi Łukasz Witkowski, przedstawiciel Pracodawców RP. - To ingerencja w politykę zatrudnienia. Poza tym proponowany w ustawie zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę z powodu nieobecności

Frustracja załogi Zakładów Mięsnych rośnie

żałobną, czas nas goni, a minister nie znalazł nawet chwili na rozmowę. To pismo nic nam nie mówi. Oliwy do ognia dolała informacja o tym, że mieszkańcy Płocka, zarejestrowani w MUP mogą liczyć najwyżej na półroczny zasiłek. - Jeśli ktoś chce, może odejść z pracy za porozumieniem stron - próbował ratować

Koniec urlopu na studia podyplomowe

przystępuje do egzaminów eksternistycznych, maturalnego albo do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, - 21 dni na ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

czasie urlopu możesz odejść za porozumieniem stron albo bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Kiedy twój urlop może być skrócony? Kiedy pracodawca zmniejszy ci etat. Wtedy urlop będzie ci wyliczony proporcjonalnie do nowego wymiaru czasu pracy - gdy będzie to np. pół etatu, liczna dni wolnych skróci się o

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

odpoczynku. Wynika to z art. 132 i 133 Kodeksu Pracy. antoninka: Czy pracodawca ma prawo zmusić pracownika do podpisania wypowiedzenia za porozumieniem stron, mimo iż pracownik się nie zgadza (bo nie ma nowej pracy)? Czy w ogóle ma jakieś uzasadnienie twierdzenie, że pracodawca zamaże pracownikowi papiery

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów

umówić się na rozstanie z pracodawcą za porozumieniem stron! Każda ze stron taką umowę może wypowiedzieć w każdym czasie. Uwaga! Zgodnie z prawem, jeżeli umowę wypowie zleceniodawca, to musi wypłacić ci część wynagrodzenia, jeśli praca została już wykonana, a także pokryć poniesione

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział I - Przepisy ogólne

. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem

Oświadczenia woli o wypowiedzeniu

wypoczynkowe, Warszawa 1997, s. 74; M. Gersdorf, Okresy wypowiedzenia - zagadnienia praktyczne, PiZS Nr 11/1998, s. 34. 1.2.2.Do oświadczeń woli w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracę (odmiennie niż przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron - por. uchwałę z 31.8.1989 r., III PZP 37/89, OSNCP z

Każdy może być bardzo dobrym menedżerem

typów osobowości bywa wyzwaniem i czasami słyszę od moich klientów, że ponoszą oni trochę wyższe koszty osobiste na stanowiskach menedżerskich. Częściej są to osoby o typach osobowości ISFJ, ISFP, ESFJ, ESFP, ENFP, INFJ. Za to menedżerowie o typach osobowości: ESTJ, ISTJ, ENTJ, INTJ, ENTP, ESTP czują

Kontrole inspekcji pracy dotyczące świadectw pracy

, a w dokumencie widnieje wpis "za porozumieniem stron". Albo zawyżają wykorzystane dni urlopu - tłumaczy Tomczyk. Pracownik, który ma kłopoty z wyegzekwowaniem świadectwa, powinien powiadomić o tym PIP, firma na pewno zostanie skontrolowana. Gdy pracodawca mimo wezwań inspektorów nie wyda

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

pracy, wysokość wynagrodzenia (art. 29 kp). Jeśli tego nie zrobi to grozi mu grzywna. Ważne: W każdej chwili możesz rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron - nawet z dnia na dzień (art. 30 par. 1 pkt 1 kp). Jednak wtedy musi się zgodzić na to twój szef. Umowa na czas nieokreślony Ta umowa daje

Będzie łatwiej zwalniać

zwolnieniach grupowych (m.in. o przyczynie zwolnień i liczbie zredukowanych pracowników) z 45-dniowym wyprzedzeniem. Za tydzień ten czas skróci się o 15 dni. Pracodawca będzie miał mniej czasu na zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi (20 zamiast dotychczasowych 30 dni). W porozumieniu pracodawca musi

Chcesz się zwolnić z pracy? To czytaj dalej

nie może czekać dłużej niż dwa tygodnie, mieć możliwość uzgodnienia krótszego okresu wypowiedzenia lub nawet rozstania się za porozumieniem stron w ciągu kilku dni. A więc "szanuj szefa swego...". Szukasz nowej pracy? Zobacz na jaką pracę możesz liczyć?

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

prawo do zasiłku już po siedmiu dniach od momentu rejestracji. Jeżeli odszedłeś za porozumieniem stron lub wypowiedziano ci umowę o pracę, to pieniądze dostaniesz po trzech miesiącach. Jeżeli była to dyscyplinarka, zasiłek otrzymasz dopiero po pół roku. Zasiłek przysługuje także wtedy, gdy byłeś

Dział jedenasty - Układy zbiorowe pracy. Rozdział III - Zakładowy układ zbiorowy pracy

innej podstawie niż stosunek pracy. Art. 241-27. § 1. Ze względu na sytuację finansową pracodawcy strony układu zakładowego mogą zawrzeć porozumienie o zawieszeniu stosowania u danego pracodawcy, w całości lub w części, tego układu oraz układu ponadzakładowego bądź jednego z nich, na

Trzeba zmienić kodeks pracy. Ale jak?

pracowników. Mieczysław Kabaj: Postulowałbym wprowadzenie czterech okresów wypowiedzenia związanych ze stażem pracy. Bo przecież im dłużej pracownik pracuje, tym bardziej przyczynia się do rozwoju firmy - i powinien coś za to otrzymać. Co więcej, dłuższy okres wypowiedzenia jest szczególnie przydatny dla

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

pracy, miejsce jej wykonywania, termin rozpoczęcia pracy, wysokość wynagrodzenia (art. 29 kp). Jeśli tego nie zrobi, grozi mu grzywna. W każdej chwili można rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron - nawet z dnia na dzień (art. 30 par. 1 pkt 1 kp). Wymaga to zgody twojej i szefa. Umowa na czas

Wypadki przy pracy

lekarskim. Po powrocie, chociaż mógł wykonywać swoje dawne obowiązki, szef próbował go zwolnić, jednak Olgierd zagroził mu sądem pracy. Ostatecznie zatrzymał stanowisko do czasu znalezienia nowej pracy i rozstał się z pracodawcą za porozumieniem stron. Warto wiedzieć. Nawet jeśli pracownik faktycznie nie

Aby mieć ładne świadectwo

adnotacji w świadectwie pracy, stanowiska, jakie zajmowałeś, twój czas pracy (np. czy cały etat, ile godzin dziennie pracowałeś, czy nienormowany czas pracy), tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy (np. za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem). Wpisuje się tylko podstawę

Sejmowa debata nad kodeksem pracy

, ani nie jest możliwe wkrótce". Związki najbardziej protestowały przeciwko propozycji wprowadzającej 6-miesięczny okres wypowiedzenia układu zbiorowego pracy (od ubiegłego roku układ wypowiedziany przez jedną ze stron obowiązuje aż do zawarcia nowego, co w praktyce oznacza, że układy są w Polsce

Jakie masz prawa, kiedy pracodawca ci nie płaci

. Wtedy, oprócz zaległej pensji, przysługuje ci dodatkowo odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia. Twoje oświadczenie o

Urlopowe ABC

nową pracę w 1 kwietnia, to będzie mu przysługiwało 20 dni urlopu. Jeśli jednak ma umowę na czas określony, na przykład na sześć miesięcy, to będzie miał tylko 13 dni wolnego. Wynagrodzenie za urlop Kto pierwszy raz wrócił z wakacji i spojrzał na swój odcinek, zauważył na pewno dziwną pozycję

Rozw. umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Podajemy wzór Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika (format pdf) (program Acrobat do ściągnięcia). Zgodnie z art. 53 § 1 KP pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: 1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: a) dłużej niż 3

Dziesięć najważniejszych zmian w kodeksie pracy

koniec z tym. Płatne dni będą się należeć tylko wtedy, gdy pracownik zostanie zwolniony przez pracodawcę bądź odejdzie za porozumieniem stron. To rozwiązanie racjonalne, gdyż pracownik, który postanawia odejść z pracy, z reguły ma już na oku nową. 5. Delegacja to też praca Za podróże służbowe pracodawca

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

- nawet, jeśli sama złożyłaby wniosek o zwolnienie za porozumieniem stron, a dopiero później dowiedziała się, że jest w ciąży, mogłaby wycofać ten wniosek i dalej podlegać ochronie (orzeczenie Sądu Najwyższego z 19 marca 2002, Sygnatura: I PKN 156/2001; orzecznictwo: OSNP 2004/5/78). Uwaga! Jeśli

Molestowanie po polsku: przypadek Magdy X

poinformowano Magdę, że jej umowa nie zostanie przedłużona. Wtedy postanowiła poinformować o incydencie prezesa Winterthuru. Reakcja była natychmiastowa - jeszcze tego samego dnia zwolniono Magdę (wcześniej, niż to wynikało z umowy). Dyrektorowi P. firma pozwoliła odejść miesiąc później "za porozumieniem

Dział siódmy - Urlopy pracownicze. Rozdział I - Urlopy wypoczynkowe

wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. § 3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1. Art

Organizatorzy ślubów - spełniają marzenia i dobrze zarabiają

. - Podobnie rzecz się ma, kiedy przychodzi do wyboru sukni. Jeżeli kobieta jest nieco puszysta, to odradzam jej wybór typowej sukni-bezy, jeżeli wiem, że będzie w niej wyglądać niekorzystnie. Ale z drugiej strony poruszamy się w sferze gustów - ja jestem minimalistką i nie przepadam za balonami, serpentynami

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

chwilą zrealizowania zadania (np. rozładowania towarów z magazynu). Tej umowy nie można wypowiadać. c) Obie umowy można w każdej chwili rozwiązać za porozumieniem stron. d) Pracę natychmiast stracisz, jeśli np. popełnisz przestępstwo, przyjdziesz pijany do pracy itp. Ważne dla kobiet w ciąży! Wobec

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

zwolniony z obowiązku planowania urlopów. Będzie mógł porozumieć się z pracownikiem i ustalić najdogodniejsze dla obu stron terminy. WAŻNE: Od Nowego Roku będziemy mogli także żądać od szefa przyznania płatnego urlopu z dnia na dzień, bez podawania przyczyn. Musi nam go udzielić, ale w ten sposób nie możemy

Prawa matek - wszystko o urlopach i zasiłkach

stanowisko. Ani zmienić na jej niekorzyść warunków umowy, np. obniżyć wynagrodzenia. Wyjątkiem jest zwolnienie dyscyplinarne (z winy pracownika), ale można to zrobić tylko za zgodą zakładowych związków zawodowych. Można z tobą rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem jedynie w razie likwidacji lub

Zła wiadomość: zostałeś zracjonalizowany

poszedł zapytać, o co chodzi. Nie chciał mieć "wilczych papierów", poprosił więc o zwolnienie za porozumieniem stron. - Czy pani wie, że mieli już je przygotowane? Pakował do pudeł swoje rzeczy, gdy koleżanka z sąsiedniej zagródki wy-tłumaczyła mu: - Zawsze tak robią, gdy nie chcą płacić odprawy

wypowiedzenie za porozumieniem stron

Wypowiedzenie za porozumieniem stron

Czym jest wypowiedzenie za porozumieniem stron? O wypowiedzeniu umowy za porozumieniem stron mówi się, gdy jedna ze stron - pracownik lub pracodawca - wnioskuje o rozwiązanie umowy o pracę, a druga strona przystaje na to bez żadnych warunków. Mamy wówczas do czynienia z wzajemnym porozumieniem stron i współpraca zostaje zawieszona bez konfliktu i problemów.

Jak napisać wniosek o takie wypowiedzenie? Wniosek o wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron należy złożyć pisemnie u pracodawcy lub w dziale kadr. W piśmie tym należy zawrzeć prośbę o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Należy wyszczególnić, kiedy i gdzie umowa została zawarta, jak również pomiędzy kim ją zawarto. Na mocy porozumienia stron obydwie strony ustalają, kiedy ustaje stosunek pracy. Data ta również powinna znaleźć się we wspominanym dokumencie.

A może skorzystać z gotowego wzoru? Na stronach internetowych dotyczących prawa pracy znaleźć można wzory licznych pism i podań. Z powodzeniem można znaleźć tam również gotowy szablon wypowiedzenia za porozumieniem stron. Wystarczy uzupełnić wzór swoimi danymi i przedstawić pracodawcy profesjonalne wypowiedzenie. Dzięki temu zyska się pewność, że dokument jest przygotowany prawidłowo.